Avaldatud: 2019-08-14 08:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Poolaastaaruanne

ASi Tallinna Sadam 2019. a II kvartali ja 6 kuu majandustulemused

2019. a II kvartalis kasvasid nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui ka puhaskasum. Müügitulu moodustas II kvartalis 32,8 mln eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,2%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli II kvartalis 18,8 miljonit eurot, kasvades 4,1%. Puhaskasumiks kujunes 7,2 mln eurot.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul mõjutas teise kvartali tulemusi puistlasti kasv, mis tulenes peamiselt uue kaubaoperaatori PK Terminal poolt puistlastiterminali käivitamisest ning jätkuvalt tihedas konkurentsis vedellasti mahtude taastumisest  eelmise aasta tasemele. „Reisijate arv kasvas teises kvartalis  eelkõige Tallinn-Helsingi liini mõjul. Juuni lõpus alustas Muuga-Vuosaari liinil liiklemist Eckerö Line’i laev MS Finbo Cargo, mis teenindab nii veokeid kui sõidukitega reisijaid, samuti asus sellel liinil sõidukitega reisijaid teenindama ka Tallink oma laevaga Sea Wind. Nende sündmuste mõju avaldub kontserni finantstulemustele valdavalt alates kolmandast kvartalist,“ ütles Kalm. Suurima kasvu nii müügitulus kui kasumlikkuses tegid Saaremaa ja Hiiumaa liinide reisiparvlaevad ja jäämurdja Botnica seoses lepinguliste tasude indekseerimise ja tegevuste efektiivsemaks muutmistega.

Poolaasta kokkuvõttes toetas müügitulu mõningast taastumist 61,4 mln euroni reisijate arvu ja kaubamahu kasv, mis vähendas I kvartalis vedellasti mahu vähenemisest ja reisilaevade korralistest hooldustöödest tingitud 3%-list langust. Korrigeeritud EBITDA jäi eelneva aastaga samale tasemele tänu tegevuskulude vähenemisele II kvartalis. Puhaskasumi suur kasv poolaastate võrdluses oli tingitud 20,5 mln väiksemast dividendide tulumaksu kulust 2019. aastal.

II kvartalis suurenes ka investeeringute maht võrredes eelmise aasta sama perioodiga seoses D-terminali rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.

Ettevõte juhatuse hinnangul saavutab Tallinna Sadam 2019. aastaks seatud kasumieesmärgi ja kõrvalekaldeid kehtiva dividendipoliitika järgimises ei teki.

Tallinna Sadama juhatuse liikmed tutvustavad kontserni finantstulemusi 14. augustil kell 11:00 toimuval veebiseminaril, millel osalemiseks saab registreeruda siin. Veebiseminar toimub inglise keeles.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

 II kvII kv+/-6 kuud6 kuud+/-
 20192018 20192018 
Müügitulu32,832,80,2%61,462,2-1,3%
Korrigeeritud EBITDA18,818,14,1%35,735,70,0%
Korrigeeritud EBITDA marginaal57,4%55,2%2,258,2%57,4%0,8
Ärikasum13,312,65,2%24,725,0-0,9%
Tulumaks-5,8-26,3-78,0%-5,8-26,3-78,0%
Perioodi kasum7,2-14,1150,8%18,2-2,3906,7%
Investeeringud7,13,3118,1%11,15,2113,3%


 30.06.201931.12.2018+/-
Varade maht608,7623,6-2,4%
Netovõlg185,6171,08,5%
Omakapital350,7367,7-4,6%
Aktsiate arv263,0263,00,0%

Müügitulu
Müügitulu vähenes 2019. aasta 6 kuuga 0,8 mln eurot ehk 1,3%. Vähenemist võib seostada peamiselt vedellasti mahu langusega, ja I kvartalis vähenenud laevakülastuste arvuga seoses reisilaevade korraliste remonditöödega. Tulud kasvasid sega-puistlasti laevadelt seoses kaubamahu kasvuga ja ka konteinerlaevadelt, mille keskmine suurus kasvas. Nii II kvartalis kui poolaastas kasvas müügitulu reisiparvlaevade- ja muus segmendis, langes aga reisisadamate ja kaubasadamate segmendis.

Reisisadamate segmendi müügitulu jäi II kvartalis eelneva aastaga võrreldavale tasemele, kuid vähenes poolaasta kokkuvõttes seoses väiksema külastuste arvuga I kvartalis reisilaevade korraliste hooldustööde tõttu ning väiksema heitmetasemega laevadele kehtestatud soodustuse tõttu.
Kaubasadamate segmendi müügitulu II kvartalite võrdluses oluliselt ei muutunud, poolaasta kokkuvõttes aga vähenes 2,6% peamiselt vedellasti mahu languse tõttu I kvartalis. Reisiparvlaevade segmendi tulu kasv tulenes tasumäärade tõusust, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes jäämurdja Botnica lepingulise tasu indekseerimise mõjust Eesti tarbijahinnaindeksiga.

EBITDA
II kvartali võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 0,7 mln euro võrra kõikide segmentide kasvu mõjul, kattes I kvartalis toimunud languse. Korrigeeritud EBITDA marginaal tõusis 6 kuuga 57,4%lt 58,2%le II kvartali tulemuse mõjul, mil marginaal kasvas 55,2%lt 57,4%le. 6 kuu kokkuvõttes oli korrigeeritud EBITDA 35,7 mln eurot jäädes samale tasemele eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Puhaskasum
2019. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 35,2 mln eurot kaasnes tulumaksukulu 5,76 mln eurot, mis oli 20,5 mln euro võrra väiksem eelmise aasta kulust, mis kaasnes rekordilises summas (105 mln eurot) dividendide väljakuulutamisega. Väiksema tulumaksukulu mõjul ületas 6 kuu kasum (18,2 mln eurot) eelneva aasta tulemust (kahjum 2,26 mln eurot) 20,5 mln euro võrra.

Investeeringud
2019. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 11,1 mln eurot, sh II kvartalis 7,1 mln eurot (6 kuud 2018: 5,2 mln eurot). Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes30.06.201931.12.2018
VARAD  
   
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid24 63842 563
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded10 8728 017
Lepingulised nõuded3690
Varud341305
Käibevara kokku36 22050 885
   
Põhivara  
Investeeringud sidusettevõtjatesse1 4511 569
Muud pikaajalised nõuded151196
Materiaalne põhivara568 841568 965
Immateriaalne põhivara2 0242 024
Põhivara kokku572 467572 754
   
Varad kokku608 687623 639
   
KOHUSTISED  
   
Lühiajalised kohustised  
Võlakohustised15 76615 766
Tuletisinstrumendid 393425
Eraldised1 1051 957
Sihtfinantseerimine85174
Maksuvõlad6 8955 844
Võlad tarnijatele ja muud võlad11 2019 485
Lepingulised kohustised3 98832
Lühiajalised kohustised kokku39 43333 683
   
Pikaajalised kohustised  
Võlakohustised194 463197 846
Sihtfinantseerimine23 13023 418
Muud  võlad7979
Lepingulised kohustised919939
Pikaajalised kohustised kokku218 591222 282
   
Kohustised kokku258 024255 965
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses263 000263 000
Ülekurss44 47844 478
Kohustuslik reservkapital18 52018 520
Riskimaandamise reserv-393-425
Eelmiste perioodide jaotamata kasum6 85917 678
Perioodi kasum18 19924 423
Omakapital kokku350 663367 674
   
Kohustised ja omakapital kokku608 687623 639

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

   6 kuud6 kuud
tuhandetes eurodes II kv 2019II kv 201820192018
     
Müügitulu32 82232 75261 35062 166
Muud tulud305241580444
Tegevuskulud-9 319-10 004-16 717-17 587
Tööjõukulud-4 817-4 782-9 108-8 972
Põhivara kulum ja väärtuse langus-5 643-5 546-11 193-10 949
Muud kulud-75-50-181-152
Ärikasum13 27312 61124 73124 950
     
Finantstulud ja -kulud    
Finantstulud148278
Finantskulud-443-527-881-1 038
Finantstulud ja -kulud kokku-429-519-854-1 030
     
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum investeeringutelt sidusettevõttesse
81748674
Kasum enne tulumaksustamist12 92512 16623 96323 994
     
Tulumaks-5 764-26 250-5 764-26 250
Perioodi kasum7 161-14 08418 199-2 256
sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist
 7 161-14 084 18 199-2 256
     
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
0,03-0,070,07-0,01
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes)
0,03-0,070,07-0,01

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

 6 kuud6 kuud
tuhandetes eurodes20192018
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha65 76967 535
Muude tulude eest laekunud raha15156
Maksed tarnijatele-20 480-20 676
Maksed töötajatele ja töötajate eest-8 791-8 019
Maksed muude kulude eest-216-185
Makstud tulumaks dividendidelt-4 9490
Äritegevusest laekunud raha31 48438 711
   
Materiaalse põhivara soetamine-9 975-5 908
Immateriaalse põhivara soetamine-233-385
Materiaalse põhivara müük240
Saadud intressid252
Investeerimistegevuses kasutatud raha-10 159-6 291
   
Aktsiakapitali sissemaksed0122 287
Võlakirjade lunastamine0-1 250
Saadud laenude tagasimaksed-3 383-3 383
Arvelduskrediidi (kohustis) muutus0-2 566
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed0-1
Makstud dividendid-34 970-85 000
Makstud intressid-887-1 020
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed-10-37
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha- 39 25029 030
   
RAHAVOOG KOKKU -17 92561 450
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses42 5636 954
Raha ja raha ekvivalentide muutus-17 92561 450
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus24 63868 404

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee

Manus


Tallinna Sadam Q2 2019 EST.pdf