Paskelbta: 2019-10-31 12:37:45 CET
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. spalio 31 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda.

2019 m. spalio 31 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimo suteikti „Klaipėdos nafta“, garantiją ar garantijas už UAB „SGD logistika“ dukterinę bendrovę, registruotą Brazilijos Federacinėje Respublikoje, patvirtinimo:

„Patvirtinti akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimą:

Įsteigus Brazilijos SPV suteikti AB „Klaipėdos nafta“ vardu garantiją ar garantijas užtikrinant Brazilijos SPV įsipareigojimų GNA (ar jo teisių perėmėjui) pagal Sutartį vykdymui Sutarties galiojimo laikotarpiui (išduodant garantiją ar garantijas visam Sutarties laikotarpiui arba išduodant atskiras garantijas atitinkamai trumpesniems laikotarpiams). Nustatyti, kad AB „Klaipėdos nafta“ garantija ar garantijos gali būti suteikiamos tiek tiesiogiai AB „Klaipėdos nafta“ garantuojant GNA (ar jo teisių perėmėjui) už Brazilijos SPV prievoles, tiek ir netiesiogiai – AB „Klaipėdos nafta“ garantuojant (tai pat deponuojant pinigines lėšas ar kitu būdu užtikrinant) Brazilijos SPV prievolių vykdymą tretiesiems asmenims, išleidžiantiems garantijas ar suteikiantiems kitas prievolių užtikrinimo priemones, užtikrinančias Brazilijos SPV prievolių GNA (ar jo teisių perėmėjui) pagal Sutartį vykdymą. Nustatyti, kad tokių AB „Klaipėdos nafta“ teikiamų garantijų (tiek tiesioginių, tiek netiesioginių) bendra maksimali suma negali viršyti 100% metinių Brazilijos SPV pajamų, gaunamų pagal Sutartį, kurias sudaro (i) fiksuotas atlygis (keičiamas priklausomai nuo metinės infliacijos), (ii) kintamas atlygis (priklausantis nuo terminalo veiklos apimčių ir keičiamas priklausomai nuo metinės infliacijos), (iii) patiriamų sąnaudų atlyginimas (priklausantis nuo faktiškai patiriamų tam tikro pobūdžio sąnaudų, kurias GNA (ar jo teisių perėmėjas) kompensuoja pagal Sutarties nuostatas) ir kurių bendra vienerių metų suma, vadovaujantis prognozėmis, per pirmus Sutartyje numatytus terminalo komercinės eksploatacijos metus neturėtų viršyti 5 900 000 EUR (neatsižvelgiant į galimus valiutų kursų svyravimus).“Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594