Avaldatud: 2019-08-30 13:05:46 CEST
Nordic Fibreboard
Poolaastaaruanne

Skano Group AS auditeerimata 2019. majandusaasta teise kvartali tulemused, Nõukogu ostsued ja kontsernisisene ümberstruktureerumine

Skano Group AS auditeerimata 2019. majandusaasta teise kvartali tulemused

Skano Group AS konsolideeritud müügitulu oli 2019. aasta 2. kvartalis 3,88 miljonit eurot, mis on 2% langust 2018. aasta sama perioodiga võrreldes. Puitkiudplaadi müügitulu 2% tõusu tingisid uued kliendid Euroopas ja suurem müügitulu arengumaade klientide juures. Mööbli hulgimüügi müügitulu langes 19%, mille peamiseks põhjuseks oli vähenenud nõudlus Venemaal, Soomes ja Lääne-Euroopas. Languse põhjuseks Venemaal on endiselt geopoliitilistest põhjustest tulenevalt kohalike tarbijate nõrgenenud kindlustunne, mis mõjutab nende ostuotsuseid. Mööbli jaemüügi müügitulu suurenes 9%, peamiselt tänu kõikides Baltikumi kaupluses tehtud aktiivsele turustustegevusele.

Skano Group EBITDA oli 2019. aasta 2. kvartalis negatiivne 67 tuhat eurot (2018 2. kv: positiivne 237 tuhat eurot).  Kiudplaadi brutomarginaali mõjutasid negatiivselt uute klientide tootemiksist tulenevad tootmise probleemid ning varude vähendamine. Tulemuseks brutomarginaal 15% 2. kvartalis 2019 (2018 2. kvartalis 23%). Mööbli hulgimüügi kasumlikkust mõjutas 2019. aasta 2. kvartalis 2018. aasta 2. kvartaliga võrreldes samuti negatiivselt valmistoodangu varude mahu vähenemine. Mööbli jaekaubanduse brutomarginaal oli 2019. aasta teises kvartalis 32%, mis on pisut madalam võrreldes 2018. aasta teise kvartali 37%-ga. Puhaskahjum 2019. aasta 2. kvartalis 300 tuhat eurot (2018 2. kv: puhaskahjum 14 tuhat eurot).

Ärivaldkondade ülevaade

Müügitulu ärisegmentide lõikes

  tuh EUR tuh EUR
  II kv 2019 II kv 2018 6k 2019 6k 2018
Kiudplaadi tootmine ja müük 3 013 2 957 5 906 5 679
Mööbli tootmine ja müük 632 778 1 350 1 578
Mööbli jaemüük 468 430 861 762
Elimineerimine (225) (215) (400) (359)
Kokku 3 888 3 949 7 717 7 660

 Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR II kv 2019 II kv 2018 6k 2019 6k 2018
EBITDA ärisegmentide lõikes        
Kiudplaadi tootmine ja müük (10) 170 (8) 206
Mööbli tootmine ja müük (96) 78 (164) 45
Mööbli jaemüük (16) (11) (38) (30)
Elimineerimine 38 (0) 67 (8)
Kokku EBITDA (67) 237 (143) 213
Põhivara kulum ja amortisatsioon 162 182 339 373
Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM (230) 55 (482) (160)
Neto finantskulud 70 69 141 135
Tulumaksukulu 0 0 0 0
PUHASKASUM/-KAHJUM (300) (14) (623) (295)

Skano Fibreboard

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2019. aasta 2. kvartalis 3,01 miljonit eurot, mis on 2%  kasvu 2018. aasta sama perioodiga võrreldes (2018 2. kv: 2,96 miljonit eurot). 2019. aasta 2. kvartalis müüsime oma tooteid 29 riigi klientidele. Müügitulu kasvas arengumaade turgudel Aasias ja Aafrikas ning tänu uutele klientidele Euroopas. Meie suurimal turul, Soomes, jätkub müügitulu langus vaatamata stabiilsele turuosale pehme tihedusega puitkiudplaatide segmendis, viidates seega muude materjalide suuremat kasutamist ehitussektoris. Lisaks Soomele vähenes müügitulu ka Rootsis, Lähis-Idas ning Portugalis. Brutomarginaali mõjutasid negatiivselt uute klientide tootemiksist tulenevad tootmise probleemid ning varude vähendamine. Tulemuseks brutomarginaal 15% 2. kvartalis 2019 (2018 2. kvartalis 23%). . Samas oli püsikulud 2019. 2. kvartalis 44 tuhat eurot madalamad 2018. aasta 2. kvartaliga võrreldes. EBITDA tulemuseks 2019. aasta 2. kvartalis negatiivne 10 tuhat eurot (2018 2. kv: EBITDA positiivne 170 tuhat eurot).

Kiudplaadi müügitulu geograafiliselt

  tuh EUR tuh EUR
  II kv 2019 II kv 2018 6k 2019 6k 2018
Euroopa Liit 2 236 2 165 4 329 4 363
Venemaa 425 423 753 721
Aafrika 156 33 298 75
Aasia 80 120 243 157
Teised 77 116 157 190
Lähis-Ida 40 100 126 173
Kokku 3 013 2 957 5 906 5 680

 Skano Furniture Factory: mööbli tootmine ja hulgimüük

Mööbli hulgimüügi müügitulu oli 2019. aasta 2. kvartalis 632 tuhat eurot, mis on 19% langust eelmise aasta sama perioodiga võrreldes (2018 2. kvartal 778 tuhat eurot). Müügitulu languse peamiseks põhjuseks on endiselt Venemaa klientide nõudluse langus, kus meie edasimüüjad kogevad jätkuvalt kohalike tarbijate ebakindlust, mis tuleneb geopoliitilisest olukorrast. Meie edasimüüja Soomes vähendab oma tegevushaaret. Ühtlasi omandas Skano käesoleva aasta alguses müügiõiguse Soome edasimüüja klientide juures väljaspool Soomet, mis tõi kaasa müügitulu kasvu mitmes Euroopa Liidu riigis. Müük meie oma Balti jaeketile oli sarnane eelmise aasta tasemega.

Tootmise otsekulud olid 2019. aasta 2. kvartalis 563 tuhat eurot (moodustades 89% müügist), mis on 146 tuhat eurot vähem võrreldes 2. kvartaliga 2018 (otsene tootmiskulu 2018. aasta teises kvartalis 708 tuhat eurot, moodustades 91% müügist). Jätkasime 2019. aasta teises kvartalis tegevusplaaniga leida allhankijad mõnedele tootmise esmafaasi tegevustele, mis annab seeläbi võimaluse vähendada tootmise isikkooseisu ja pooltoodangu kulusid. Tegemist on jätkuva protsessiga, mis peaks viima tootmiskulude jätkuva vähenemiseni, samas kui optimeerime pooltoodangut, ning mis omakorda peaks parandama kasumlikkust. Mööbli hulgimüügi kasumlikkust mõjutas negatiivselt ka valmistoodangu varude taseme vähenemine 2019. aasta teises kvartalis võrreldes 2018. aasta teise kvartaliga.

Samas viis madalam müügitulu ning valmistoodangu varude mahu vähendamine negatiivse EBITDA tulemuseni 2019. aasta 2. kvartalis, olles 96 tuhat eurot (2018 2. kv: EBITDA positiivne 78 tuhat eurot).

Mööbli hulgimüügitulu geograafiliselt

tuh EUR tuh EUR tuh EUR
  II kv 2019 II kv 2018 6k 2019 6k 2018
Venemaa 204 277 457 638
Soome 97 213 298 448
Skano jae 211 213 384 354
Teised riigid 120 75 211 139
Kokku 632 778 1 350 1 578

Skano Furniture: mööbli jaemüük

Mööbli jaemüügi müügitulu oli 2019. aasta 2. kvartalis 468 tuhat eurot, mis on 9% kõrgem võrreldes sama perioodiga aastal 2018 (2018. aasta 2. kvartalis 430 tuhat eurot). Peamiselt tingis müügitulu kasvu kõigis Baltikumi kauplustes väga hästi toiminud turunduskampaania. Samas viis turunduskampaania brutomarginaali vähenemiseni, mistõttu jaekaubanduse EBITDA oli 2019. aasta 2. kvartalis negatiivne 16 tuhat eurot (2018. 2. kv: negatiivne 10 tuhat eurot).

Kogu mööbliäri (tootmine ja hulgimüük ning jaekaubandus) EBITDA 2019. aasta 2. kvartalis oli negatiivne 112 tuhat eurot (2. kv 2018: EBITDA positiivne 67 tuhat eurot).

Mööbli jaemüügitulu geograafiliselt

tuh EUR tuh EUR tuh EUR Kaupluste arv
  II kv 2019 II kv 2018 6k 2019 6k 2018 30.06.2019 30.06.2018
Eesti 364 263 621 467 3 3
Läti 45 65 85 139 1 1
Leedu 59 102 155 155 1 1
Kokku (toimivad kauplused) 468 430 861 762 5 5

Bilanss ja rahavoogude aruanne

Seisuga 30.06.2019 olid Skano Group AS varad kokku 10,1 miljonit eurot (30.06.2018: 11,3 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 30.06.2019 7,8 miljonit eurot (30.06.2018: 7,9 miljonit eurot), milledest Skanol oli laenukohustisi 4,7 miljonit eurot seisuga 30.06.2019 (30.06.2018: 5,1 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,8 miljonit eurot seisuga 30.06.2019 (30.06.2018: 1,7 miljonit eurot). Varud seisuga 30.06.2019 1,7 miljonit eurot (30.06.2018 2,6 miljonit eurot). Investeeringud finantsvaradess (ehk Trigon Property Development aktsiad) suurenesid 177 tuhandelt eurolt seisuga 30.06.2018 summale 400 tuhat eurot seisuga 30.06.2019. Materiaalne ja immateriaalne põhivara kokku seisuga 30.06.2019 5,9 miljonit eurot (6,6 miljonit seisuga of 30.06.2018).

Kontserni äritegevuse tulemuseks 6 kuu jooksul 2019. aastal oli raha sissevool summas 150 tuhat eurot (2018 6 kuud: raha väljavool summas 61 tuhat eurot). Investeerimistegevusest tulenevalt toimus 2019. aasta 6 kuu raha väljavool summas 31 tuhat eurot, võrreldes raha väljavooluga 18 tuhat eurot 2018. aasta 6 kuud. Finantseerimistegevuse tulemuseks oli 2019. aasta 6 kuu raha väljavool summas 104 tuhat eurot (2018 6 kuud: raha sissevool 59 tuhat eurot). Netorahavoo tulemuseks oli 2019. aasta 6 kuu raha sissevool summas 16 tuhat eurot, võrreldes 6 kuu raha väljavooluga summas 20 tuhat eurot 2018. aastal.

Tuleviku väljavaade

Skano Fibreboard

Puitkiudplaadi segmendis jätkame müügitegevuse suunamist erinevate kasutusvõimaluste põhiseks, millel on suurem rahvusvaheline haare võrreldes traditsioonilise tuuletõkkeplaadi ja isolatsiooniplaadi müügiga senistele traditsioonilistele turgudele nagu Soome, Venemaa ja Eesti. Meie turundustegevused keskenduvad meie toodetud puitkiudplaatide kasutamise positiivsetele omadustele, mis on toodetud värske kuuse puiduhakkest, võrreldes konkurentide sünteetiliste materjalidega. Lisaks suunatakse enam tähelepanu tänase tooteportfelli kasumlikkuse suurendamisele.

Skano Furniture Factory

Aasta alguses sõlmitud kokkulepe Soome edasimüüjaga, võtta üle tema poolt hallatud Euroopa kliendid on suurendanud meie kliendibaasi ning viitab meie poolt toodetud mööbli müügitulu kasvu potentsiaalile. Lisaks sellele ootame toodete kasumlikkuse paranemist tulenevalt tootmise allhankeprojekti käivitamisest, mis ühtlasi vähendaks ka tootmiskulusid. Nende initsiatiivide kombinatsioonina peaks tooma paranemise müügitulu arengusse ning kasumlikkusesse.

Skano Furniture jaemüük

Mööbli jaekaubanduses näeme, et tihe konkurents on avaldamas mõju müügitulu jätkuvusele. Juhtkond on otsustanud lõpetada Läti ja Leedu kaupluste tegevuse läbi vastavate kaupluste sulgemise lähikuudel, lisaks millele rakendatakse ka kulude kärpe meedet Eesti jaekaubanduse administratsioonis. Need tegevused peaksid viima kasumlikkuse paranemiseni.

Töötajad

Seisuga 30.06.2019 töötas Kontsernis 195 inimest (võrreldes 214 inimesega seisuga 30.06.2018). Töötajate keskmine arv oli 2019 2. kvartalis 196 (2. kvartalis 2018: 210).

2019. aasta esimese kuue kuu jooksul olid tööjõukulud koos maksukuludega kokku 1,8 miljonit eurot (2018 esimese kuue kuu jooksul 1,8 miljonit eurot). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid kokku 110 tuhat eurot 2019. aasta esimese kuue kuu jooksul ning võrreldes 187 tuhat eurot 2018. aasta esimese kuue kuu jooksul.


Finantssuhtarvud

tuh EUR    
KasumiaruanneII kv 2019II kv 20186k 20196k 2018
Müügitulu3 8883 9497 7177 660
EBITDA(67)237(143)213
EBITDA rentaablus(2%)6%(2%)3%
Ärikasum/-kahjum(230)55(482)(160)
Ärirentaablus(6%)1%(6%)(2%)
Puhaskasum/-kahjum(300)(14)(623)(295)
Puhasrentaablus(8%)(0%)(8%)(4%)
     
Bilanss30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2017
Koguvarad10 05110 30711 33110 937
Koguvarade puhasrentaablus(3%)(0%)(5%)(3%)
Omakapital2 2972 9013 4753 753
Omakapitali puhasrentaablus(13%)(0%)(18%)(8%)
Võlakordaja77%72%69%66%
     
Aktsia30.06.201931.12.201830.06.201831.12.2017
Aktsia viimane hind (EUR)*0,410,360,490,62
Puhaskasum aktsia kohta (EUR)(0,07)(0,20)(0,00)(0,03)
Hind-tulu (PE) suhtarv(6,18)(1,81)(160,15)(21,83)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)0,510,640,770,83
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe0,810,560,630,74
Turukapitalisatsioon tuh EUR1 8541 6112 2052 771
Aktsiate arv tk4 499 0614 499 0614 499 0614 499 061

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 

tuh EUR30.06.201931.12.201830.06.201831.12.2017
Raha ja raha ekvivalendid (Lisa 2)70545474
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 3)1 7641 1421 7361 215
Varud (Lisa 4)1 6792 2552 5952 336
Kokku käibevarad3 5133 4524 3853 624
     
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 5)187175170170
Müügiootel finantsvarad (Lisa 8)00177182
Finantsvara õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 8)39942200
Muud aktsiad ja osad0006
Materiaalne põhivara (Lisa 6)5 9256 2236 5606 908
Immateriaalne põhivara (Lisa 7)27343947
Kokku põhivarad6 5386 8556 9467 313
     
Kokku varad10 05110 30711 33110 937
     
Võlakohustised (Lisas 9)550652653593
Võlad ja ettemaksed (Lisas 10)2 8742 4182 5761 956
Lühiajalised eraldised (Lisa 11)1015613
Kokku lühiajalised kohustised3 4353 0853 2352 562
     
Pikaajalised võlakohustised (Lisas 9)4 1094 1124 4214 422
Pikaajalised eraldised (Lisa 11)210210200200
Kokku pikaajalised kohustised4 3194 3214 6214 622
Kokku kohustised7 7537 4067 8567 184
     
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 12)2 6992 6992 6992 699
Ülekurss364364364364
kohustuslik reservkapital288288284288
Muud reservid6545289
Jaotamata kasum (kahjum)(1 119)(496)99393
Kokku omakapital2 2972 9013 4753 753
     
Kokku kohustised ja omakapital10 05110 30711 33110 937

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuh EURII kv 2019II kv 20186k 20196k 2018
Müügitulu (Lisa 14)3 8883 9497 7177 660
Müüdud toodangu kulu (Lisa 15)3 4283 1836 9096 474
Brutokasum4607668081 186
     
Turustuskulud (Lisa 16)488528916982
Üldhalduskulud (Lisa 17)160144320298
Muud äritulud (Lisa 19)492612
Muud ärikulud (Lisa 19)46498178
Ärikasum (-kahjum)  (Lisa 11)(230)55(482)(160)
     
Finantstulud (Lisa 20)(0)001
Finantskulud (Lisa 20)7069141135
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST(300)(14)(623)(295)
     
ARUANDEAASTA PUHASKAHJUM(300)(14)(623)(295)
     
Kokku aruandeaasta koondkahjum(300)(14)(623)(295)
     
Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 13)(0,07)(0,00)(0,14)(0,07)
Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 13)(0,07)(0,00)(0,14)(0,07)


Nõukogu otsused ja kontsernisisene ümberstruktureerumineSkano Furniture OÜ omandi kontsernisisene ülekandmine

Skano Group AS nõukogu otsuse alusel kandis Skano Furniture Factory OÜ 30.08.2019 tehinguga Skano Group ASile üle 100% osaluse tütarettevõttes Skano Furniture OÜ. Osaluse ülekandmine toimus ilma makseta ning ei oma Skano Groupile ja selle tütarettevõtetele majanduslikku mõju. Omaniku vahetus tehti grupisisese restruktureerimise eesmärgil, osapoolte tegevuses muudatusi ei toimu.

Skano Furniture OÜ juhtkond on otsustanud lõpetada Läti ja Leedu kaupluste tegevuse läbi vastavate kaupluste sulgemise lähikuudel, lisaks millele rakendatakse ka kulude kärpe meedet Eesti jaekaubanduse administratsioonis. Need tegevused peaksid viima kasumlikkuse paranemiseni.


Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

+372 569 90 988

torfinn.losvik@skanogroup.com

Manus


Skano Group Vahearuanne 2019 2. kvartal ja 6 kuud.pdf