Avaldatud: 2019-08-30 15:43:37 CEST
Trigon Property Development
Poolaastaaruanne

2019. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.06.2019 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21,87 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.06.2019 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2019. aasta esimese poolaasta puhaskahjum -16 112 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,00358 eurot.

Seisuga 30.06.2019 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 773 694 eurot. Ühingu omakapital oli 1 772 937 eurot, mis moodustas 99,96% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR30.06.201931.12.2018
Raha50 37773 296
Nõuded ja ettemaksud1 8433 192
Käibevara kokku52 22076 488
Kinnisvarainvesteeringud1 721 4741 721 474
Põhivara kokku1 721 4741 721 474
AKTIVA KOKKU1 773 6941 797 962
Võlad ja ettemaksed7578 913
Lühiajalised kohustused kokku7578 913
Kohustused kokku7578 913
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses2 299 0202 299 020
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kahjum-1 039 681-1 023 569
Omakapital kokku   1 772 9371 789 049
PASSIVA KOKKU1 773 6941 797 962

Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR2019 6 kuud2018 6 kuud
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud-7 311-4 432
Brutokahjum-7 311-4 432
Üldhalduskulud-8 804-7 380
Ärikahjum-16 115-11 812
Neto finantstulu (-kulu)31
PERIOODI PUHASKAHJUM-16 112-11 811
PERIOODI KOONDKAHJUM-16 112-11 811

Rando Tomingas
Juhatuse liige
+372 667 9200

Manus


2019 II kv vahearuanne EST.pdf