Avaldatud: 2019-08-08 07:00:00 CEST
Merko Ehitus
Poolaastaaruanne

2019. aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

2019. aasta teises kvartalis jätkunud Merko Ehituse müügitulu vähenemine oli ootuspärane tulenevalt kontserni tütar­ettevõtetel ehituses olnud suurobjektide valmimisest, üldisest turuolukorrast ja tellimuste portfelli langusest. Teise kvartali müügitulu oli 77 miljonit ja 6 kuu müügitulu 154 miljonit eurot, mis vähenes aastatagusega võrreldes 16%. 6 kuu müügitulu vähenes võrreldes aastatagusega Eestis ja Lätis, ent kasvas Leedus ja Norras.

Teise kvartali maksueelne kasum oli 4,5 miljonit ja 6 kuu maksueelne kasum 7,5 miljonit eurot, kasvades aastaga 6,7%. Teise kvartali puhaskasumit mõjutas väljamakstud dividendidelt tasutud tulumaksu kulu summas 2,7 miljonit eurot. Teise kvartali kasumlikkust mõjutas ka asjaolu, et tulenevalt korteriarendusprojektide valmimiste graafikust müüsid kontserni tütar­ettevõtted aastatagusega võrreldes oluliselt vähem kortereid. Samas kulgeb korterite eelmüük plaanipäraselt ning teisel poolaastal ostjatele üleantavate eelmüügilepinguga kaetud korterite arv kasvab. Kontserni emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum oli teises kvartalis 1,7 miljonit ja 6 kuu puhaskasum 4,5 miljonit eurot.

Ehitustellimuste üldise langustrendi taustal püsib peatöövõtjate turul väga tugev konkurents ja surve hindadele. Sellises turuolukorras keskenduvad kontserni tütarettevõtted ehituse peatöövõtu teenuse osutamisel eelkõige projektidele, kus suudetakse luua tellijale lisaväärtust projekti­juhtimise kvaliteedi näol, kus toimub aus hinnakujundus ja on tagatud lepinguliste riskide mõistlik jaotus. Arvestades viimastel aastatel toimunud ehituse sisendhindade, eelkõige tööjõu maksumuse, kiiret kasvu, on ehitusturu edasise normaalse arengu jaoks äärmiselt oluline ehitus­protsessi osapoolte vaheline hea koostöö ning vastutuse ja riskide adekvaatne tasakaal.

Kontserni teostamata ehituslepingute portfell vähenes 2019. aasta juuni lõpuks 172 miljoni euroni, langedes eelmise aasta sama seisuga (247 miljonit eurot) võrreldes 30%. Samas sõlmiti uusi lepinguid esimesel poolaastal 86 miljoni euro ulatuses, mis on 27% enam kui eelmisel aastal samal perioodil (68 miljonit eurot). Suurimad lepingud sõlmiti Aaspere-Haljala teelõigu ümberehituse, Türi Põhikooli ja Laima šokolaaditehase ehituseks. Lisaks eelnimetatutele olid suuremad töös olevad objektid Eestis Kasemetsa ja Üksnurme piirkonna vee- ja kanalisatsiooni rajamine, Pärnu mnt 186 ärihoone, Suure ja Väikse väina merekaablite rajamine, Rakvere Ametikooli õpilaskodu ning Hundipea sadama rekonstrueerimine ja süvendus, Lätis Lidl logistikakeskus ja Alfa kaubanduskeskus, Leedus Neringa hotell, Quadrum büroohoone ja erakooli hoone ning Norras Tesla teeninduskeskus ja Møllergata tn 23-25 büroohoone renoveerimine.

Strateegiliselt on Merko Ehitus üha enam keskendunud korteriarenduse ärisuunale. Investeeringud korteriarendusse on oluliselt kasvanud ja esimesel poolaastal investeeris kontsern töös olevatesse projektidesse ligi 40 miljonit eurot. Lisaks soetas kontsern teises kvartalis 13 miljoni euro eest suure arendusala Vilniuses. Tänavune planeeritav koguinvesteeringute maht korteri­arendustesse on suurusjärgus 100 miljonit eurot. Eestis, Lätis ja Leedus on kontsernil arenduses kokku enam kui 1000 korterit. Suuremad projektid Tallinnas on Uus-Veerenni ja Pikaliiva elukeskkonnad, Riias Gaiļezersi ja Viesturdārzsi arendusprojektid ning Vilniuses Vilneles slenise ja Rinktinės Urbani arendusprojektid.

Kontsern müüs teises kvartalis 37 korterit, võrreldes eelmise aasta teise kvartali 117ga. Müüdud korterite vähenenud arvu taga on asjaolu, et senised suuremad arendusprojektid on valminud ja korterid suures osas müüdud. Müügivalmis ja eellepingutega katmata oli poolaasta lõpus kolmes Balti riigis kokku sadakond korterit. Uued projektid on ehitusfaasis ja nende valmimise ning müügini jõutakse osaliselt käesoleva aasta lõpus ning enamjaolt järgmisel, 2020. aastal.

Korteriturud püsivad vastuvõtlikud korralikult läbi mõeldud ja kvaliteetselt teostatud elukeskkonna tervik­lahendustele nii Tallinnas kui Vilniuses. Riia korteri­turu aktiivsus on jätkuvalt oluliselt madalam ning seal on müügipotentsiaal kõrgem turuootuste suhtes täpselt sihitud arenduste puhul. Kinnisvaraturu jaoks tervikuna on jätkuvalt küsimuseks Baltikumi pangandus­turu senised ning edasised arengud. Need puudutavad nii pankade vahelise konkurentsi piisavust, regulatsiooni ning selle tõlgendamise jäikust klientide valikul, aga ka pankade üldist riskiisu finantseerimis­tegevusel nii arendajate kui koduostjate suunal. Ebasoodsate arengute puhul võib pangandustegevus hakata pärssima Balti riikide üldise majandus­tegevuse aktiivsust, sh kinnisvaraturu normaalse toimimise osas.

KOKKUVÕTE II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS
2019. aasta 6 kuu kasum enne makse oli 7,5 mln eurot ja II kvartalis 4,5 mln eurot (6 kuud 2018: 7,1 mln eurot ja II kvartal 2018: 5,8 mln eurot), mis andis 6 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 4,9% (6 kuud 2018: 3,8%).

2019. aasta 6 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 4,5 mln eurot (6 kuud 2018: 6,7 mln eurot) ja II kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 1,7 mln eurot (II kvartal 2018: 5,6 mln eurot). 6 kuu puhaskasumi marginaal oli 2,9% (6 kuud 2018: 3,6%). Puhaskasumlikkust mõjutas muuhulgas oluliselt kasvanud tulumaksukulu: II kvartalis oli kontserni tulumaksukulu välja­makstud dividendidelt eelmise aastaga võrreldes 2,7 mln euro võrra suurem. 2018. aastal makstud dividendidega tulumaksukulu ei kaasnenud – dividendid maksti välistütarde poolt emaettevõttele välja makstud dividendidest.

MÜÜGITULU
2019. aasta II kvartali müügitulu oli 77,4 mln eurot (II kvartal 2018: 103,3 mln eurot) ning 6 kuu müügitulu oli 154,2 mln eurot (6 kuud 2018: 183,7 mln eurot). 6 kuu müügitulu vähenes 16,0%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 6 kuu müügitulu osakaal oli 57,0% (6 kuud 2018: 52,6%).

LEPINGUTE PORTFELL
30. juuni 2019 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 172,1 mln eurot (30. juuni 2018: 247,0 mln eurot). 2019. aasta 6 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 86,0 mln eurot (6 kuud 2018: 67,5 mln eurot). II kvartali uute lepingute maht oli 53,8 mln eurot (II kvartal 2018: 45,3 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2019. aasta 6 kuuga müüs kontsern 100 korterit (sh 33 korterit ühisprojektis), 2018. aasta 6 kuuga 168 korterit (sh 34 korterit ühisprojektis). Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2019. aasta 6 kuuga 9,2 mln eurot ning 2018. aasta samal perioodil 16,3 mln eurot. 2019. aasta II kvartalis müüdi 37 korterit (sh 4 korterit ühisprojektis), võrreldes 2018. aasta II kvartalis müüdud 117 (sh 9 korterit ühisprojektis) korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 4,7 mln eurot (II kvartal 2018: 12,0 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 14,0 mln eurot ning omakapital 118,5 mln eurot (41,2% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2018. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 27,2 mln eurot ning 119,1 mln eurot (42,8% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2019 oli kontserni netovõlg 48,7 mln eurot (30. juuni 2018: 26,9 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

  2019.a.
6 kuud
2018.a.
6 kuud
2019.a.
 II kvartal
2018.a.
II kvartal
2018.a.
12 kuud
Müügitulu 154 202 183 650 77 357 103 340 418 011
Müüdud toodangu kulu (139 532) (170 621) (68 893) (94 394) (384 962)
Brutokasum 14 670 13 029 8 464 8 946 33 049
Turustuskulud (1 784) (1 729) (933) (923) (3 285)
Üldhalduskulud (6 241) (5 664) (3 117) (2 845) (12 304)
Muud äritulud 1 230 1 695 529 843 3 527
Muud ärikulud (253) (105) (218) (73) (1 115)
Ärikasum 7 622 7 226 4 725 5 948 19 872
Finantstulud (-kulud) (97) (171) (180) (145) (97)
sh kasum (kahjum) tütarettevõtte müügist, likvideerimisest - (59) - (59) (62)
kasum (kahjum) ühisettevõttelt 203 226 (19) 90 653
intressikulud (286) (309) (151) (156) (652)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (4) (1) (4) - 5
muud finantstulud (-kulud) (10) (28) (6) (20) (41)
Kasum enne maksustamist 7 525 7 055 4 545 5 803 19 775
Tulumaksukulu (2 888) (201) (2 813) (111) (375)
Perioodi puhaskasum 4 637 6 854 1 732 5 692 19 400
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 4 453 6 669 1 675 5 565 19 343
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist 184 185 57 127 57
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse          
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 29 28 (3) 15 (6)
Perioodi koondkasum 4 666 6 882 1 729 5 707 19 394
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 4 480 6 696 1 672 5 579 19 324
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist 186 186 57 128 70
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,25 0,38 0,09 0,31 1,09

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

  30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018
VARAD      
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid 13 980 27 230 39 978
Nõuded ja ettemaksed 72 561 91 541 76 183
Ettemakstud tulumaks 94 163 224
Varud 162 829 120 467 117 992
  249 464 239 401 234 377
Põhivara      
Ühisettevõtte osad 935 306 732
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 11 418 14 861 10 391
Edasilükkunud tulumaksuvara - 5 -
Kinnisvarainvesteeringud 14 115 13 748 13 771
Materiaalne põhivara 11 255 9 454 9 715
Immateriaalne põhivara 727 574 671
  38 450 38 948 35 280
       
VARAD KOKKU 287 914 278 349 269 657
       
KOHUSTUSED      
Lühiajalised kohustused      
Laenukohustused 31 786 16 202 19 900
Võlad ja ettemaksed 88 748 92 638 77 016
Tulumaksukohustus 2 854 375 381
Lühiajalised eraldised 6 276 4 487 8 100
  129 664 113 702 105 397
Pikaajalised kohustused      
Pikaajalised laenukohustused 30 921 37 894 24 266
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 556 1 335 1 481
Muud pikaajalised võlad 2 473 1 500 2 179
  34 950 40 729 27 926
       
KOHUSTUSED KOKKU 164 614 154 431 133 323
       
OMAKAPITAL      
Mittekontrolliv osalus 4 763 4 789 4 577
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital      
Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793 793
Realiseerimata kursivahed (694) (675) (721)
Jaotamata kasum 110 509 111 082 123 756
  118 537 119 129 131 757
OMAKAPITAL KOKKU 123 300 123 918 136 334
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 287 914 278 349 269 657

Vahearuanne ja investorpresentatsioon on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Priit Roosimägi
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus Entreprenør AS Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418 miljonit eurot.

Manused


Merko_Ehitus_2019_6k_vahearuanne.pdf
Merko_Ehitus_2019_6k_presentatsioon.pdf