Avaldatud: 2019-09-10 07:01:00 CEST
LHV Group
Uute aktsiate emiteerimine

AS LHV GROUP TÄIENDAVATE AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE, NOTEERIMISE JA KAUPLEMISELE VÕTMISE TEADE

AS LHV Group (registrikood 11098261, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn; edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja täiendavate LHV aktsiate avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni (FI) poolt 9. septembril 2019 registreeritud täiendavate aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval LHV ja FI veebilehekülgedel, koos võimalike täiendavate lisadega (Prospekt). Pakkumise täpsemad tingimused on kirjeldatud Prospektis.

Seoses Pakkumise ettevalmistamisega on LHV täiendanud 16. juulil 2019 börsile avaldatud konsolideeritud vahearuannet perioodi kohta, mis lõppes 30. juunil 2019 (Vahearuanne). Sõltumatute audiitorite poolt ülevaadatud Vahearuanne on lisatud Prospektile ning kättesaadav ka LHV veebileheküljel https://investor.lhv.ee/. Täiendused ei puuduta finantsseisundi- või kasumiaruannet ning on täpsemalt kirjeldatud Vahearuande Lisas 1.  

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise aluseks on LHV aktsionäride üldkoosoleku 21. augusti 2019 otsus suurendada LHV aktsiakapitali 2 200 000 uue lihtaktsia nimiväärtusega 1 euro (Pakutavad Aktsiad) väljaandmise teel. LHV olemasolevatel aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest (Märkimisõigus).

Märkimisõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määrati kindlaks 4. septembri 2019 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning selle kohaselt kuulub väljastamisele kokku 2 188 157 Märkimisõigust. Märkimisõigused kannavad ISIN koodi EE3700080726 ning need kantakse hiljemalt 10. septembril 2019 üle aktsionäri samale väärtpaberikontole, kus hoiti aktsiaid.

LHV on esitatud taotluse Nasdaq Tallinna börsile Märkimisõiguste noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas. Märkimisõigustega kauplemine algab eelduslikult 11. septembril ning lõppeb 23. septembril 2019. Nasdaq Tallinna börsil saavad Märkimisõigusi soetada ka isikud, kes varem pole LHV aktsionärid olnud. Eeldusel, et Pakkumist ei tühistata, annab iga Märkimisõigus investorile õiguse märkida ja saada jaotusel 1 Pakutav Aktsia.

Pakutavate Aktsiate Märkimisperiood algab 11. septembril 2019 kell 10.00 Eesti aja järgi ning lõpeb 25. septembril 2019 kell 16.00 Eesti aja järgi (Märkimisperiood). Pakutavate Aktsiate märkimishind on 11,50 eurot, millest 1 euro on nimiväärtus ja 10,50 eurot ülekurss (Pakkumise Hind). 

Pakutavad Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ning üheski teises jurisdiktsioonis avalikku pakkumist ei toimu. Pakkumine koosneb (i) pakkumisest Eesti jaeinvestoritele ning (ii) pakkumisest institutsionaalsetele investoritele nii Eestis kui ka mujal. Pakkumine institutsionaalsetele investoritele hõlmab pakkumist kutselistele investoritele Euroopa Liidu prospektimääruse 2017/1129/EL artikli 2 lõike e tähenduses ning teistele investoritele, tuginedes teatud eranditele, mis kohalduvad iga jurisdiktsiooni õiguses, kus Pakkumine toimub.

LHV otsustab Pakutavate Aktsiate jaotuse pärast Märkimisperioodi lõppu 26. septembril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval. Pakutavaid Aktsiaid ei jaotata ega anta isikutele, kelle väärtpaberikontol ei ole Märkimisõigusi 25. septembri 2019 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Pakutavad Aktsiad kannavad pärast nende registreerimist Eesti äriregistris võrdseid õigusi olemasolevate LHV aktsiatega ning need registreeritakse Nasdaq CSD SE poolt peetavas Eesti Väärtpaberiregistris (EVK) ISIN koodi EE3100073644 all.

Pakutavate Aktsiate märkimiseks peab investor esitama märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

Väärtpaberikonto omanik:investori nimi
Väärpaberikonto:investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur:investori kontohalduri nimi
Väärtpaber:LHV Group aktsia
ISIN kood:EE3700080726
Väärtpaberite arv:Pakutavate Aktsiate arv, mida investor soovib märkida
Hind (ühe Pakutava Aktsia kohta):11,50 eurot
Tehingu summa:Pakutavate Aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korda Pakkumise Hind
Pakutavate Aktsiate kandmine investori väärtpaberikontole:1. oktoober 2019 
Tehingu liik:„ost“
Arveldamise liik:„raha debiteerimine“ „aktsiate krediteerimine“ (PFOD, FOP)

Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le. Pakutavate Aktsiate jaotamisel kasutatava tehnilise protsessi tõttu peab Märkimiskorraldus sisaldama teatud teavet Märkimisõiguste (ja mitte Pakutavate Aktsiate) kohta alltoodud viisil. Märkimiskorraldus tuleb kontohaldurile esitada Märkimisperioodi lõpuks. Investor võib kasutada Märkimiskorralduse esitamiseks mis tahes kontohalduri pakutavat meetodit (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduse asukohas, interneti teel või muul viisil).

Aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine

LHV plaanib esitada  Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse Pakutavate Aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas. Pakutavate Aktsiatega kauplemine algab eelduslikult 14. oktoobril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval pärast Pakutavate Aktsiate registreerimist Eesti äriregistris.  

Prospekti kättesaadavus

Inglise keelne Prospekt koos eesti keelse kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/ ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee/. Lisaks eelnevale on Prospekt ja selle eesti keelne kokkuvõte kättesaadavad Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.

Pakkumise olulised kuupäevad

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

11. september 2019 kell 10.00Pakutavate Aktsiate Märkimisperioodi algus, Märkimisõigustega kauplemise algus Nasdaq Tallinna börsil
20. september 2019Viimane päev osta Märkimisõigusi Nasdaq Tallinna börsilt, et Märkimisõigused oleksid enne Märkimisperioodi lõppu investori väärtpaberikontol (T+2 arveldus)
23. september 2019Märkimisõigustega kauplemise lõppemine Nasdaq Tallinna börsil
25. september 2019Pakutavate Aktsiate Märkimisperioodi lõpp
26. september 2019 või sellele lähedane kuupäevPakkumise tulemuste avalikustamine
01. oktoober 2019 või sellele lähedane kuupäevPakkumise arveldus (arvelduse ajal kannavad Pakutavad Aktsiad ajutist ISIN koodi)
09. oktoober 2019 või sellele lähedane kuupäevPakutavate Aktsiate Eesti äriregistris registreerimine
11. oktoober 2019 või sellele lähedane kuupäevPakutavad Aktsiad saavad alalise ISIN koodi EE3100073644
14. oktoober 2019 või sellele lähedane kuupäevPakutavate Aktsiate esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsil


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

 

Oluline informatsioon

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam EL-i prospektimääruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Pakutavate Aktsiate pakkumist ega üleskutset Pakutavate Aktsiate ostmiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospekti ja Prospekti eesti keelse kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks oma investeeringu tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis.

Pakutavaid Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis. Pakutavaid Aktsiaid ei pakuta üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine või müük oleks enne registreerimist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik. Sealhulgas ei ole LHV registreerinud ning ei kavatse registreerida Pakkumist ega Pakutavaid Aktsiaid Ameerika Ühendriikides ning ei kavatse viia läbi väärtpaberite avalikku pakkumist Ameerika Ühendriikides.

Manused


Prospectus.pdf
Summary_of_prospectus-ET.pdf
LHV_Group_Interim_Report_Reviewed_2019_Q2-EN.pdf
LHV_Group_Interim_Report_Reviewed_2019_Q2-ET.pdf