Paskelbta: 2019-09-30 11:27:38 CEST
AB "Linas"
Tarpinė informacija

AB „Linas“ įmonių grupės 2019 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2019 metų šešių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija.

2019 m. rugsėjo 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino neaudituotas AB „Linas“ 2019 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ įmonių grupės 2019 metų pirmo pusmečio pardavimo pajamos sudarė 6,65 mln. eurų, kai 2018 m. jos sudarė 6,43 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,112 mln. eurų. 2018 m. to paties laikotarpio Grupės – pelnas 0,337 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2019 m. šešių  mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas

+370 45 506100

Priedas


Pranešimas + Atskaitomybė 1906 LTU.pdf