Publicēts: 2019-10-24 16:30:11 CEST
SAF Tehnika
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības "SAF Tehnika" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2019.gada 27.novembrī

Riga, 2019-10-24 16:30 CEST --  

 

Akciju sabiedrības „SAF Tehnika”, reģ.Nr.40003474109, juridiskā adrese: Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija, valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2019.gada 27.novembrī, plkst.11.00 Rīgā, Ganību dambī 24a (AS ”SAF Tehnika” apspriežu zālē).

Darba kārtība:

  1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana;
  2. 2018./2019. finanšu gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2018./2019. finanšu gadu;
  3. Lēmuma pieņemšana par 2018./2019. finanšu gada zaudējumu segšanu no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas un iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļas atstāšanu kā nesadalīto peļņu;
  4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2019./2020. finanšu gadam.

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji var iesniegt lēmuma projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2019.gada 1.novembrim sabiedrības administrācijas telpās Rīgā, Ganību dambī 24a, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti tiks publicēti 2019.gada 13.novembrī. Lēmumu projekti būs pieejami arī sabiedrības tīmekļa vietnē www.saftehnika.com, kā arī tās administrācijas telpās Rīgā, Ganību dambī 24a, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 2 970 180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit).

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību.

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2019. gada 19. novembra dienas beigās. 

Akcionāru reģistrēšana sapulcei notiks akcionāru sapulces dienā – 2019.gada 27.novembrī no plkst. 10.30 līdz plkst.11.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāriem pie reģistrācijas ir jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.

Akcionāru pilnvarniekiem pie reģistrācijas ir jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pieejams akciju sabiedrības interneta tīmekļa vietnē www.saftehnika.com.

 

AS „SAF Tehnika” valde
 

         Papildu informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu direktore
         zane.jozepa@saftehnika.com
         +371 67046825