Avaldatud: 2019-09-25 11:32:30 CEST
UPP & CO Kauno 53
Börsiteade

Parandus: UPP & CO Kauno 53 OÜ 2019. aasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

23. septembril 2019 a. avalikustas Emitent 2019. a. 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuande. Vahearuande börsiteate pealkirjas oli viga, mille tõttu tekkis mulje nagu vahearuanne sisaldaks 2019. a. II kv. majandustulemusi. Avalikustatud vahearuanne sisaldab ainult konsolideeritud 2019. a. 6 kuu finantstulemusi. Käesoleva parandusega on muudetud vahearuande börsiteate pealkiri korrektseks.

 

TEGEVUSARUANNE

Üldine informatsioon

UPP & CO Kauno 53 OÜ ( edaspidi ‘Ettevõte’) asutati kinnisvarainvesteeringu Vievis Logistics Park (hooned ja kinnistu) finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks. Vievis Logistics Park asukoht on Kauno tn. 53, Vievis, Leedu Vabariik, kadastrinumber 4400-1185-1420. Ettevõte asutati 30.01.2017 ning sellel puudus majandustegevus kuni 17.04.2017 mil omandati Vievis Logistics Park ladu.

Äritegevus ei ole mõjutatud hooajalistest faktoritest ning puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

Ettevõte on loodud ainult Vievis Logistics Parki finantseerimiseks, omandamiseks ja haldamiseks, seetõttu strateegilisi muutusi ettevõtte äritegevuses ei ole planeeritud.

Juhtkonnal puudub informatsioon trendidest, ebakindlustest, nõuetest, kohustustest või sündmustest, mis võiks tõenäoliselt osutada olulist mõju ettevõtte väljavaadetele selle aruandlusperioodi järgsel perioodil väljaspool ettevõtte regulaarset äritegevust.

Ettevõtte äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga võlakirjad ning investeerimislaen, mille intress on samuti intressituletuslepinguga fikseeritud. Tulude poolel on stabiilne „triple-net“ renditulu tugevatelt rentnikelt, mis on põhiosas fikseeritud kesk-pikkade lepingutega ning mida indekseeritakse vastavalt inflatsioonile. Tulenevalt ettevõtte äritegevusest on tema majandustegevus ja finantstulemused üldiselt raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.

Kommentaar majandustulemustele ja tegevusaruanne

2019. a. 1. poolaasta ärikasum moodustas EUR 509 911 mis on 15% madalam võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (EUR 599 155). Aruandlusperioodi madalam ärikasum on tingitud suurenenud põhivara kulumist. Tütarettevõtte Promalita UAB soetamisel tekkis Ettevõttesse goodwill (Firmaväärtus) ning selle amortiseerimise tõttu on kasvanud põhivara kulum.

Muus osas on finantstulemused sarnased võrreldava aruandlusperioodiga. Ettevõte on kasumlik, jaotamata kasumi kasv tagab tulevikus võlakirjade lunastamiseks vajaliku paindlikkuse. Ettevõte ei plaani jaotamata kasumit välja jagada enne kui võlakirjad on lunastatud. Ettevõte on järk-järgult vähendanud oma kohustust OP panga ees, mis tugevdab Ettevõtte rahavoogusid ning annab eelduse kasumlikkuse kasvuks ka tulevikus. Ettevõtte kinnisvarainvesteeringu väärtus on kasvanud 2,3% võrra.

Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh. õigeaegsete üüri- ning kommunaaltasude laekumiste, 2019. a. 1. poolaasta lõpu seisuga ei olnud.

Aruandeperioodi lõpu seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

Juhtkond ja nõukogu

UPP & CO Kauno 53 OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees.

UPP & CO Kauno 53 OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

Juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.

Ettevõttes ei ole, peale juhatuse ning nõukogu, teisi töötajaid.

UPP & CO Kauno 53 OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Kontserni suhtarvud             2019 6 kuud  2018 6 kuud
Puhasrentaablus %             22,60% 37,36%
Võla ja omakapitali suhe 13,67 30,03
Omakapitali rentaablus %      14,68% 49,21%
Omakapitali osakaal           0,06  0,03
Puhasrentaablus %   14% 4%
ROA %   0,86% 1,38%

 

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

KONSOLIDEERITUD BILANSS

eurodes

  30.06.2019   30.06.2018   Lisa
           
Raha 317 211   100 748   2
Nõuded ja ettemaksed 10 734   14 797    
Käibevara kokku 327 945   115 545    
           
Kinnisvarainvesteeringud 15 700 000   15 350 000   4
Materiaalne põhivara 17 841   29 888    
Firmaväärtus 960 614   1 280 818   5
Põhivara kokku 16 678 455   16 660 706    
           
VARAD KOKKU 17 006 400   16 776 251    
           
Lühiajalised laenukohustised 460 000   460 000   6
Võlad ja ettemaksed 143 213   115 812   7
Lühiajalised kohustised kokku 603 213   575 812    
           
Pikaajalised laenukohustised 13 153 516   13 639 683   6
Pikaajalised eraldised 2 254 021   2 091 191   8
Pikaajalised kohustised kokku 15 407 537   15 730 874    
           
KOHUSTISED KOKKU 16 010 750   16 306 686    
           
Osakapital 2 500   2 500   9
Jaotamata kasum 993 150   467 065    
OMAKAPITAL KOKKU 995 650   469 565    
           
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL KOKKU 17 006 400   16 776 251    


 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

eurodes, aasta kohta

      2019 6 kuud   2018 6 kuud   Lisa
               
Müügitulud     646 651   618 475   10
Muud äritulud     0   2 921    
               
Mitmesugused tegevuskulud     -25 568   -12 944   11
Tööjõu kulud     -168   -876    
Põhivara kulum     -111 004   -8 421   5
               
Ärikasum     509 911   599 155    
               
Finantstulud (-kulud)     -280 704   -288 635   12
               
Kasum enne tulumaksustamist     229 207   310 520    
Tulumaks     -83 042   -79 442   13
Aruandeaasta puhaskasum     145 165   231 078    
               
sh. emaettevõtte omanike osa puhaskasumist     145 165   231 078    

 

         Siim Sild
         Direktor
         +372 5626 0107
         siim.sild@unitedpartners.ee


K53 cons. vahearuanne 30.06.19.pdf