Paskelbta: 2019-09-27 15:15:00 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Ignitis gamyba“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

AB „Ignitis gamyba“, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

2019 m. rugsėjo 27 d. AB „Ignitis gamyba“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB (nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo – AB „Ignitis gamyba“) tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d., svarstymo.

Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB (nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo – AB „Ignitis gamyba“) tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d. (pridedama). 

2. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB (nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo – AB „Ignitis gamyba“) tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d., patvirtinimo.

Patvirtinti auditoriaus UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“ audituotą „Lietuvos energijos gamyba“, AB (nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo – AB „Ignitis gamyba“) tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d. (pridedama). 

3. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo „Lietuvos energijos gamyba“, AB (nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo – AB „Ignitis gamyba“) akcininkams.

Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti „Lietuvos energijos gamyba“, AB (nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo – AB „Ignitis gamyba“) akcininkams 0,029 EUR dividendų vienai „Lietuvos energijos gamyba“, AB (nuo naujos Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo – AB „Ignitis gamyba“) akcijai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d.

Bendrovė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2019 m. spalio 11 d., bus Bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per Bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per Bendrovės vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją AB SEB bankas. Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d., yra 2019 m. spalio 10 d. 

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama AB „Ignitis gamyba“ tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt ir AB „Ignitis gamyba“ patalpose, esančiose adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.


Berta Jasiukėnaitė, Ryšių su visuomene projektų vadovė, tel. +370 694 60771, el. paštas berta.jasiukenaite@ignitis.lt

Priedas


2019 m. 6 men. tarpines ataskaitos ir tarpinis pranesimas.pdf