Publicēts: 2019-08-22 08:00:00 CEST
Siguldas CMAS
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par pirmajiem sešiem 2019. gada mēnešiem

2019. gada pirmajos sešos mēnešos neto apgrozījums bija 566,5 tūkst. eiro, kas ir par 7,9 % vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos sešos mēnešos, bet peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa bija 56,7 tūkst. eiro – par 180.9 % jeb 36,5 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 30.06.2019.
EUR
30.06.2018.
EUR
Neto apgrozījums566 509525 059
a) no lauksaimnieciskās darbības566 509525 059
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas28 95939 928
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi16 632(8 190)
Materiālu izmaksas:(263 404)(236 049)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas(211 579)(186 436)
b) pārējās ārējās izmaksas(51 825)(49 613)
Personāla izmaksas:(229 285)(240 481)
a) atlīdzība par darbu(177 322)(188 253)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas(40 543)(42 917)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas(11 420)(9 311)
Vērtības samazinājuma korekcijas:(24 897)(27 203)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas(24 897)(27 203)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(37 863)(32 894)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa56 65120 170
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas56 65120 170
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 56 651 20 170
Peļņa uz 1 akciju (EPS)0,1340,048

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikums


Siguldas_CMAS_2019_gada_6_menesu_parskats.pdf