Avaldatud: 2019-07-31 12:48:25 CEST
Mainor Ülemiste
Börsiteade

2. kvartali 2019 Mainor Ülemiste AS vahearuanne

 

2019. aasta 2. kvartali põhisündmused

 

APRILL

Aasta IT-tegu: Rahvusvaheline maja toob kogu riigi ühe katuse alla

Mainor Ülemiste ASi poolt ellu kutsutud ja kõigest viis kuud tegutsenud Eesti Rahvusvaheline maja pälvis Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidult (ITL) auhinna Aasta Tegu 2018. Teenuskeskus leevendab tööjõupuudust eelkõige IT-sektoris kui ka teistes valdkondades, kus napib tippspetsialiste ja oskustöölisi. Teisisõnu öeldes aitab Rahvusvaheline maja ühest kohast ühe päevaga korda ajada välisriikidest siia tööle tulijatel selle, mis muidu võtaks erinevaid asutusi külastades aega kuu kuni kaks.

 

Ülemiste City kasvab maksimumtempo piiril

Mainor Ülemiste ASi sidusfirma Technopolis Ülemiste AS ja Swedbank AS sõlmisid lepingu kõigi olemasolevate laenude refinantseerimiseks summas 110,5 miljonit eurot, lisaks sisaldab leping ka Sepapaja 1 uue büroohoone ja parkimismaja ehituse finantseerimist. Uue büroohoone kerkimisega Sepapaja 1 aadressile algab Technopolis Ülemiste ASi arengus uus ja kõige suurem etapp, mis loob väärtust kogu linnakule. Nimelt on järgneva 5–10 aasta jooksul on kavatsus ehitada kuuehooneline kompleks kogumaksumusega ligi 130–150 miljonit eurot.

 

Tallinna lennujaam laieneb ja Ülemiste reisiterminalile korraldatakse uus ideekonkurss

Mainor Ülemiste ASi naaber Tallinna Lennujaam plaanib järgneva 5-10 aasta jooksul oma tegevusmahtusid 2-3-kordistada kuni 8 miljoni inimese teenindamiseks ning ehitada kuni 150 000 ruutmeetrit peamiselt lennureisijate teenindamiseks vajalikke äri-, teenindus- ja majutuspindasid.

Ülemiste raudtee reisiterminali arhitektuurikonkurss korraldatakse uuesti ning Rail Baltic Estonia loodab juba tänavu konkursi võitjaga projekteerimise lepingu sõlmida. Planeeritud terminali valmimise tähtaeg on 2025.

 

MAI

Ülemiste City pürib iseseisvaks linnaks

Seni ärilinnakuna tegutsenud Ülemiste Citys pani Mainor Ülemiste AS mai algusel nurgakivi Lurichi 13-korruselisele majutushoonele, et muuta linnak püsielanikkonnaga iseseisvalt toimivaks linnaks. “Ülemiste City eesmärk on toimida täiesti iseseisva linnana ja järgmise viie aasta jooksul on lisaks esimestele kodudele kavas peatselt avada oma tervisemaja, valmis saada uus hariduskompleks, tagada eluks vajalikud kaubad, teenused ja mitmekülgne transpordiühendus kogu maailmaga,“ selgitas Mainor Ülemiste juhatuse liige Margus Nõlvak. Ta lisas, et aastaks 2025 ei ole seal elaval ja töötaval inimesel põhjust Ülemiste Cityst igapäevaselt lahkudagi. Lurichi maja investeeringute maht on 14,6 mln eurot, finantseerijaks OP Bank Plc Eesti filiaal; büroo- ja üürikorterite üüritavat pinda on kokku 9 000 m2 ning valmimisaeg 2020 aasta esimene pool.

  

JUUNI

Ülemiste Tervisemaja avas oma uksed

Juuni algusel avas oma uksed Ülemiste Tervisemaja 1. korrus, kus tegutsevad perearstid ja Benu apteek. Augustist avatakse 2. korrus, kus on teenusepakkujateks Synlab ja Medemis ning oktoobris 3. korrus, kus saavad paiknema Qvalitase ruumid. Mainor Ülemiste ASi investeeringute maht on üle 3 mln euro, finantseerib OP Bank Plc Eesti filiaal ning üüritav pind on üle 5 000 m2.

 

Ülemiste Cityst saab tuleviku linn

Mainor Ülemiste poolt ellu kutsutud idee alusel avab Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) sügisest Tuleviku Linna Professuuri, mida Ülemiste City linnaku arendajad  Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS kavatsevad rahastada järgmise viie aasta jooksul ligi poole miljoni euroga. Professuuri raames muutub Ülemiste City omamoodi katsebaasiks, kus kogutakse, töödeldakse ja sünteesitakse andmeid kaasaegse linna toimimisest ning testitakse samas keskkonnas uudseid lahendusi parema keskkonna loomiseks. Siin loodud innovatsiooni on võimalik skaleerida üle Tallinna, üle Eesti ja kaugemalgi. Projekti partnerid on Ülemiste City arendajad Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS, TalTech ja Tallinna linn, tehnoloogiahiid Ericsson ja mitmed teised peamiselt Ülemiste Citys paiknevad erasektori ettevõtted.

 

Ülemiste Cityt hakkab lennujaamaga ühendama uhke rohehoone

Mainor Ülemiste AS kinnitas uue arhitektuurikonkursi lõplikuks võitjaks Arhitektuuribüroo PLUSS töö, mille järgi kerkib Tallinna Lennujaama kavandatava terminalihoone kõrvale moodne ligi 20 000-ruutmeetrine ärimaja. 12 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega Sepise tn 7 hoonet plaanitakse ehitama hakata 2020. aasta lõpus ning uksed avada 2022. aastal.

 

 

Ülemiste City võtmenäitajad seisuga 30.06.2019

Üüritud pind                 190 767 m2

Täituvus                          98%

  

 

2. kvartali finantsülevaade

2. kvartali 2019. aasta puhaskasum on 1 499 tuhat eurot.

Netokäive ja puhaskasum

  • 2. kvartali netokäive on 2 628 tuhat eurot; netokäive tõusis 2018. aasta  2. kvartaliga võrreldes 27,1%
  • 2. kvartali puhaskasum on 1 499 tuhat eurot, kasv 2018. a 2. kvartaliga võrreldes 13,1%

Kulud

  • 2. kvartali 2019. a opereerimiskulud on kasvanud 1 063 tuhandelt eurolt (2. kvartal 2018)             1 286 tuhandele eurole
  • 2.kvartali laenude ja võlakirjade intressikulu ning muud finantskulud on 604 tuhat eurot, langus võrreldes 2018. a 2. kvartaliga 16,3%  (722 tuhat eurot)

Intressikandavad kohustused

  • Mainor Ülemiste AS intressikandvad kohustused moodustavad 82 807 tuhat eurot. Ettevõtte neli suuremat laenuandjat perioodi lõpus olid SEB Pank AS, OP Corporate Bank Plc, LHV Pank AS ning Luminor Bank AS
  • Mainor Ülemiste AS-il on vahearuande perioodi lõpu seisuga kasutamata laenuvõimalusi summas 13 200 tuhat eurot

 

Juhatuse kinnitused

Kinnitame, et esitatud aprill-juuni 2019. a finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud finantsaruanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate. Aprill-juuni 2019. a konsolideeritud finantsaruanne on auditeerimata.

 

 

Margus Nõlvak

Juhatuse esimees

Tallinn, 31.07.2019. a

 

 

Konsolideeritud kasumiaruanne

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes 

Mainor Ülemiste AS 2 kv 2018 3 kv 2018 4 kv 2018 1 kv 2018 2 kv 2019
Müügitulu   2 067 2 127 2 410 2 693 2 628
Müüdud teenuste kulu -557 -649 -756 -864 -743
Tegevuskulud   -506 -434 -539 -612 -543
Kulum   -12 -11 -11 -15 -14
Tulu kapitaliosalusel kajastatud investeeringutest* 1 054 1 127 1 191 1 253 760
Muud äritulud   0 6 25 1 1
Muud ärikulud   -1 -5 -7 -4 -3
Ärikasum*   2 045 2 161 2 313 2 452 2 086
Muud finantstulud 2 2 75 13 17
Intressikulud ja muud finantskulud -722 -518 -724 -501 -604
Tulumaks   0 0 0 -15 0
Puhaskasum*   1 325 1 668 1 664 1 949 1 499
             
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta
                       

  

Konsolideeritud bilanss

(vastavalt IFRS-le)

Tuhandetes eurodes 

Mainor Ülemiste AS 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019  
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 66 101 153 160 162  
Kinnisvarainvesteeringud 112 307 117 283 122 630 124 176 129 631  
Muud 9 332 9 352 9 606 9 417 8 659  
Kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud   34 377 35 504 37 748 39 001 38 420 *
Nõuded ja ettemaksed 2 389 1 621 991 1 137 1 591  
Raha ja raha ekvivalendid 9 049 10 798 9 620 9 646 11 988  
VARAD KOKKU 167 520 174 659 180 748 183 537 190 451  
             
Omakapital            
Aktsiakapital 19 200 19 200 19 200 19 200 18 200  
Reservkapital 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920  
Jaotamata kasum  72 410 74 079 78 919 80 869    80 968 *
OMAKAPITAL KOKKU 93 530 95 199 100 039 101 989 101 088  
             
Kohustused            
Laenukohustused 68 692 75 690 77 807 78 791 82 807  
Muud kohustused 704 789 749 765 765  
Võlad ja ettemaksed 4 594 2 981 2 153 1 992 5 791  
KOHUSTUSED KOKKU 73 990 79 460 80 709 81 548 89 363  
             
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 167 520 174 659 180 748 183 537 190 451  
             
* Ilma Mainor Ülemiste AS-i ja seotud ettevõtete kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseta        
                   

   

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

Tuhandetes eurodes

  Aktsiakapital Reservkapital Jaotamata kasum Kokku
Saldo 31.12.2017 19 200 1 920 70 817 91 937
Välja kuulutatud dividendid     -1 232 -1 232
Aruandeperioodi koondkasum     9 334 9 334
Saldo 31.12.2018 19 200 1 920 78 919 100 039
Välja kuulutatud dividendid     0 0
Aruandeperioodi koondkasum     1 949 1 949
Saldo 31.03.2019 19 200 1 920 80 868 101 988
Väljamaksed aktsionäridele -1 000     -1 000
Välja kuulutatud dividendid     -1 400 -1 400
Aruandeperioodi koondkasum     1 499 1 499
Saldo 30.06.2019 18 200 1 920 80 967 101 087

 

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Tuhandetes eurodes

Mainor Ülemiste AS 2.kv   2018 3.kv   2018 4.kv   2018 1.kv   2019 2.kv  2019
Rahavood äritegevusest          
Puhaskasum 1 325 1 668 1 664 1 964  1 499
Korrigeerimised:          
  Põhivara kulum 12 11 11 15 14
  Tulu kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud -1 054 -1 127 -1 191 -1 253 -760
  Finantstulud ja kulud 681 493 649 488 587
  Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -367 -212 -366     89 -416
  Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 067 -1 265 -1 044 -157 3 817
  Saadud intressid 0 0 0 0 0
  Saadud dividendid 616 308 308 0 1 341
  Makstud intressid ja muud finantskulud -722 -518 -724 -501 -604
  Tulumaks 0 0 0 0 0
Rahavood äritegevusest kokku  1 558   -218 -693 645  5 478
Rahavood investeerimistegevusest          
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus 0 -46 -52 -7 -7
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 0 0 0 0 0
Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused -5 900 -4 976 -2 548 -1 544 -5 463
Antud laenud 0 0 0 0 0
Antud laenude tagastamine 0 0 0 0 0
Ettevõtete soetamine 0 0 -3 0 0
Rahavood investeerimistegevusest kokku -5 900 -5 022 -2 603 -1 551 -5 470
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest          
Võlakirjade emiteerimine 1 204 1 162 0 0 0
Saadud laenud 5 056 6 167  2 452 1 381 4 320
Saadud laenude tagasimaksed -330 -340 -335 -449 -586
Makstud dividendid -1 232 0 0 0 -1 400
Rahavood finantsinvesteerimistegevusest kokku 4 698 6 989 2 117 932 2 334
RAHAVOOD KOKKU 356 1 749  -1 178 26 2 342
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 8 693 9 049 10 798 9 620 9 646
Raha ja raha ekvivalentide muutus 356 1 749 -1 178 26 2 342
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus 9 049 10 798    9 620 9 646 11 988

 

         Mainor Ülemiste AS
         Valukoja 8/1
         11415 Tallinn
         Tel: +372 5304 6992
         E-mail: info@mainorulemiste.ee
         www.mainorulemiste.ee


2.kv 2019 Mainor Ülemiste AS vahearuanne.pdf