Avaldatud: 2019-08-30 13:59:19 CEST
Admiral Markets
Poolaastaaruanne

Admiral Markets AS 2019. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Admiral Markets AS teenis 2019. aasta I poolaastal 0,9 miljonit eurot kasumit

2019. aasta esimene poolaasta möödus Admiral Markets Group AS ja selle tütarettevõtte Admiral Markets AS jaoks globaalselt laienedes. Hoolimata maailma turgudel valitsenud madalast volatiilsusest, oli Admiral Markets AS puhaskasum vaadeldaval perioodil 0,9 miljonit eurot ning Admiral Markets Group AS konsolideeritud puhaskasum 1,4 miljonit eurot. 

Admiral Markets AS-i emaettevõte Admiral Markets Group AS näitas 2019. aasta teises kvartalis rekordtulemusi aktiivsete klientide kasvus, mis on kõrgeimal tasemel alates 2018. aasta augustis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt kehtestatud lisanõuete rakendamisest. Grupil oli 2019. aasta II kvartalis 14 597 aktiivset klienti, võrreldes 2018. aasta IV kvartaliga, mil neid oli 12 457. Lisaks kasvasid Grupi kliendivarad poole aastaga 19%, olles 30. juuni 2019 seisuga 37,6 miljonit eurot. 

Admiral Markets AS juhatuse esimees Sergei Bogatenkov ütles, et 2019. aasta esimene poolaasta möödus ootuspäraselt. „Jätkasime laienemist uutele turgudele ning avasime grupina uued ettevõtted Malaisias, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Kanadas, millel on positiivne mõju tütarettevõte Admiral Markets AS-le. Ühtlasi tugevdasime positsiooni algajate kauplejate segmendis, hõivasime sealset turuosa ning kasvatasime brändi tuntust,“ märkis Bogatenkov. 

"Esimesel poolaastal tegelesime suuremahuliste IT-projektidega, mis pakuvad meie klientidele veelgi kiiremat, turvalisemat ja kasutajasõbralikumat kauplemiskogemust rahusvahelistel finantsturgudel," ütles Admiral Markets AS juhatuse esimees Sergei Bogatenkov ning lisas: "Pälvisime parima  Forexi platvormi auhinna ADVFN International Financial Awards 2019 võistlusel ning kauplemismaailma kõrgeima tunnustuse Saksamaal, kus meile omistati “CFD Broker of the Year 2019” auhind. Ettevõtte välised tunnustused kinnitavad, et meie IT-platvorm kuulub maailma parimate hulka, pakkudes kauplejatele ja investoritele tipptasemel kasutajakogemust."

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)30.06.201931.12.2018
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid22 10522 205
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande9 65110 997
Lühiajalised laenud, nõuded ja ettemaksed1 7091 639
Varud22161
Käibevara kokku33 68634 902
Põhivara  
Pikaajalised laenud2 5002 500
Materiaalne põhivara5 2721 267
Immateriaalne põhivara715745
Põhivara kokku8 4874 512
VARAD KOKKU42 17339 414
   
KOHUSTUSED  
Lühiajalised kohustused  
Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande66176
Võlad ja ettemaksed1 5891 843
Kokku lühiajalised kohustused1 6552 019
Pikaajalised kohustused  
Allutatud võlakirjad1 827    1 827
Rendikohustuse pikaajaline osa3 6010
Pikaajalised kohustused kokku5 4281 827
KOHUSTUSED KOKKU7 0833 846
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital2 5862 586
Kohustuslik reservkapital259259
Jaotamata kasum32 24532 724
OMAKAPITAL KOKKU35 09035 568
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU42 17339 414
   
   
   

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)6 kuud 20196 kuud 2018
Netokasum klientidega ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande14 94017 775
Vahendustasu tulu2051
Komisjoni- ja vahendustasu kulu-5 352-5 088
Muud kauplemistegevusega seotud tulud ja kulud13-98
Kauplemistegevuse netotulu9 62112 640 
Muud tulud ja kulud411269
Neto intressitulu4172
Netokasum valuutakursi muutustest87191
Muud finantskulud0-73
Tööjõukulud-3 343-2 661
Tegevuskulud-5 170-4 953
Põhivara kulum-424-127
Kasum enne tulumaksu1 2235 358
Tulumaks-311-331
Aruandeperioodi kasum9125 027
Aruandeperioodi koondkasum9125 027
Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta2,2612,44

Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/.

Admiral Markets on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse klientidele Forex ja hinnavahelepingute (Contract for Difference ehk CFD) võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud instrumente. Alates asutamisest 2001. aastal on Admiral Markets oma haaret pidevalt laiendanud ning tegutseb täna kohalikule regulatsioonile alluvate ettevõtete kaudu terves maailmas. 

Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admiral Markets Group AS-i tütarettevõtte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Admiral Markets Group AS on oma reguleeritud investeerimisühingutest tütarettevõtete kaudu füüsiliselt esindatud 16 riigis ning omab kliendiportfelli enam kui 120 riigis. 

Lisainfo:
Kaia Gil
Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht
kaia.gil@admiralmarkets.com
+372 53 413 764

Manus


2019. aasta 6 kuu aruanne.pdf