Avaldatud: 2019-10-31 06:55:00 CET
Inbank
Juhatuse vahearuanne

Inbanki 2019. aasta kolmanda kvartali auditeerimata majandustulemused

BÖRSITEADE
31.10.2019
Inbank AS

Inbanki 2019. aasta kolmanda kvartali auditeerimata majandustulemused

Inbanki 2019. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 2,22 miljonit eurot ning esimese üheksa kuu puhaskasum 6,57 miljonit eurot. Omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 22%.

  • Kolmanda kvartali puhaskasum kasvas mullusega võrreldes 44%. Eelmise aasta kolmandas kvartalis oli puhaskasum 1,55 miljonit eurot ning üheksa kuu arvestuses vastavalt 6,23 miljonit eurot.
  • Laenuportfell kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 56% ja ulatub 310 miljoni euroni. Hoiuseportfell samaaegselt kahekordistus 375 miljoni euroni.
  • Inbank jätkas 2019. aasta teisel poolel tugevat ja kasumlikku kasvu kõigil neljal koduturul. Krediiditoodete müük kasvas 220 miljoni euroni, mis on 49% enam kui eelmisel aastal. Inbanki üheksa kuu krediiditoodete müügist andis Eesti üksus 70,7 miljonit (+35%), Leedu 73,1 miljonit (+22%), Läti 38,7 miljonit (+29%) ja Poola 37,8 miljonit eurot (+562%).  
  • Kolmandas kvartalis jõudis Inbank poole miljoni kliendilepinguni. Kvartali lõpuks oli Inbankil 519 000 aktiivset kliendilepingut.
  • Pank jätkab kasvamist ja investeerimist nii tehnoloogiasse kui töötajatesse. Tänavu on meeskonda lisandunud 83 uut töötajat, kolmanda kvartali lõpu seisuga töötab Inbanki grupis 215 inimest.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo:

„Toodete vaates tõid Inbankile kõige enam kasvu väikelaenu- ja järelmaksutooted. Üheksa kuu arvestuses on müük jätkuvalt tugev. Turgudest paistab eriti heade tulemustega silma Poola, kus aastataguse perioodiga võrreldes on kasv pea seitsmekordne ja sellega on Poola praegu Inbanki grupi kõige edukam järelmaksuturg.

2019. aasta strateegia kohaselt keskendub Inbank peamiselt uute toodete arendamisele ja praeguste toodete konkurentsivõime tõstmisele. Viimased kolm kvartalit oleme investeerinud palju oma tehnoloogiameeskonda ja jätkame seda ka tulevikus. Hetkel on liiga vara uutest toodetest ja teenustest täpsemalt rääkida, kuid kinnitan, et juba lähitulevikus üllatame koduturgusid uute ja innovaatiliste toodetega.

Samuti valmistume Leedu filiaali avamiseks, mille eelduseks on Leedu Keskpanga lõplik luba. Esialgse ajakava järgi alustame Leedu turul pangana tegevust 2019. aasta neljandas kvartalis. Kuna Inbank finantseerib ka edaspidi oma tegevust eraisikute hoiustest, siis avab Leedu filiaal meile veel ühe hoiuste kaasamise turu ja aitab mitmekesistada meie finantseerimiskanaleid.

Vastavalt teises kvartalis vastu võetud strateegilisele otsusele müüa kogu 7,94-protsendiline osalus Coop Pankis müüs Inbank septembris 4% Coop Panga aktsiatest. Tehingust vabaneva kapitali investeerib Inbank rahvusvahelisse kasvu. Ülejäänud aktsiad on plaanis müüa Coop Panga aktsiate esmase avaliku pakkumise ajal.“

Inbanki olulisemad finantsnäitajad seisuga 30. september 2019:

·      Bilansimaht 446,0 miljonit eurot
·      Laenuportfell 310,3 miljonit eurot
·      Hoiuste maht 375,1 miljonit eurot
·      Puhaskasum 6,57 miljonit eurot
·      Omakapital 43,9 miljonit eurot
·      Omakapitali puhastootlikkus 22,1%

Konsolideeritud kasumiaruanne ja muu koondkasumiaruanne
EURt    
 III kv 20199 kuud 2019III kv 20189 kuud 2018
     
     
Intressitulu9 85426 9837 07915 785
Intressikulu-1 685-4 471-1 151-2 549
Neto intressitulu8 16922 5125 92813 236
     
Teenustasutulu255687188523
Teenustasukulu-459-1 261-370-720
Neto teenustasutulu-204-574-182-197
     
Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt27353901 204
Muud põhitegevusega seotud tulud25578277452
     
Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku8 26323 0556 02314 695
     
Personalikulud-2 001-5 898-1 509-4 034
Turunduskulud-518-1 687-474-945
Halduskulud-1 009-2 739-800-1 832
Põhivara kulum-333-912-124-284
Tegevuskulud kokku-3 861-11 236-2 907-7 095
     
Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja laenude allahindluse kulu4 40211 8193 1167 600
     
Kasum sidusettevõtetelt0001 986
Laenude allahindluse kulu-1 898-4 845-1 248-3 087
Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu2 5046 9741 8686 499
     
Tulumaks-283-408-322-274
Aruandeperioodi puhaskasum2 2216 5661 5466 225
     
Muu koondkasum/-kahjum    
Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse    
Realiseerumata kursivahed13382-5852
Aruandeperioodi koondkasum2 3546 6481 4886 277
     
Puhaskasum omistatud    
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist2 2216 5661 5416 214
Mittekontrolliv osalus00411
Aruandeperioodi puhaskasum2 2216 5661 5456 225
     
Kokku koondkasum omistatud    
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist2 3546 6481 4836 266
Mittekontrolliv osalus00511
Aruandeperioodi koondkasum2 3546 6481 4886 277


   
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 
EURt  
 30.09.201931.12.2018
   
   
Varad  
Sularaha44
Nõuded keskpankadele89 75464 620
Nõuded krediidiasutustele29 41113 700
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande2 3904 600
Laenud ja nõuded 310 341225 639
Investeeringud sidusettevõtetesse9797
Materiaalsed varad725545
Vara kasutusõigus7640
Immateriaalsed varad10 3657 697
Muud finantsvarad8364
Muud varad462514
Edasilükkunud tulumaksu vara1 573564
Varad kokku445 969318 044
   
Kohustised  
Laen krediidiasutuselt010 429
Klientide hoiused 375 133240 175
Muud finantskohustised10 8018 776
Muud kohustised2 5262 654
Emiteeritud võlaväärtpaberid4 00910 017
Allutatud võlaväärtpaberid9 5519 528
Kohustised kokku402 020281 579
   
Omakapital  
Aktsiakapital903874
Ülekurss15 90815 053
Kohustuslik reservkapital8879
Muud reservid1 5361 401
Jaotamata kasum25 51419 018
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku43 94936 425
Mittekontrolliv osalus040
Omakapital kokku43 94936 465
   
Kohustised ja omakapital kokku445 969318 044


Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 1700 aktiivset koostööpartnerit ning 519 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Kärri Brewster-Palts
Inbank AS
Grupi turundusjuht
karri.brewster-palts@inbank.ee
00372 5565 5500

Manus


vahearuanne_Q3_okt19_EST.pdf