Paskelbta: 2019-10-25 14:45:31 CEST
AB "Linas Agro Group"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „LINAS AGRO GROUP“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2019 M. SPALIO 25 D., SPRENDIMAI

2019 m. spalio 25 d. įvyko eilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, balsavimo teisę suteikia – 158 167 426 akcijos, o balso teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 772 972 savos akcijos.

Susirinkime dalyvavo 5 Susirinkimo apskaitos dienos (2019 m. spalio 18 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 111 476 234 akcijų balsus, tai sudarė 81,30 procentų visų Bendrovės akcijų balsų.

Iki Susirinkimo buvo pateikti 3 (trys) tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai.

Susirinkime dalyvavo Bendrovės valdybos pirmininkas Darius Zubas (kartu ir Bendrovės vadovas – generalinis direktorius) ir valdybos narys Tomas Tumėnas (kartu ir Bendrovės finansų direktorius).

Susirinkimo kvorumas yra.

Susirinkimo priimti sprendimai:

  1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.

Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

  1. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.

Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

  1. 2018–2019 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.

Sprendimas:  Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

  1. Finansinių metų, pasibaigusių 2019 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimas: Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2019 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Balsavimo rezultatai:
UŽ – 128 423 011 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 111 304 906 balsai).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – 171 328 balsai (iš jų iš anksto pateiktame balsavimo biuletenyje – 171 328 balsai).

  1. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas: Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

1)ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 28 945 686 Eur
2)grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)4 760 701 Eur
3)pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)(5 211 Eur)
4)pervedimai iš rezervų748 000 Eur
5)akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)-
6)paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso34 449 176 Eur
7)pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą239 000 Eur
8)pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti-
9)pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti-
10)pelno dalis, paskirta į kitus rezervus-
11)pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti-
12)pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams-
13)nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus34 210 176 Eur

Balsavimo rezultatai:
UŽ – 125 594 339 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 111 476 234 balsai).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.

  1. Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2019–2020 finansiniais metais rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.

    Sprendimas:

6.1.   Bendrovės audito įmone išrinkti „KPMG Baltics“, UAB (kodas 111494971, Konstitucijos pr. 29, Vilnius, Lietuva);

6.2.   Nustatyti ne daugiau kaip 23 400 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės 2019–2020 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;

6.3.   Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

Balsavimo rezultatai:
UŽ – 125 594 339 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 111 476 234 balsai).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.

 Finansų direktorius
 Tomas Tumėnas
 +370 682 36616
 t.tumenas@linasagro.lt

Priedai


LNA_2018-2019_IFRS_LT.pdf
2019-10-25_VAS_Linas_Agro_Group.pdf
LNA_2018_2019_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
LNA_2018-2019_Audito_komiteto_veiklos_ataskaita.pdf
LNA_2018-2019_Konsoliduotasis_metinis_pranesimas_Bendroviu_VK_laikymasis.pdf