Avaldatud: 2019-10-30 08:30:00 CET
Pro Kapital Grupp
Kvartaliaruanne

Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2019. a III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade (lühendatud)

Meie tegevuse põhirõhk on elamu- ning ärikinnisvarapiirkondade arendamisel kõigis Baltikumi pealinnades - Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Tänu enam kui 25 tegevusaastale ning mahukatele arendusprojektidele, on meil kujunenud tugev arusaam turust, millel tegutseme. Arendades terveid piirkondi, mõjutame nii kohalikku kogukonda kui looduskeskkonda, mistõttu näeme endil ka olulist vastutust.

Meie tegevuse ning projektide põhjalikkust ja mitmekülgsust peegeldab ka tegevusnäitajate stabiilne paranemine. 2019. aasta üheksa kuu müügitulu oli 37,3 miljonit eurot, mis on 77% võrra suurem möödunud aasta sama perioodi müügitulust. Kolmandas kvartalis kujunes müügituluks 14,8 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 147% võrra, 6,0 miljoni euroni. Seda tulemust mõjutas oluliselt aktiivne müügitegevus Vilniuses Šaltiniu Namai Attico viies uues kortermajas, aga samuti Tallinnas Kristina Majade arendusprojektis ning River Breeze Residence’s Riias. Kuna kinnisvara müügitulu kajastatakse peale notariaalsete müügilepingute allkirjastamist ning vara kliendile üleandmist, sõltub meie müügitulu elamukinnisvara valmimisest. Aktiivse müügitegevuse tulemusel kujunes 2019. aasta üheksa kuu ärikasumiks 6,9 miljonit eurot kasumit, võrreldes 4,8 miljoni euro suuruse kasumiga 2018. aasta samal perioodil. 2019. aasta kolmandas kvartalis oli ärikasumiks 1,8 miljonit eurot ja 2018. aastal 0,4 miljonit eurot. Positiivset äritulemit mõjutas negatiivselt T1 projektiga seonduv 6,9 miljoni suurune intressikulu. Varasemalt on T1 intressikulusid kapitaliseeritud kinnisvarainvesteeringute koosseisu - aktiivse arenduse käigus kuni 31. detsembrini 2018.

Novembri alguses tähistab T1 Mall of Tallinn oma esimest tegutsemisaastat. See aasta on meile esitanud enam väljakutseid kui esmalt prognoosisime. T1 tulemused on oluliselt mõjutanud kontserni finantstulemusi nii väiksema äri- kui puhastulemi osas ning on avaldanud mõju ka kontserni rahavoogudele. Juhtkond tegeleb aktiivselt sellega, et leida võimalusi T1 Mall of Tallinn finantskulude vähendamiseks. Tahaksin siiski rõhutada, et T1 Mall of Tallinn arendus ei ole lühiajaline projekt. Vastupidi - keskuse eluaeg on pikk ning pidevas arengus. Keskendume sellele, et luua tasakaalustatud rentnike valik ning suurendada üüritulu, kasvatades seeläbi T1 pikaajalist väärtust. Külastajate arv on märkimisväärne juba täna ja liigub kasvavas joones. On selge, et meie kliendid hindavad kõrgelt just T1 mitmekesist meelelahutuse valikut. Eeldame järgnevatel perioodidel müügitulu kasvu.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht


Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte üheksa kuu kogukäive oli 37,3 miljonit eurot, mis on 77% suurem kui võrdlusperioodil (2018 9 kuud: 21,0 miljonit eurot). Kolmanda kvartali kogukäive ulatus 14,8 miljoni euroni, kasvades võrdlusperioodi 6,0 miljoni euro kogukäibe suhtes 147%. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Kolmanda kvartali tulemusi mõjutas positiivselt Kristina Majade ja River Breeze Residence valminud korterite aktiivne müük ning viie eluhoone valmimine Šaltinių Namai Attico arendusprojektis Vilniuses, milles enamus eelmüüke on vormistatud notariaalselt kinnitatud müügitehinguteks.
Üheksa kuu brutokasum kasvas 70% ja moodustas 11,7 miljonit eurot. Kolmanda kvartali tulemus oli 3,6 miljonit eurot, mis on 92% kõrgem kui aasta varem. Võrdlusperioodil oli brutokasum vastavalt 6,9 miljonit eurot ja 1,9 miljonit eurot. Brutokasumi määr kahanes 6% võrra võrrelduna sama perioodiga eelmine aasta.
Üheksa kuu ärikasum moodustas 6,9  miljonit eurot võrrelduna 4,8 miljoni euroga võrdlusperioodil. Kolmanda kvartali ärikasum oli 1,8 miljonit eurot ja möödunud aastal 0,4 miljonit eurot.
Üheksa kuu ja kolmanda kvartali puhaskahjum oli vastavalt 3,1 miljonit eurot ja 2,8 miljonit eurot. Võrdlusperioodil oli üheksa kuu puhaskasum 2,3 miljonit eurot ja kolmanda kvartali puhaskahjum 0,5 miljonit eurot. Puhaskahjumit mõjutas negatiivselt  AS-i Tallinna Moekombinaat 6,9 miljoni suurune intressikulu (Lisa 15). Intressikulusid kapitaliseeriti kinnisvarainvesteeringute hulka aktiivse ehitusperioodi jooksul kuni
31. detsembrini 2018. Edaspidi on need kajastatud finantskuludes.
Rahavood põhitegevusest moodustasid 2019. aasta üheksa kuu jooksul 6,7 miljonit eurot võrreldes 3,4 miljoni euroga  samal perioodil 2018. aastal. Kolmandas kvartalis moodustasid põhitegevuse rahavood 6,2 miljonit eurot võrreldes 0,3 miljoni euroga võrdlusperioodil.
Aktsia puhasväärtus oli 30. septembri 2019 seisuga 1,72 eurot võrreldes 1,50 euroga 30. september 2018.

Peamised finantsnäitajad

 2019
9 kuud
2018
9 kuud
2019
III kvartal
2018
III kvartal
2018
12 kuud
Käive (tuhat EUR)37 28321 04314 7715 97827 991
Brutokasum (tuhat EUR)11 7406 8923 5611 8599 576
Brutokasum, %31%33%24%31%34%
Ärikasum (tuhat EUR)6 8854 7791 76435021 483
Ärikasum %18%23%12%6%77%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot)-3 0752 279-2 799-54318 056
Puhaskasum / -kahjum, %-8%11%-19%-9%65%
      
Kasum / -kahjum aktsia kohta (euro)-0,050,04-0,05-0,010,30


 30.09.201930.09.201831.12.2018
Varad kokku (tuhat eurot)243 213208 798245 112
Kohustused kokku (tuhat eurot) 145 549123 837144 374
Omakapital kokku (tuhat eurot)97 66484 961100 738
Võla / omakapitali suhe *1,491,461,43
    
Varade tootlus, % **-1,4%1,2%8,6%
Omakapitali tootlus, % ***-3,4%2,7%19,7%
Aktsia puhasväärtus, eurot ****1,721,501,78

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv


KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes30.09.201930.09.201831.12.2018
VARAD   
Käibevara   
 Raha ja raha ekvivalendid5 2707 0797 040
 Lühiajalised nõuded1 2194 0552 928
 Varud51 71756 66159 331
Käibevara kokku58 20667 79569 299
Põhivara   
 Pikaajalised nõuded3 70835216
 Materiaalne põhivara7 7237 1277 128
 Kinnisvarainvesteeringud173 219133 530168 145
 Immateriaalne põhivara357311324
Põhivara kokku185 007141 003175 813
VARAD KOKKU243 213208 798245 112
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused   
 Lühiajalised võlakohustused43 6218 18410 328
 Ostjate ettemaksed2 0595 1715 707
 Lühiajalised võlad tarnijatele8 41811 66211 939
 Maksukohustused218181357
 Lühiajalised eraldised1 300642852
Lühiajalised kohustused kokku55 61625 84029 183
Pikaajalised kohustused   
 Pikaajalised võlakohustused87 35991 177112 009
 Muud pikaajalised kohustused1 0434 6881 039
 Edasilükkunud tulumaksukohustus1 4142 0032 004
 Pikaajalised eraldised117129139
Pikaajalised kohustused kokku89 93397 997115 191
KOHUSTUSED KOKKU145 549123 837144 374
    
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital   
 Aktsiakapital nimiväärtuses11 33811 33811 338
 Ülekurss5 6615 6615 661
 Kohustuslik reservkapital1 1341 0821 082
 Ümberhindluse reserv3 2623 2623 262
 Eelmiste perioodide jaotamata kasum76 72559 94459 944
 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum-2 7342 32016 827
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku95 38683 60798 114
Mittekontrolliv osalus2 2781 3542 624
OMAKAPITAL KOKKU97 66484 961100 738
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU243 213208 798245 112Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes2019
9 kuud
2018
9 kuud
2019
III kv.
2018
III kv.
2018
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD     
Äritulud     
Müügitulu37 28321 04314 7715 97827 991
Müüdud toodete ja teenuste kulu-25 543-14 151-11 210-4 119-18 415
Brutokasum11 7406 8923 5611 8599 576
      
Turustuskulud-487-706-193-247-1 336
Üldhalduskulud-4 338-4 037-1 563-1 714-5 427
Muud äritulud562 679647018 839
Muud ärikulud-86-49-47-17-169
Ärikasum6 8854 7791 76435121 483
      
Finantstulud33114
Finantskulud-10 074-2 548-4 502-887-3 473
Kasum / -kahjum enne tulumaksu-3 1862 234-2 737-53518 014
Tulumaks11145-62-842
Perioodi puhaskasum / -kahjum-3 0752 279-2 799-54318 056
      
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:     
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa-2 7352 320-2 605-55016 827
  Mittekontrolliv osalus-340-41-19471 229
      
Aruandeperioodi koondkasum / -kahjum kokku-3 0752 279-2 799-54318 056
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:     
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa-2 7352 320-2 605-55016 827
  Mittekontrolliv osalus-340-41-19471 229
      
Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro)-0,050,04-0,05-0,010,30


Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes2019
9 kuud
2018
9 kuud
2019
III kvartal
2018
III kvartal
2018
12 kuud
Põhitegevuse rahavood     
Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum-3 0752 279-2 799-54318 056
Korrigeerimised:     
  Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum29415810054214
  Kasum põhivara müügist0-400-4
  Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist0-4180-418-418
  Põhivara väärtuse muutus0000-13
  Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus0-1 91000-17 995
  Finantstulud ja –kulud10 0712 5454 5018853 469
  Edasilükkunud tulumaksu muutus-590-55-4130-54
  Muud mitterahalised muutused (netosumma)2 44616 8272 3962 79015 458
Muutused käibevahendites:     
  Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes-1 785842-826-8941 781
  Varudes7 591-18 6376 180-2 001-21 307
  Kohustustes ja ettemaksetes-8 1541 301-2 786-227-128
  Eraldistes-15502-39612-107
Põhitegevuse rahavood kokku6 7833 4306 314258-1 048
      
Rahavood investeerimistegevusest     
Materiaalse põhivara soetamine-201-166-35-76-206
Immateriaalse põhivara soetamine-46-7-21-7-24
Laekumised põhivara müügist033600336
Kinnisvarainvesteeringute soetamine-5 496-31 084-859-8 898-47 786
Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist00001 000
Saadud intressid33114
Rahavood investeerimistegevusest kokku-5 740-30 918-915-8 980-46 676
      
Rahavood finantseerimistegevusest     
Dividendimakse0-85000-850
Konverteeritavate võlakirjade lunastamine0-30-3-9
Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine-600-640-300-640-640
Saadud laenud15 91733 4742 52910 96056 923
Tagastatud laenud-12 639-5 509-5 063-754-7 496
Kapitalirendi tagasimaksed-1290-4400
Makstud intressid-3 362-2 222-1 354-473-3 481
Deponeeritud summa laenu tagamiseks-2 0000000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku-2 81324 250-4 2329 09044 447
      
Raha ja raha ekvivalentide muutus-1 770-3 2381 168368-3 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses  7 04010 3174 1026 71110 317
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus5 2707 0795 2707 0797 040


Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee


Manus


PKG Q3 2019 EST.pdf