Avaldatud: 2019-10-31 14:55:56 CET
Mainor Ülemiste
Börsiteade

3. kvartali 2019 Mainor Ülemiste AS vahearuanne

2019. aasta 3. kvartali põhisündmused

 

JUULI

Ülemiste City viimase aasta mahukaim projekt saavutas maksimumkõrguse

Ülemiste Citys saavutas maksimumkõrguse linnaku uus 12-korruseline esindushoone, mis kannab akadeemik Viktor Palmi nime. Uue esindushoone ehitusega investeerib Ülemiste City kaasarendaja Technopolis Ülemiste AS ligi 25 miljonit eurot, mis on viimase aasta mahukaim projekt ning sellega tuuakse Tallinna büroopindade turule juurde 10 800 ruutmeetrit parimat töökeskkonda, mille järele on täna suur nõudlus.

 

AUGUST

Ülemiste City üürimajas on veerand üürikodudest broneeritud aasta enne valmimist

Lurichi maja (Valukoja tn. 10), milles tähistati 8. augustil sarikapidu, hakkab koosnema kahest tornist: 13-korruselisest üürikodudega osast ja 8-korruselisest bürootornist.

"Tipptalenti ei meelita enam ammu üksnes rahaga, tema valib järgmise töö kogu elukvaliteedi järgi, mis töökohaga kaasas käib," selgitas Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak. "Rahvusvahelisel tööturul tegutsev talent ootab head töökeskkonda ja mugavat sisseelamist, sealhulgas lihtsalt leitavat kvaliteetset kodu. Mugavate üürikorteritega aitab Ülemiste City enda ettevõtteil talentide nimel konkureerida."

81 moodsat kodu saavad olema täielikult sisustatud ning maja täisautomaatne. Lurichi Maja arendab Öpiku Majad OÜ, kes on Mainor Ülemiste AS 100% tütarfirma, investeeringute maht on 14,6 miljonit eurot, finantseerib OP Bank Plc Eesti filiaal. Büroo- ja üürikorterite üüritavat pinda on kokku 9 000m2 ning valmimisaeg 2020 aasta esimene pool.

 

SEPTEMBER

Ülemiste City toob Tallinna tükikese troopilist kliimat

Jaanuaris avatav Baltimaade suuruselt teine siserand toob Ülemiste Citysse aastaringse lõõgastumisvõimaluse. Kuue rannavolleplatsiga Ülemiste Beach House lubab mängida ka rannatennist, -käsipalli, -jalgpalli ja muid liivarannale sobivaid mänge. 2000 ruutmeetril aastaringselt soojal rannaliival saab pidada ka kontserte ja tähtsündmusi.

Ärilinnaku arendaja Mainor Ülemiste juhi Margus Nõlvaku sõnul ei vali tipptalendid enda järgmist töökohta ainult raha järgi, neile loeb elukeskkond, kuhu nad tulevad. "Ülemiste City aitab enda ettevõtteil maailmatasemel konkureerida, kui vaja toome ka tükikese troopilist kliimat Tallinnasse," selgitas ta.

 

Selgusid "Ettevõtluse Auhind 2019" nominendid

Selgusid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Eesti Tööandjate Keskliidu poolt välja antava ettevõtluse auhinna nominendid. Aasta ihaldatuima tiitli - Aasta Uuendaja - kategoorias, mille eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes on läbi uuenduste väljatöötamise saavutanud majanduslikku edu, kuulutati välja ühena kolmest nominendist  Ülemiste City ärilinnakut arendav Mainor Ülemiste AS.

 

 

Ülemiste City võtmenäitajad seisuga 30.09.2019

Üüritud pind                                182 842 m

Sh üüritud büroopind                  126 737 m2

Täituvus                                      96%

Büroopinna täituvus                    99%

 

 

3. kvartali finantsülevaade

 

3. kvartali 2019. aasta puhaskasum on 1 913 tuhat eurot.

Netokäive ja puhaskasum

  • 3. kvartali netokäive on 2 535 tuhat eurot; netokäive tõusis 2018. aasta  3. kvartaliga võrreldes 19,2%
  • 3. kvartali puhaskasum on 1 913 tuhat eurot, kasv 2018. a 3. kvartaliga võrreldes 14,7%

 

Kulud

  • 3. kvartali 2019. a opereerimiskulud on kasvanud 1 083 tuhandelt eurolt (3. kvartal 2018)             1 187 tuhandele eurole
  • Laenude ja võlakirjade intressikulu ning muud finantskulud on 485 tuhat eurot, langus võrreldes 2018. a 3. kvartaliga 6,4%  (518 tuhat eurot)

 

Intressikandavad kohustused

  • Mainor Ülemiste AS intressikandvad kohustused moodustavad 85 309 tuhat eurot. Ettevõtte neli suuremat laenuandjat perioodi lõpus olid SEB Pank AS, OP Corporate Bank Plc, LHV Pank AS ning Luminor Bank AS
  • Mainor Ülemiste AS-il on vahearuande perioodi lõpu seisuga kasutamata laenuvõimalusi summas 9 500 tuhat eurot

 

 

Juhatuse kinnitused

Kinnitame, et esitatud juuli-september 2019. a vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate. Juuli-september 2019. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.

 

 

Margus Nõlvak

Juhatuse esimees

Tallinn, 31.10.2019. a

 

 

Konsolideeritud kasumiaruanne

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes  

Mainor Ülemiste AS 3 kv 2018 4 kv 2018 1 kv 2019 2 kv 2019 3 kv 2019
Müügitulu   2 127 2 410 2 693 2 628 2 535
Müüdud teenuste kulu -649 -756 -864 -743 -667
Tegevuskulud   -434 -539 -612 -544 -520
Kulum   -11 -11 -15 -14 -19
Tulu kapitaliosalusel kajastatud investeeringutest* 1 127 1 191 1 253 760 1 057
Muud äritulud   6 25 1 1 0
Muud ärikulud   -5 -7 -4 -3 -1
Ärikasum*   2 161 2 313 2 452 2 086 2 385
Muud finantstulud 2 75 13 17 13
Intressikulud ja muud finantskulud -518 -724 -501 -604 -485
Tulumaks   0 0 -15 0 0
Puhaskasum*   1 668 1 664 1 949 1 498 1 913
             
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta
                       

   

Konsolideeritud bilanss

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes 

Mainor Ülemiste AS 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019  
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 101 153 160 162 235  
Kinnisvarainvesteeringud 117 283 122 630 124 176 129 631 133 220  
Muud 9 352 9 606 9 417 8 659 8 661  
Kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud   35 504 37 748 39 001 38 420 39 477 *
Nõuded ja ettemaksed 1 621  991 1 137 1 590 833  
Raha ja raha ekvivalendid 10 798 9 620 9 646 11 988 10 542  
VARAD KOKKU 174 659 180 748 183 537 190 450 192 968  
               
Omakapital            
Aktsiakapital 19 200 19 200 19 200 18 200 18 200  
Reservkapital 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920  
Jaotamata kasum  74 079 78 919 80 869 80 966    82 879 *
OMAKAPITAL KOKKU 95 199 100 039 101 989 101 086 102 999  
             
Kohustused            
Laenukohustused 75 690 77 807 78 791 82 807 85 309  
Muud kohustused 789 749 765 765 1 014  
Võlad ja ettemaksed 2 981 2 153 1 992 5 792 3 646  
KOHUSTUSED KOKKU 79 460 80 709 81 548 89 364 89 969  
             
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 174 659 180 748 183 537 190 450 192 968  
             
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta        
                   

   

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

Tuhandetes eurodes

  Aktsiakapital Reservkapital Jaotamata kasum Kokku
Saldo 31.12.2017 19 200 1 920 70 817 91 937
Välja kuulutatud dividendid     -1 232 -1 232
Aruandeperioodi koondkasum     9 334 9 334
Saldo 31.12.2018 19 200 1 920 78 919 100 039
Välja kuulutatud dividendid     0 0
Aruandeperioodi koondkasum     1 949 1 949
Saldo 31.03.2019 19 200 1 920 80 869 101 989
Väljamaksed aktsionäridele -1 000     -1 000
Välja kuulutatud dividendid     -1 400 -1 400
Aruandeperioodi koondkasum     1 497 1 497
Saldo 30.06.2019 18 200 1 920 80 966 101 086
Välja kuulutatud dividendid       0
Aruandeperioodi koondkasum     1 913 1 913
Saldo 30.09.2019 18 200 1 920 82 879 102 999

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes 

Mainor Ülemiste AS 3.kv   2018 4.kv   2018 1.kv   2019 2.kv   2019 3.kv  2019
Rahavood äritegevusest          
Puhaskasum 1 668 1 664 1 949 1 498  1 913
Korrigeerimised:          
  Põhivara kulum 11 11 15 14 19
  Tulu kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud -1 127 -1 191 -1 253 -760 -1 057
  Finantstulud ja kulud 493 649 488 587 472
  Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -212 -366 89     399 475
  Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 265 -1 044 -494 2 299 -1 627
  Saadud dividendid 308 308 0 1 341 0
  Makstud intressid ja muud finantskulud -518 -724 -501 -604 -485
  Tulumaks 0 0 15 0 0
Rahavood äritegevusest kokku  -218   -693 308 4 704  -290
Rahavood investeerimistegevusest          
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus -46 -52 -7 -31 -69
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 0 0 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused -4 976 -2 548 -1 544 -5 397 -3 588
Antud laenud 0 0 0 0 0
Antud laenude tagastamine 0 0 0 740 0
Ettevõtete soetamine 0 -3 0 0 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku -5 022 -2 603 -1 551 -4 688 -3 657
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest          
Võlakirjade emiteerimine 1 162 0 0 0 0
Saadud laenud 6 167 2 452  38 091 4 320 3 127
Saadud laenude tagasimaksed -340 -335 -36 822 -594 -626
Makstud dividendid 0 0 0 -1 400 0
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest kokku 6 989 2 117 1 269 2 326 2 501
RAHAVOOD KOKKU 1 749 -1 178  26 2 342 -1 446
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 049 10 798 9 620 9 646 11 988
Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 749 -1 178 26 2 342 -1 446
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus 10 798 9 620    9 646 11 988 10 542

 

         Mainor Ülemiste AS
         Valukoja 8/1
         11415 Tallinn
         Tel: +372 5304 6992
         E-mail: info@mainorulemiste.ee
         www.mainorulemiste.ee


3.kv 2019 Mainor Ülemiste AS vahearuanne.pdf