Publicēts: 2019-08-29 14:17:01 CEST
VEF
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS VEF nerevidēts finanšu pārskats 2019.gada 06.mēnešiem

AS VEF nerevidēts starpperiodu pārskats par 2019.gada 06 mēnešiem.  

Neto  apgrozījums pārskata periodā ir 599 553 EUR, un tas ir par 8.73 %

mazāks  nekā iepriekšējā pārskata periodā.

Sabiedrība pabeidza 2019.gada 06 mēnešu   laika periodu ar nerevidētu 

peļņu  100 785 EUR apmērā.      

Papildus informācija :  

Tamāra Kampāne, valdes locekle , 

 e-pasts : kampane@vef.apollo.lv  

Pielikumā : AS VEF finanšu pārskats par 2019.gada 06.mēnešiem.  


AS VEF finansu parskats 2019.06.pdf