Avaldatud: 2019-08-16 15:30:00 CEST
Linda Nektar
Börsiteade

AS Linda Nektar 2019. majandusaasta 6 kuu auditeerimata vahearuanne

Tegevusaruanne

2019. aasta esimesel poolel oli AS Linda Nektar („Ettevõte“) käive 1 048 569 eurot ehk 4% vähem kui aasta tagasi samal ajal (6 kuud 2018: 1 092 104 eurot). Tuluallikate geograafilise jaotuse osas on jätkunud varasem trend: Läti müügikäive moodustas 45% perioodi kogukäibest (eelmise aasta sama periood 36%) ületades Eesti käivet. Müügitulu saadi kokku 5 riigist, kusjuures Leedu ja Saksamaa osakaal oli marginaalne.

Meedias on viimasel ajal pööratud palju tähelepanu Eesti ja Läti riikide aktsiisilangetustele (milliste muudatuste tuleviku üldmõju ettevõttele on eeldatavasti positiivne), samas on aga tähelepanuta jäänud olulised muudatused Euroopa Liidu tasandil, mida ka käsitleti varasemalt avaldatud 2018. aasta auditeerimata aruandes. Nimetatud muudatused peaksid tooma suuremat selgust toodete maksustamise ja klassifitseerimise osas alkoholitööstusele, sealhulgas ka joogitööstusele puuviljaveine ja kääritatud tooraineid tootvale ettevõttele. Ettevõte on piisavalt paindlik ja omab vajalikku tehnoloogiat, töötamaks välja laia valiku kontsentraatide põhjal erinevaid puuviljaveine ja kääritatud tooraineid. Seega võivad uued regulatsioonid luua rohkem võimalusi nišitootjatele, nagu Linda Nektar, sest eeldatavasti tekib erinevatele toodetele täiendav vajadus õlletööstuste poolt (selliste kääritatud jookide põhitootjad) nende  kulutõhusaks sisseostuks.

Linda Nektar jätkab tööd oma kliendibaasi (nii alkohoolsete kui ka alkoholivabade jookide osas) mitmekesistamiseks, samuti aroomitehnoloogia aktiivsema rakendamise suunas. Jätkub strateegiline koostöö partneritega, nagu Saksamaal asuv Symrise AG.

2019. aasta esimene pool lõppes puhaskahjumiga summas 21 510 eurot (6 kuud 2018: kahjum 51 013 eurot). Juhtkonna arvates on tegemist teatava stabiliseerumisega turul, milline on olnud väga volatiilne nii eespool kirjeldatud kui ka varasemates finantsaruannetes käsitletud põhjustel.

Äritegevuse rahavoog oli 2019. aasta esimesel poolel positiivne, ulatudes 76 528 euroni (6 kuud 2018: 97 891 eurot).

2019. aasta kohta varem esitatud müügitulu prognoos jääb muutumatuks: 2,2 miljonit eurot (samale tasemele aasta varasemaga).

Seisuga 30.06.2019 oli AS Linda Nektar bilansimaht 3 966 072 eurot (6 kuud 2018: 4 164 746 eurot), mis on kahanenud 4,77 % võrreldes 2018. aasta sama perioodiga. Käibevarad moodustasid varadest 1 694 119 eurot (6 kuud 2018: 1 638 157 eurot) ehk 42,72 % kogu varadest. Põhivarade maht oli 2 271 953 eurot (6 kuud 2018: 2 526 589 eurot) ehk 57,28 % bilansimahust. AS Linda Nektar kohustised olid kokku 214 152 eurot (6 kuud 2018: 246 788 eurot) ning ettevõtte omakapital 3 751 920 eurot (6 kuud 2018: 3 917 958 eurot).

Seisuga 30.06.2019 laenukohustised puuduvad.

Kokku investeeriti põhivaradesse 125 863 eurot (6 kuud 2018: 149 703 eurot).

2019. aasta I poolaasta amortisatsioonikulud olid 185 800 eurot (6 kuud 2018: 230 538 eurot).

2019. aasta esimesel poolel maksis ettevõte dividende summas 126 009 eurot (6 kuud 2018: 126 009 eurot). Aktsionäridele välja makstud dividendide tulumaksukulu oli 27 839 eurot (6 kuud 2018: 31 502 eurot).

2019. aasta I poolaasta arenduskulud olid 12 505 eurot (6 kuud 2018: 8 854 eurot).

Seisuga 30. juuni 2019 oli ettevõttel 12 töötajat, 1 juhatuse liige ning 4 nõukogu liiget. Tööjõukulud (koos maksudega) 2019. aasta I  poolaastal olid 163 346 eurot (6 kuud 2018: 156 373).

 

Majandusnäitajad:

  Jaanuar - Juuni
2019
Jaanuar - Juuni
2018
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara : lühiajalised kohustused x 7,91 6,64
Maksevõimekordaja = (käibevara -varud) : lühiajalised kohustused x 6,20 5,08
Puhas käibekapital = käibevarad - lühiajalised kohustused   1 479 967 1 391 369
Soliidsuskordaja = omakapital : varade maksumus*100 % 94,60 94,07
Puhasrentaablus = puhaskasum : müügitulu *100 % -2,05 -4,67
Võlakordaja = kohustused : kogu passiva x 0,05 0,06

 

Raamatupidamise vahearuanne

 

Bilanss

(eurodes)

  30.06.2019 31.12.2018 30.06.2018
Varad      
Käibevarad      
Raha 859 878 1 012 339 848 124
Nõuded ja ettemaksed 466 949 296 462 404 787
Varud 367 292 325 728 385 246
Kokku käibevarad 1 694 119 1 634 529 1 638 157
Põhivarad      
Nõuded ja ettemaksed 48 25 25
Materiaalsed põhivarad 2 264 271 2 343 123 2 481 242
Immateriaalsed põhivarad 7 634 9 108 45 322
Kokku põhivarad 2 271 953 2 352 256 2 526 589
Kokku varad 3 966 072 3 986 785 4 164 746
Kohustised ja omakapital      
Kohustised      
Lühiajalised kohustised      
Võlad ja ettemaksed 214 152 87 346 246 788
Kokku lühiajalised kohustised 214 152 87 346 246 788
Kokku kohustised 214 152 87 346 246 788
Omakapital      
Aktsiakapital nimiväärtuses 1 575 109 1 575 109 1 575 109
Ülekurss 617 517 617 517 617 517
Kohustuslik reservkapital 70 672 70 672 70 672
Muud reservid 8 809 8 809 1804
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 501 323 1 703 869 1 703 869
Aruandeperioodi kasum (kahjum) -21 510 -76 537 -51 013
Kokku omakapital 3 751 920 3 899 439 3 917 958
Kokku kohustised ja omakapital 3 966 072 3 986 785 4 164 746

 

Kasumiaruanne

(eurodes)

  01.01.2019 -30.06.2019 01.01.2018 -30.06.2018
Müügitulu 1 048 569 1 092 104
Muud äritulud 7 609 5 963
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus 9 344 43 321
Kaubad, toore, materjal ja teenused -624 706 -674 560
Mitmesugused tegevuskulud -85 323 -99 430
Tööjõukulud -163 346 -156 373
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -185 800 -230 538
Muud ärikulud -66 -43
Ärikasum (kahjum) 6 281 -19 556
Intressitulud 48 45
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 6 329 -19 511
Tulumaks -27 839 -31 502
Aruandeperioodi kasum (kahjum) -21 510 -51 013

 

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

  01.01.2019 -30.06.2019 01.01.2018 -30.06.2018
Rahavood äritegevusest    
Ärikasum (kahjum) 6 281 -19 556
Korrigeerimised    
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 185 800 230 538
Kasum (kahjum) põhivarade müügist -861 0
Kokku korrigeerimised 184 939 230 538
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -170 510 -202 357
Varude muutus -41 564 -37 982
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 125 221 158 750
Makstud ettevõtte tulumaks -27 839 -31 502
Kokku rahavood äritegevusest 76 528 97 891
Rahavood investeerimistegevusest    
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -124 278 -157 877
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist 21 250 0
Laekumised sihtfinantseerimisest 0 313 580
Laekunud intressid 48 45
Kokku rahavood investeerimistegevusest -102 980 155 748
Rahavood finantseerimistegevusest    
Makstud dividendid -126 009 -126 009
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -126 009 -126 009
Kokku rahavood -152 461 127 630
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 012 339 720 494
Raha ja raha ekvivalentide muutus -152 461 127 630
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 859 878 848 124

 

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

  Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Kohustuslik reservkapital Muud reservid Jaotamata kasum (kahjum) Kokku
31.12.2017 1 575 109 617 517 66 402 1 804 1 834 147 4 094 979
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 -51 013 -51 013
Väljakuulutatud dividendid 0 0 0 0 -126 009 -126 009
Muutused reservides 0 0 4 270 0 -4 269 1
30.06.2018 1 575 109 617 517 70 672 1 804 1 652 856 3 917 958
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 -25 524 -25 524
Väljakuulutatud dividendid 0 0 0 0 0 0
Muutused reservides 0 0 0 7 005 0 7 005
31.12.2018 1 575 109 617 517 70 672 8 809 1 627 332 3 899 439
Aruandeperioodi kasum (kahjum) 0 0 0 0 -21 510 -21 510
Väljakuulutatud dividendid 0 0 0 0 -126 009 -126 009
Muutused reservides 0 0 0 0 0 0
30.06.2019 1 575 109 617 517 70 672 8 809 1 479 813 3 751 920

 

         Lisainformatsioon:
         
         Kadri Rauba
         Juhatuse liige
         AS Linda Nektar
         Aadress: Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Eesti
         Telefon: +372 785 5768
         E-mail: info@lindanektar.ee


Vahearuanne_h1_2019_et_eur_.pdf