Publicēts: 2019-08-30 12:13:58 CEST
Moda Kapitāls
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS "Moda Kapitāls" 6 mēnešu finanšu pārskats

AS "Moda kapitāls" nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats par 2019.gada I.pusgadu

AS "Moda Kapitāls" nerevidētie finanšu rezultāti par 2019.gada I.pusgadu ir sekojoši: * Neto zaudējumi 68.930,00 EUR :(2018.gada I.pusgada Neto zaudējumi 91.332,00 EUR) * Neto apgrozījums: 769.433,00 EUR (2018.gada I.pusgada Neto apgrozījums: 816.401,00 EUR).

APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

          01.01.2019-30.06.2019   01.01.2018-30.06.2018
          EUR   EUR
Neto apgrozījums   769,433   816,401
Finanšu ieņēmumi   521,207   562,148
Pārdoto preču izmaksas   -653,405   -698,283
Finanšu izmaksas   -206,209   -214,435
Bruto peļņa   431,026   465,831
         
Pārdošanas izmaksas   -366,056   -378,604
Administrācijas izmaksas   -128,682   -159,155
Pārējie ieņēmumi   10,946   38,582
Pārējās izmaksas   -16,164   -57,986
Peļņa vai zaudējumi pirms ienākumu nodokļa   -68,930   -91,332
         
Uzņēmumu ienākuma nodoklis         
Neto peļņa vai zaudējumi     -68,930   -91,332
Citi ienākumi / (zaudējumi)            
Kopējie ienākumi       -68,930   -91,332

 

FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS        
            30.06.2019 31.12.2018
AKTĪVS           EUR EUR
     
Ilgtermiņa ieguldījumi    
Nemateriālie ieguldījumi 68,782 67,668
Pamatlīdzekļi * 599,598 635,323
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi 142 142
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 668,522 703,133
     
Apgrozāmie līdzekļi    
Krājumi 1,232,145 1,229,400
Aizdevumi un pircēju parādi 1,696,919 1,730,345
Pārējie apgrozāmie līdzekļi 50,982 82,515
Nauda un naudas ekvivalenti 174,054 159,545
Apgrozāmie līdzekļi kopā 3,154,100 3,201,805
               
AKTĪVS KOPĀ 3,822,622 3,904,938
               
               
            30.06.2019 31.12.2018
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS       EUR EUR
     
Pašu kapitāls    
Akciju kapitāls 426,862 426,862
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 166,339 168,973
Nesadalītā peļņa/(uzkrātie zaudējumi) -609,366 -540,436
Pašu kapitāls kopā -16,165 55,399
     
Saistības    
Ilgtermiņa saistības    
Aizņēmumi * 3,483,866 3,520,714
Ilgtermiņa kreditori kopā 3,483,866 3,520,714
     
Īstermiņa saistības    
Aizņēmumi * 183,345 193,595
Parādi piegādātājiem un citi kreditori 171,576 135,230
Īstermiņa saistības kopā 354,921 328,825
     
Saistības kopā 3,838,787 3,849,539
     
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS KOPĀ 3,822,622 3,904,938

*2019.gada I.pusgada pārskatā retrospektīvi tika piemērot SFPS Nr.16 "Noma" prasības, kuras attiecas uz periodu, kas sākās 2019.gada1.janvārī.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls
         valdes loceklis
         tālrunis: +37167344234
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv


2019.gada I.pusgada finanšu pārskats.pdf