Avaldatud: 2019-08-09 11:45:18 CEST
UPP Olaines
Kvartaliaruanne

UPP Olaines OÜ 2019. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

TEGEVUSARUANNE 2019. AASTA 6 KUU KOHTA

Üldine informatsioon

UPP Olaines OÜ (edaspidi ‘Ettevõte’, ja koos tütarettevõtetega ‘Grupp’) asutati kinnisvarainvesteeringu Olaines Logistics Park (hooned ja kinnistu) finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks. Olaines Logistics Park asukoht on Šarlotes, Olainese maakond, Olainese vald, kadastrinumber 8080 003 0029, registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr. 5439. Ettevõte asutati 24.08.2017 ning Ettevõttel puudus majanduslik tegevus kuni 15.12.2017, kui omandati Olaines Logistics Parki külmladu.

Ettevõtte äritegevus ei ole mõjutatud hooajalistest faktoritest. Ettevõtte tegevusel puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

Ettevõte on loodud ainult Olaines Logistics Parki finantseerimiseks, omandamiseks ja haldamiseks, seetõttu strateegilisi muutusi ettevõtte äritegevuses ei ole planeeritud.

Juhtkonnal puudub informatsioon trendidest, ebakindlustest, nõuetest, kohustustest või sündmustest, mis võiks tõenäoliselt osutada olulist mõju ettevõtte väljavaadetele selle aruandlusperioodi järgsel perioodil väljaspool ettevõtte regulaarset äritegevust.

UPP Olaines OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Aruandeperioodi tegevusaruanne

II kv 2019 oli ettevõtte ärikasum 600 653 EUR ning 2019. a. esimeses pooles oli ärikasum kokku 1 244 800 EUR. Võrreldes II kv 2018 langes ärikasum 6,6% võrra, esimese poolaasta ärikasum tõusis 8,3% võrreldes 2018. a. sama perioodiga. Ettevõttele määrati vahearuandeperioodil 15 000 EUR suurune trahv Finantsinspektsiooni poolt, kuna ettevõte ei avalikustanud 2018. a. auditeeritud majandustulemusi õigeaegselt. Sellel oli mõningane mõju II kv 2019 majandustulemustele. Üldine ärikasumi kasv 2019. a. esimeses pooles võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tuleneb 2018. a. alguses tehtud tehingukuludest, mis tõstsid perioodi tegevuskulusid.

Ettevõtte finantskulud moodustasid aruandeperioodil 413 416 EUR ning 2019. a. esimeses pooles moodustasid finantskulud kokku 790 090 EUR. Võrreldes II kv 2018 langesid finantskulud 40%, esimese poolaasta finantskulud kokku langesid 19,7% võrreldes 2018. a. sama perioodiga. Finantskulude langus on peamiselt seotud intressituletislepingu kohustuse tekkimisega II kv 2018, mis oli ühekordse loomuga kulu ning tõstis märkimisväärselt perioodi finantskulusid. Rahavoogude aspektist on ettevõte teenindanud oma kohustusi sarnaselt varasematele aruandlusperioodidele. Marginaalne kasv tagasimakstud kohustuse põhiosas on seotud II kv 2018 toimunud investeerimislaenu põhiosa maksepuhkusega.

Ettevõtte äritegevuseks on renditulu kogumine, kinnisvaraobjekti haldamine ning laenukohustuste teenindamine. Laenukohustused moodustavad fikseeritud intressiga võlakirjad ning investeerimislaen, mille intress on samuti intressituletuslepinguga fikseeritud. Tulude poolel on stabiilne triple-net renditulu tugevatelt rentnikelt, mis on põhiosas fikseeritud kesk-pikkade lepingutega ning mida indekseeritakse vastavalt inflatsioonile. Tulenevalt ettevõtte äritegevusest on tema majandustegevus ja finantstulemused üldiselt raskesti mõjutatavad erinevate väliste tegurite poolt.

Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh õigeaegsete üüri- ning kommunaaltasude laekumiste, II kv 2019 ei olnud.

II kv 2019 lõpu seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

Juhtkond ja nõukogu

UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees.

UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

Juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.

Ettevõttes ei ole peale juhatuse ning nõukogu töötajaid.

2019. aasta 6 kuu finantsilised võtmenäitajad

(eurodes)II kv 2019II kv 20186 kuud 20196 kuud 2018
Neto renditulu639 720 653 579 1 291 518 1 278 097
Ärikasum600 653 643 001 1 244 800 1 148 914
Perioodi kasum187 237  (50 226)454 710 164 489
(eurodes)30.06.201931.12.2018
Kinnisvarainvesteering  30 762 000   30 762 000
Intressikandvad laenud   29 124 633   29 656 633
Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta  26 076 333   26 608 333
 6 months 2019
Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu)35%
ROA (Puhaskasum / Perioodi keskmised varad)1,4%
DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed)  1,1
        

KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

(eurodes)LisaII kv 2019II kv 20186 kuud 20196 kuud 2018
Neto renditulu5639 720 653 579 1 291 518 1 278 097
Neto renditulu 639 720 653 579 1 291 518 1 278 097
      
Üldhalduskulud  (24 067) (10 578) (31 718) (129 183)
Muud tulud / (kulud)  (15 000)0  (15 000)0
Ärikasum 600 653 643 001 1 244 800 1 148 914
      
Finantstulud / (kulud)  (413 416) (693 227) (790 090) (984 425)
Kasum enne tulumaksu 187 237  (50 226)454 710 164 489
Aruandeperioodi kasum 187 237  (50 226)454 710 164 489
      
Aruandeperioodi koondkasum kokku 187 237  (50 226)454 710 164 489

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

(eurodes)Lisa30.06.201931.12.2018
Raha ja raha ekvivalendid 598 495426 691
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 257 542300 576
Käibevara kokku 856 037727 267
    
Kinnisvarainvesteering 30 762 00030 762 000
Põhivara kokku 30 762 00030 762 000
VARAD KOKKU 31 618 03731 489 267
    
Võlad tarnijatele ja muud võlad 470 681446 036
Tuletisinstrumendid 598 294416 879
Laenukohustised61 064 0001 064 004
Lühiajalised kohustised 2 132 9751 926 919
    
Laenukohustised628 060 63328 592 629
Pikaajalised kohustised 28 060 63328 592 629
KOHUSTISED KOKKU 30 193 60830 519 548
    
Osakapital 2 5002 500
Jaotamata kasum 1 421 929967 219
OMAKAPITAL KOKKU 1 424 429969 719
    
OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 31 618 03731 489 267


Siim Sild

Direktor

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee

Manus


UPP Olaines OÜ Q2 2019 report EST.pdf