Publicēts: 2019-08-23 15:02:54 CEST
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Finanšu informācija

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2019.gada 6 mēnešiem.

Neto apgrozījums par periodu 01.01.2019.-30.06.2019. sastāda  412 635 EUR un ir palielinājies par 21,48% , salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Neto rezultāts ir zaudējumi 28 783 EUR.

  Rādītāja nosaukums 30.06.2019. 30.06.2018.
    EUR EUR
1. Neto apgrozījums 412 635 339 670
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (297 700) (221 827)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi 114 935 117 843
4. Pārdošanas izmaksas (127 477) (120 104)
5. Administrācijas izmaksas (40 231) (45 828)
6. Pārējie uzņ. saimnieciskās darbības ieņēmumi 32 035 34 482
7. Pārējās uzņ. saimnieciskās darbības izmaksas (8 045) (9 615)
8. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (28 783) (23 222)
9. Pārskata gada peļņa/zaudējumi (28 783) (23 222)
10. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju par gadu -0,006 -0,005
11. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju no darbības sākuma -1,17 -1,16

 

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs
tālr. 67272790
e-pasts: info@rigagold.lv

 


AS_RJR_parskats_30_06_2019_lv.pdf