Avaldatud: 2019-08-06 06:55:00 CEST
Inbank
Juhatuse vahearuanne

Inbank AS-i 2019. aasta teise kvartali majandustulemused

Inbanki 2019. aasta teise kvartali koondkasum oli 2,27 miljonit eurot ning esimese kuue kuu koondkasum oli 4,29 miljon eurot.

Inbank jätkas 2019. aasta esimesel poolel tugevat kasvu kõigil neljal koduturul, kasvatades kuue kuu kokkuvõttes krediiditoodete müüki kokku 49 protsenti. Pea poole sellest kasvust moodustas laenumüük Poola turul, mis parandas oma tulemust aasta taguse perioodiga ligi 7 korda. Grupi laenuportfell kasvas aastaga 54,7 protsenti 275,6 miljoni euroni ning hoiuseportfell 71,3 protsenti 272,8 miljoni euroni.

Inbanki esimese poolaasta krediiditoodete müügist andis Eesti üksus 45,7 miljonit, Leedu 43,3 miljonit, Läti 24,2 miljonit ja Poola 20,6 miljonit eurot. Võrreldes aasta varasemaga kasvas müük Poolas 588 protsenti, Eestis oli müügikasv 37, Lätis 32 ja Leedus 23 protsenti.

„Poolaasta ja teise kvartali tugevad müügitulemused koos kasvuga kõigil koduturgudel vastasid igati ootustele. Võrreldes eelmise aasta samade kuudega on müük kasvanud ligi 50% ning eriti hea meel on meil Poola filiaali üle,“ kommenteeris Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo. „Need tulemused kajastavad positiivset ja efektiivset dünaamikat, mille suunas oleme juba mõnda aega töötanud.”

Inbanki teise kvartali koondkasum oli 2,27 miljonit ning kuue kuu lõikes ligi 4,29 miljonit eurot. Mullu teises kvartalis oli koondkasum 0,88 miljonit ning esimesel poolaastal 4,79 miljonit eurot. „Siinkohal on oluline ära mainida tulemusi mõjutanud ühekordsed sündmused, nagu näiteks Coop Panga aktsiate ümberhindamine 0,3 miljoni euro väärtuses ja 0,3 miljoni euro väärtuses eelmistele perioodidele omistatava edasilükkunud tulumaksu vara arvele võtmine,“ märkis Andresoo.

Esimese poolaasta olulisimate arengutena tõi Andresoo välja tootearendused ja -uuendused ning kõrge potentsiaaliga koostöö Poola makselahenduste pakkujaga PayU. „Meie tootearenduse missiooniks on kaubanduse lihtsustamine ja partnerite müügikasvu toetamine ning töötame kogu meeskonnaga selle nimel, et juba aasta lõpus uusi lahendusi turule tuua,“ lausus Andresoo. „Teiseks märkimisväärseks sammuks on koostöö algus e-makselahenduste pakkujaga PayU, mille abil muutusid meie teenused kättesaadavaks tuhandetele e-poodidele 40 miljoni tarbijaga Poola turul.“

Andresoo tõi olulise arendustegevusena välja ka jätkuvad ettevalmistused filiaali avamiseks Leedus, sh on Inbank esitanud Eesti Finantsinspektsioonile selleks vajaliku dokumentatsiooni.

„Mullu sisenesime Leetu Mokilizingase omandamisega ning nüüd valmistume järgmise sammuna Inbanki lansseerimiseks. Leetu laienemine avab meile veel ühe hoiuste kaasamise turu ja aitab tagada Inbanki finantseerimiskanalite mitmekesisust,” märkis Jan Andresoo.

Inbank võttis II kvartalis vastu ka strateegilise otsuse müüa oma 7,94 protsendiline osalus Coop Pank AS-is, millest saadavad vahendid investeerib Inbank rahvusvahelisse kasvu.

Inbanki olulisemad finantsnäitajad seisuga 30. juuni 2019:

·      Bilansimaht 338,2 miljonit eurot
·      Laenuportfell 275,6 miljonit eurot
·      Hoiuste maht 272,8 miljonit eurot
·      Koondkasum 4,29 miljonit eurot
·      Omakapital 40,66 miljonit eurot
·      Omakapitali puhastootlikkus 22,5%


Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne ja muu koondkasumiaruanne   
EURt     
 II kv 20196 kuud 2019II kv 20186 kuud 2018 
      
Intressitulu8,97417,1294,9098,706 
Intressikulu-1,396-2,786-827-1,398 
Neto intressitulu7,57814,3434,0827,308 
      
Teenustasutulu228432174335 
Teenustasukulu-427-802-196-350 
Neto teenustasutulu-199-370-22-15 
      
Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt26626601,204 
Muud põhitegevusega seotud tulud30855391175 
      
Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku7,95314,7924,1518,672 
      
Personalikulud-2,041-3,897-1,314-2,525 
Turunduskulud-778-1,169-345-471 
Halduskulud-931-1,730-566-1,032 
Põhivara kulum-302-579-93-160 
Tegevuskulud kokku-4,052-7,375-2,318-4,188 
      
Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja laenude allahindluse kulu3,9017,4171,8334,484 
      
Kasum sidusettevõtetelt0001,986 
Laenude allahindluse kulu-1,752-2,947-987-1,839 
Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu2,1494,4708464,631 
      
Tulumaks174-125-5548 
Aruandeperioodi puhaskasum2,3234,3457914,679 
      
Muu koondkasum/-kahjum     
Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse     
Realiseerumata kursivahed-50-5190110 
Aruandeperioodi koondkasum2,2734,2948814,789 
      
Puhaskasum omistatud     
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist2,3234,3457884,673 
Mittekontrolliv osalus0036 
Aruandeperioodi puhaskasum2,3234,3457914,679 
      
Kokku koondkasum omistatud     
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist2,2734,2948784,783 
Mittekontrolliv osalus0036 
Aruandeperioodi koondkasum2,2734,2948814,789 
      

 

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne  
EURt  
 30.06.201931.12.2018
   
   
Varad  
Sularaha44
Nõuded keskpankadele25,40264,620
Nõuded krediidiasutustele19,45813,700
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande5,1874,600
Laenud ja nõuded 275,582225,639
Investeeringud sidusettevõtetesse9797
Materiaalsed varad672545
Vara kasutusõigus8620
Immateriaalsed varad9,1387,697
Muud finantsvarad7264
Muud varad511514
Edasilükkunud tulumaksu vara1,235564
Varad kokku338,220318,044
   
Kohustised  
Laen krediidiasutuselt010,429
Klientide hoiused 272,839240,175
Muud finantskohustised9,0208,776
Muud kohustised2,1462,654
Emiteeritud võlaväärtpaberid4,00910,017
Allutatud võlaväärtpaberid9,5439,528
Kohustised kokku297,557281,579
   
Omakapital  
Aktsiakapital874874
Ülekurss15,05315,053
Kohustuslik reservkapital8879
Muud reservid1,3731,401
Jaotamata kasum23,27519,018
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku40,66336,425
Mittekontrolliv osalus040
Omakapital kokku40,66336,465
   
Kohustised ja omakapital kokku338,220318,044
   


Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis lisaks tegutsemisele Balti riikides ja Poolas kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 1 500 aktiivset koostööpartnerit ning 500 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.


Lisainfo:

Kärri Brewster-Palts
Inbank AS
Grupi turundusjuht
karri.brewster-palts@inbank.ee
00372 5565 5500Manus


Inbank_Vahearuanne_Q2_2019.pdf