Avaldatud: 2019-10-25 07:45:00 CEST
Tallinna Vesi
Kvartaliaruanne

ASi Tallinna Vesi 2019. aasta kolmanda kvartali finantstulemused

ASi Tallinna Vesi 2019. aasta kolmanda kvartali müügitulud jäid 16,49 miljoni euro tasemele.

80,8% müügituludest moodustas vee- ja reoveeteenuse müük, mis kasvas võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 2,5% ehk 13,32 miljoni euroni. Müügitulu põhitegevuspiirkonna eraklientidelt ja ümberkaudsetest piirkondadest kasvasid kokku 0,21 miljonit eurot, samal ajal kui müügitulu äriklientidelt jäi samale tasemele.

Põhitegevuse teenuste müügitulu kasvu tasakaalustas ehitusteenuste müügitulu langus, mis oli seotud mõningate suuremate ehitusprojektide ehitustööde alguse viibimisega.

Ettevõtte brutokasum suurenes kolmandas kvartalis 3,8% ehk 8,92 miljoni euroni. Brutokasumi muutust mõjutasid madalamad hoolduse- ja remonditööde ning ehitustegevusega seotud kulud.

Ärikasum tõusis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,9% ehk 7,52 miljoni euroni. Ärikasumi kasvu mõjutas täiendavalt põhivara võõrandamisel saadud kahjum.

Ettevõtte puhaskasum oli 2019. aasta kolmandas kvartalis 7,33 miljonit eurot ehk 2,7% suurem kui 2018. aasta samal perioodil. Puhaskasumit mõjutasid täiendavalt veidi suurenenud neto finantskulud.

Uued kooskõlastatud veeteenuste hinnad hakkavad kehtima alates 1. detsembrist 2019, st ettevõte rakendab uusi hindu teenustele, mida osutab alates detsembrist 2019. Põhitegevuspiirkonna eraisikute tariifid langevad keskmiselt 27% ning äriklientide tariifid 15%.

 

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljon EUR,

v.a suhtarvud
3. kvartalMuutus 2019/ 20189 kuudMuutus 2019/ 2018
201920182017201920182017
Müügitulu16,4916,4915,330,00%47,3046,5543,841,6%
Brutokasum8,928,598,573,8%25,9725,8125,300,6%
Brutokasumi marginaal %54,1252,1055,863,9%54,9155,4557,71-1,0%
Amortisatsioonieelne ärikasum9,018,739,083,1%25,4725,9125,76-1,7%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %54,6352,9559,243,2%53,8555,6658,76-3,3%
Ärikasum7,527,317,422,9%21,0121,6521,09-2,9%
Ärikasum – põhitegevus7,197,077,111,6%20,3621,1520,64-3,7%
Ärikasumi marginaal %45,6044,3148,392,9%44,4246,5048,10-4,5%
Kasum enne tulumaksustamist7,337,147,042,7%20,3520,9420,36-2,8%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %44,4743,2845,932,7%43,0344,9846,44-4,3%
Puhaskasum7,337,147,042,7%16,8119,1417,66-12,2%
Puhaskasumi marginaal %44,4743,2845,932,7%35,5341,1140,28-13,6%
Vara puhasrentaablus %2,892,973,23-3,0%6,648,118,13-18,1%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %59,2959,8956,47-1,0%59,2959,8956,47-1,0%
Omakapitali puhasrentaablus %7,277,587,59-4,1%16,2120,8519,03-22,2%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja5,144,994,743,0%5,144,994,743,0%
Maksevõime kordaja5,104,964,692,8%5,104,964,692,8%
Investeeringud põhivarasse4,664,292,398,5%10,767,365,9046,3%
Dividendide väljamaksmise määr %na62,1199,72nana62,1199,72na

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – vee ja kanalisatsiooniga seotud, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitus- ja asfalteerimisteenused, lootusetud nõuded

 

KOONDKASUMIARUANNEIII kvartalIII kvartal 9 kuud9 kuud 12 kuud
(tuhat EUR)20192018 20192018 2018
        
Müügitulu16 48716 494 47 30146 550 62 780
Müüdud toodete/teenuste kulud-7 565-7 900 -21 327-20 739 -28 594
BRUTOKASUM8 9228 594 25 97425 811 34 186
        
Turustuskulud -89-87 -297-293 -386
Üldhalduskulud -1 120-1 100 -4 408-3 695 -5 025
Muud äritulud/-kulud (-)-195-97 -256-176 -1 836
ÄRIKASUM (+)/-KAHJUM (-)7 5187 310 21 01321 647 26 939
        
Intressitulud125 3014 21
Intressikulud-199-176 -691-723 -1 010
KASUM (+)/KAHJUM (-) ENNE TULUMAKSUSTAMIST7 3317 139 20 35220 938 25 950
        
Dividendide tulumaks 00 -3 544-1 800 -1 800
        
PERIOODI PUHASKASUM (+)/-KAHJUM (-) 7 3317 139 16 80819 138 24 150
PERIOODI KOONDKASUM (+)/-KAHJUM (-) 7 3317 139 16 80819 138 24 150
        
Jaotatav kasum (+)/kahjum (-):       
A- aktsia omanikele 7 3307 138 16 80719 137 24 149
B- aktsia omanikule0,600,60 0,600,60 0,60
        
Kasum (+)/kahjum (-) A aktsia kohta (eurodes)0,370,36 0,840,96 1,21
Kasum (+)/kahjum (-)  B aktsia kohta (eurodes) 600600 600600 600

 

FINANTSSEISUNDI ARUANNE    
(tuhat EUR)30.09.201930.09.2018 31.12.2018
     
VARAD    
KÄIBEVARA    
Raha ja raha ekvivalendid 61 12556 756 61 769
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed8 4398 181 7 631
Varud539441 498
KÄIBEVARA KOKKU 70 10365 378 69 898
     
PÕHIVARA    
Materiaalne põhivara185 550177 639 179 185
Immateriaalne põhivara594709 665
Kasutusõiguse vara6020 0
PÕHIVARA KOKKU186 746178 348 179 850
VARAD KOKKU256 849243 726 249 748
     
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL    
LÜHIAJALISED KOHUSTISED    
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa4 0102 032 3 823
Võlad hankijatele ja muud võlad6 7197 531 6 047
Tuletisinstrumendid271301 207
Ettemaksed 2 6393 239 2 955
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU13 63913 103 13 032
     
PIKAAJALISED KOHUSTISED    
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt28 98121 562 22 745
Laenukohustised90 50393 626 91 919
Tuletisinstrumendid50112 173
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks19 06817 522 19 068
Muud võlad3648 46
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU138 638132 870 133 951
KOHUSTISED KOKKU 152 277145 973 146 983
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital12 00012 000 12 000
Ülekurss24 73424 734 24 734
Kohustuslik reservkapital1 2781 278 1 278
Jaotamata kasum66 56059 741 64 753
OMAKAPITAL KOKKU 104 57297 753 102 765
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU256 849243 726 249 748
     
     
     
     
RAHAKÄIBE ARUANNE9 kuud9 kuud 12 kuud
(tuhat EUR)20192018 2018
     
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD    
Ärikasum21 01321 647 26 939
Korrigeerimine kulumiga4 4574 263 5 790
Korrigeerimine  rajamistuludega-277-216 -295
Muud mitterahalised korrigeerimised0-11 -20
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest154-48 -115
Äritegevusega seotud käibevara muutus-843-458 54
Äritegevusega seotud kohustiste muutus195946 1 939
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST24 69926 123 34 292
     
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD    
Põhivara soetamine-6 147-6 922 -10 736
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud2 2052 752 3 716
Põhivara müügitulu779 160
Saadud intressid2511 17
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST-3 910-4 080 -6 843
     
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD    
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid-764-1 075 -1 394
Tasutud rendimaksed-306-184 -258
Tasutud laenud-1 8180 0
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt-14 965-7 201 -7 201
Tasutud dividendid-360 0
Tulumaks dividendidelt-3 544-1 800 -1 800
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST-21 433-10 260 -10 653
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS-64411 783 16 796
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES61 76944 973 44 973
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS61 12556 756 61 769


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

Manus


Q3 2019 final report EST.pdf