Avaldatud: 2019-07-31 07:00:00 CEST
Ekspress Grupp
Kvartaliaruanne

AS Ekspress Grupp: 2019.aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud auditeerimata vahearuanne


ASi Ekspress Grupp 2019. aasta II kvartali müügitulu oli 19,5 miljonit eurot ja I poolaasta müügitulu 36,8 miljonit eurot. Kontserni müügitulu jätkas kasvutrendi ning suurenes 8% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu tõid peamiselt digitaalsed tulud, mis kasvasid eelmise aastaga võrreldes 14% ning moodustasid juba 57% meedia segmendi käibest.

Vaatamata tugevale konkurentsile suurendas kontsern esimesel poolaastal oma turuosa kõigil turgudel ja saavutas Lätis kindla juhtpositsiooni. II kvartalis olid Eesti ja Leedu meedia ettevõtted jätkuvalt edukad nii reklaami kui ka tellimuste müügis. Reklaamimüüki suurendasid ajutiselt ka Euroopa Parlamendi valimised. Eestis on jätkus digitellimuste osakaalu suurenemine. II kvartalis käivitasime Lätis "Delfi Plus" nime alt tasulise sisu müügi, mis analoogselt Eesti turule vajab aega tarbijate harjumuste muutumiseks ja on seetõttu pikaajaline protsess.

Kõigi Balti riikide Delfi portaalide külastatavus on kasvanud konkurentidest rohkem. Meie ajakirjanikud nii Eestis, Lätis kui ka Leedus suutsid tuua lugejateni ühiskondlikult olulisi teemasid, mis pälvisid nii lugejatelt kui valdkonna professionaalidelt tunnustust. 

Kontserni kasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITDA) ulatus II kvartalis 1,80 miljoni euroni ning I poolaastal 2,47 miljoni euroni, kasvades ligikaudu 6% võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal. Kontserni I poolaasta konsolideeritud puhaskahjum oli 0,26 miljonit eurot.

II kvartalis suutis kontsern meedia segmendis kasumit kasvatada 1,5 miljoni euroni võrrelduna 1,2 miljoni euroga 2018. aasta samal perioodil. Kasumi kasv tulenes peamiselt reklaami müügi kasvust ja kulude kokkuhoiu läbi saavutatud efektiivsusest. Trükiteenuse segmendis jätkus kasumi vähenemine ligikaudu 29% võrreldes eelmise aastaga. Olukorras, kui trükisegmendi ärimahud on Eestis vähenemas peamiselt seoses suurte kauplusekettide trükimeedia ja reklaamibrošüüride osakaalu langusega, oleme siiski suutnud hoida eksporti ning II kvartali lõpu seisuga moodustas eksport 62% trükiteenuse koguportfellist.

II kvartalis omandas kontsern 100%-lise osaluse Läti piletimüügiportaalis SIA Biļešu Paradīze, mis haldab elektroonilist piletimüügiplatvormi (bilesuparadize.lv) ja piletimüügikohti, pakkudes nende kaudu ürituste korraldajate nimel pileteid erinevatele meelelahutusüritustele.

Omandamise eesmärgiks on laieneda uutesse ärisektoritesse, keskendudes grupi digitaalsete tulude osakaalu suurendamisele, tõsta grupi omakapitali tootlust ja kasutada ära lisanduva äritegevuse ja meediategevuse vahel tekkivat sünergiat. Samuti soovime tugevdada olemasolevaid põhitegevusi ja toetada kontserni digitaalse muutuse läbiviimisel ning arendada grupi äritegevuse mitmekesist digitaalset jalajälge.

Juuni alguses toimus Vilniuses tehnoloogia- ja innovatsioonikonverents „Login”, kus kontsern omandas märtsis osaluse eesmärgiga siseneda konverentside korraldamise turule. Eesmärk on muuta innovatsiooni- ja tehnoloogiakonverents üheks tuntumaks innovatsiooniürituseks Balti riikides. Osalejad võtsid väga hästi vastu ka aprillis Tallinnas esmakordselt toimunud Eesti Ekspressi konverentsi "Julgus teha teisiti".

Teises kvartalis korraldas kontserni suurim meediaettevõte AS Ekspress Meedia veel mitmeid meelelahutusüritusi, näiteks „Eesti Naine 95“ juubelikontserdi Alexela kontserdimajas, Kroonika meelelahutusauhindade gaala Vene kultuurikeskuses, 10 etendust koorijuhi ja helilooja Gustav Ernesaksa elust „Hakkame, mehed minema“ ning Delfi Rallipäeva. Kaks viimast on hea näide sellest, kuidas Ekspress Meedia kasutab ära oma potentsiaali kõnetada laia auditooriumi ning leida üles päevakajalist temaatikat, läbi mille suurendada ettevõtte tulubaasi.


KOKKUVÕTE II KVARTALI JA I POOLAASTA TULEMUSTEST

Kontserni sisemises aruandluses jälgib juhtkond tulemusi konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud laenulepingus suhtarvude jälgimine, võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist.

MÜÜGITULU

2019. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 19,5 miljonit eurot (II kvartal 2018: 17,7 miljonit eurot) ning 2019. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 36,8 miljonit eurot (I poolaasta 2018: 34,0 miljonit eurot). Müügitulud kasvasid 8% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasv tuleneb peamiselt reklaamimüügi tulude kasvust nii Eestis kui ka Leedus. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustab I poolaasta lõpus 39% kogukäibest ning 57% meedia segmendi käibest. Kontserni 2019. aasta I poolaasta digitaalsed tulud kasvasid 14% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2019. aasta II kvartali konsolideeritud EBITDA oli 1,80 miljonit eurot (II kvartal 2018: 1,68 miljonit eurot) ning 2019. aasta I poolaasta konsolideeritud EBITDA oli 2,47 miljonit eurot (I poolaasta 2018: 2,34 miljonit eurot). EBITDA kasvas 6% võrreldes eelmise aastaga, millest +0,43 miljonit eurot oli alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju EBITDA-le. EBITDA marginaal vähenes 6,7%-ni (I poolaasta 2018: 6,9%). 2019. aasta I poolaasta konsolideeritud puhaskahjum oli -0,26 miljonit eurot (I poolaasta 2018: 0,65 miljonit eurot). Kasumlikkuse langus tuleneb eelkõige trükiteenuste segmendi üha tihenevast konkurentsist ning sisendhindade tõusust. Lisaks oli see seotud trükimeedia tulude languse ning suuremate kojukande- ja tööjõukuludega. I poolaastas oli täiendav kahjum 0,1 miljonit eurot osalustelt sidusettevõtetesse ja teistesse finantsinvesteeringutesse.

Alates 01.01.2019 rakendas kontsern rendikulude arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud“. Sellega seoses kajastatakse renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt kasumiaruandes.

IFRS 16 mõju konsolideeritud bilansile ja kasumiaruandele seisuga 30.06.2019 on toodud aruande leheküljel 19.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil proportsionaalselt konsolideerides vabu rahalisi vahendeid 2,5 miljonit eurot ning omakapitali 49,9 miljonit eurot (54% bilansimahust, jättes arvestamata IFRS 16 mõju - 56%). Võrreldavad andmed 2018. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 1,4 miljonit eurot ning 51,1 miljonit eurot (64% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2019 oli kontserni netovõlg 18,6 miljonit eurot, jättes arvestamata IFRS 16 mõju, oli kontserni netovõlg 15,3 miljonit eurot (30. juuni 2018: 14,0 miljonit eurot).


ÄRITEGEVUS

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Kontserni sisemises aruandluses jälgib juhtkond tulemust konsolideerides ühisettevõtted proportsionaalselt. Samuti on sätestatud sündikaatlaenulepingus teatud suhtarvude jälgimine, võttes arvesse proportsionaalset konsolideerimist.

Selguse huvides on tegevusaruandes välja toodud kaks versiooni näitajaid: üks, kus ühisettevõtted on konsolideeritud rida-realt, ning teine, kus ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

Alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju kasumiaruandele on kirjeldatud aruande leheküljel 19 ja lisas 1.


FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD – ühisettevõtted rida-realt 50% konsolideerituna

Kasumlikkuse näitajad -
ühisettevõtted 50% konsolideeritud (tuhandetes EUR)
II kv 2019II kv 2018Muutus %I pa 2019I pa 2018Muutus %12 kuud 2018
Perioodi kohta       
Müügitulu19 47117 65910%36 78434 0108%69 096
EBITDA1 7961 6767%2 4742 3446%4 206
EBITDA marginaal (%)9,2%9,5% 6,7%6,9% 6,1%
Ärikasum /(-kahjum)6741 050-36%269890-70%944
Ärirentaablus (%)3,5%5,9% 0,7%2,6% 1,4%
Intressikulud(166)(102)-62%(284)(205)-38%(458)
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)356893-60%(258)653-139%25
Puhasrentaablus (%)1,8%5,1% -0,7%1,9% 0,0%
Varade tootlus (%)0,4%1,1% -0,3%0,8% 0,0%
Omakapitali tootlus (%)0,7%1,7% -0,5%1,2% 0,0%
Puhaskasum /(kahjum) aktsia kohta (EPS)0,010,03 (0,01)0,02 0,00

Finantsnäitajad ja suhtarvud kapitaliosaluse meetodil on esitatud aruande lehekülgedel 18-19.


SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Kontserni tegevus on jagatud kaheks suuremaks segmendiks: meedia segmendiks ja trükiteenuste segmendiks. Meedia segment hõlmab kontserni tegevusi Eestis, Lätis ja Leedus. Siia kuuluvad internetiportaali Delfi äritegevus, mitmed teised uudisteportaalid, mis pakuvad interneti reklaamivõrgu- ja sihtrühmapõhiseid reklaamimüügi lahendusi, digitaalse välireklaami müüki Eestis ja Lätis, Eesti nädalalehtede Maaleht, Eesti Ekspress ja LP kirjastamist, päevalehe Eesti Päevaleht ja tabloidlehe Õhtuleht kirjastamist, tasuta lehe Linnaleht kirjastamist, raamatute ja ajakirjade kirjastamist Eestis ning kojukandeteenuse osutamist. Samuti hõlmab meedia segment tehnoloogia- ja innovatsioonikonverentsi „Login” korraldamist Leedus (alates märts 2019) ning elektroonilise piletimüügiplatvormi (bilesuparadize.lv) ja piletimüügikohtade haldamist Lätis (alates juuni 2019), müües nende kaudu ürituste korraldajate nimel pileteid erinevatele meelelahutusüritustele.

Trükiteenustesegment hõlmab ASi Printall, mis on suurimaid trükikodasid Eestis. Trükikojas on võimalik trükkida kvaliteetseid ajakirju, ajalehti, reklaammaterjale, toote- ja teenustekatalooge, aastaraamatuid, pehmekaanelisi raamatuid ja muid trükiseid. 

Segmentide EBITDA ei sisalda ühekordseid firmaväärtuste ja kaubamärkide allahindlusi. Agentuuridele makstavaid mahupõhised ja muud tasud on maha arvatud segmentide reklaamimüügituludest.

Alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju kasumiaruandele on kirjeldatud aruande leheküljel 19 ja lisas 1.


Segmentide peamised finantsnäitajad

 (tuhandetes EUR)Müügitulu
 II kv 2019II kv 2018Muutus %I pa 2019I pa 2018Muutus %12 kuud 2018
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)11 5129 31424%20 86917 40920%37 248
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest7 7756 49220%13 82911 91316%24 561
Trükiteenuste segment6 6106 3554%13 18012 5765%25 242
Kesksed tegevused508697-27%1 0461 388-25%2 341
Segmentidevahelised elimineerimised(1 155)(1 062) (2 310)(2 052) (4 342)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil17 47515 30414%32 78529 32112%60 489
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)13 68411 92615%25 20722 63511%46 716
  sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest8 0306 87017%14 39412 59714%25 954
Trükiteenuste segment6 6106 3554%13 18012 5765%25 242
Kesksed tegevused508697-27%1 0461 388-25%2 341
Segmentidevahelised elimineerimised(1 330)(1 320) (2 649)(2 589) (5 204)
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna19 47117 65910%36 78434 0108%69 096


(tuhandetes EUR)EBITDA
 II kv 2019II kv 2018Muutus %I pa 2019I pa 2018Muutus %12 kuud 2018
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)1 3641 15119%1 8001 39729%3 355
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)1 5191 20226%2 0151 49235%3 329
Trükiteenuste segment558783-29%1 1081 484-25%2 403
Kesksed tegevused(273)(309)12%(636)(633)0%(1 492)
Segmentidevahelised elimineerimised(7)1 (13)1 (2)
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil1 6431 6261%2 2592 2480%4 263
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna1 7961 6767%2 4742 3446%4 206


EBITDA marginaalII kv 2019II kv 2018I pa 2019I pa 201812 kuud 2018
Meedia segment (kapitaliosaluse meetodil)12%12%9%8%9%
Meedia segment (proportsionaalselt konsolideerituna)11%10%8%7%7%
Trükiteenuste segment8%12%8%12%10%
KONTSERN KOKKU kapitaliosaluse meetodil9%11%7%8%7%
KONTSERN KOKKU proportsionaalselt konsolideerituna9%9%7%7%6%

 

MEEDIA SEGMENT

ONLINE MEEDIA

Olulised edusammud ja märkimisväärsed saavutused riikide lõikes on toodud alljärgnevalt.

Eesti

 • Ekspress Meedia lansseeris uue Delfi IOS rakenduse ning uue Eesti Päevalehe veebiplatvormi.
 • Uue visuaali sai Ekspress Meedia iga-aastane Reisijuht.ee ja Turist.ee fotokonkurss.
 • Eesti Päevaleht ja LP tulid turule uue kujunduse ja kontseptsiooniga suvise reedese ühistootega.
 • Maakodu viis Pärnus värskelt valminud erivajadustega inimeste peremajas läbi heategevuskliku korrastustööde projekti, millega tähistati ajakirja juubeliaastat.
 • Valmis valimistulemuste longread-tüüpi kajastus.
 • Ekspress Meedia käivitas „Roolis ei loe“ sotsiaalkampaania.
 • Ekspress Meedia alustas taas suvise lehelaste projektiga.
 • Ekspress Meedia korraldas mitmeid suurüritusi nagu Eesti Ekspressi juhtimiskonverents "Julgus teha teisiti", Eesti Naine 95 juubelikontsert Alexela kontserdimajas, Kroonika meelelahutusauhindade gala Vene kultuurikeskuses, 10 etendust koorijuhi ja helilooja Gustav Ernesaksa elust „Hakkame, mehed minema“ ning Delfi Rallipäev.
 • Õhtuleht Kirjastus lansseeris uued mobiilirakendused ning uuendas kalale.ee veebiplatvormi.

Läti

 • Kvartali lõpuks oli Läti Delfist saanud Läti suurim internetipõhine uudistekanal nii lugejate koguarvu, veebilehtede vaatamiste arvu kui ka kasutusaja põhjal.
 • Läti Delfi tõi turule tasulise digitellimuste teenuse Delfi Plus.
 • 2. kvartalis lisandusid Delfi podcast keskuses uued rubriigid ja see kasvas jõudsalt.
 • Läti Delfi lansseeris vertikaalsete sisuportaalide uuendatud veebiplatformi.
 • Läti Delfi kajastas jäähoki maailmameistrivõistlusi, naiste Euroopa korvpalli meistrivõistlusi ja Wimbledoni tenniseturniiri (sh Wimbledoni kajastamine kohapealt).
 • Viņa.lv lansseeris multimeedia seeria "Vastuvoolu" – lood lätlastest, kes on kolinud linnast maale. 
 • Läti Delfi oli järgmiste gruppide/ürituste peamine meediapartner: Muse (ansambel), Lampa arvamusfestival, Dentsu Digital Camp konverents, The Sound Poets (ansambel), Liepāja ralli, EBIT koverents, Musiqq (ansambel).
 • Läti Delfi korraldas avaliku esinemise teemalise konverentsi 'uz:RUNA'.
 • LAMPA vestlusfestivalil osales Läti Delfi 17 erinevas sessioonis ja paneeldiskussioonis.

Leedu


TRÜKIMEEDIA

Eesti Ajalehtede Liidu andmete põhjal on Õhtuleht viimase 12 kuu jooksul tervikuna jätkuvalt suurima tiraažiga päevaleht Eestis. Jaanuaris ja detsembris oli suurima tiraažiga ajaleht Maaleht. Viimase 12 kuu joosul on viie suurima ajalehe tiraažid langenud umbes 7 600 eksemplari.

2019. aasta II kvartali meediasegmendi müügitulu oli 13,7 miljonit eurot (II kvartal 2018: 11,9 miljonit eurot) ning 2019. aasta I poolaasta meediasegmendi müügitulu oli 25,2 miljonit eurot (I poolaasta 2018: 22,6 miljonit eurot). Müügitulu kasvas 11% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasv tuleneb peamiselt reklaamimüügi tulude kasvust nii Eestis kui ka Leedus.

Digimeedia kasvab ja vaatamata tõsisele konkurentsile ei ole kontsern turuosa kaotanud ning tulud kasvavad. 2019. aasta I poolaasta lõpuks ulatusid kontserni digitaalsed tulud 39%-ni kogutuludest ning 57%-ni meediasegmendi tuludest. Kontserni digitaalsed tulud 2019. aasta I poolaasta jooksul kasvasid 14% võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal.

2019. aasta II kvartalis oli meediasegmendi EBITDA 1,5 miljonit eurot (II kvartal 2018: 1,2 miljonit eurot) ning 2019. aasta I poolaasta meediasegmendi EBITDA oli 2,0 miljonit eurot (I poolaasta 2018: 1,5 miljonit eurot). Võrreldes eelmise aastaga EBITDA kasvas 35%, millest +0,38 miljonit eurot oli alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju EBITDA-le.


KINNISVARAPORTAAL

Vastavalt 2019.aasta II kvartalis Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud uuringule kinnivarafirmade tuntuse osas, on vaid aasta tagasi turule tulnud Kinnisvara24.ee tuntus kasvanud varasemate turuvalitsejate kv.ee ja City24 portaalidega pea samale tasemele - Kinnisvara24.ee on tõusnud vaid ühe aastaga 39% vastajate jaoks kõige populaarsemaks kinnisvaraotsingu kanaliks.

2019.aasta II kvartali lõpuks on Kinnisvara24.ee endiselt City24 kinnisvaraportaalist kuulutuste arvult tugevalt ees. Kuulutuste arv 2019.aasta juuni seisuga oli Kinnisvara24.ee portaalis 22 548, mis on 5,4% rohkem kui City24 portaalil. Terava konkurentsi tõttu konkurendid kv.ee ning City24 ei avalikusta alates 2019.aasta veebruarist enam andmeid oma portaalide külastatavuse kohta Gemius portaalis. Kinnisvara24.ee 2019.aasta II kvartali nädalase unikaalsete brauserite keskmine oli 89 821 brauserit.

2019.aasta juuni lõpu seisuga on Kinnisvara24.ee portaalis aktiivseid kinnisvaraettevõtteid 519 ning 661 tavakasutajat, kellel on aktiivne kuulutus. Portaaliga liitunud maaklerite arv on 1 614.

Kontsern jätkab aktiivselt portaali arendamisega saavutamaks kõrgemat positsiooni turul. Kinnisvara24.ee tootearenduses arendatud esmaklassiline otsingumootor, kus saab näiteks otsida vara selliste kriteeriumitega nagu “basseiniga maja” ja “lemmikloom lubatud” (üürikorterid).

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) valis konkursi "Kinnisvarategu 2018" võitjaks kinnisvaraportaali Kinnisvara24.ee loomise.


TRÜKITEENUSTE SEGMENT

AS Printalli 2019. aasta II kvartali müügitulu oli 6,6 miljonit eurot (II kvartal 2018: 6,4 miljonit eurot) ning 2019. aasta I poolaasta müügitulu oli 13,2 miljonit eurot (I poolaasta 2018: 12,6 miljonit eurot). Müügitulud kasvasid 5% võrreldes eelmise aastaga ja seda mõjutas peamiselt kõrgem paberihind. Trükiteenuste müügitulu on langenud Eestis peamiselt seoses suurte kauplusekettide trükimeedia ja reklaamibrošüüride osakaalu langusega. 2019. aasta II kvartali EBITDA oli 0,6 miljonit eurot (II kvartal 2018: 0,8 miljonit eurot) ning 2019. aasta I poolaasta EBITDA oli 1,1 miljonit eurot (I poolaasta 2018: 1,5 miljonit eurot). EBITDA vähenes 25% võrreldes eelmise aastaga. Seda mõjutasid peamiselt kõrgemad sisendhinnad (paber, tööjõud, elekter ja maagaas jne.) ja samuti tihedam konkurents, mis avaldas negatiivset survet müügimarginaalidele. 

Trükiteenuste segment on juba mitu aastat olnud surve all seoses tavapärase ajakirjanduse jätkuva digitaliseerumisega ja interneti osatähtsuse suurenemisega trükitoodete arvel. Jätkub tihe konkurents müügihindade osas. Trükitavate tiraažide müügimahud on vähenenud, mis omakorda suurendab trükikulusid. Lisaks on suureks väljakutseks sisendhindade (sh tööjõud, paber, elekter) kallinemine.

AS Printalli 2019. aasta I poolaasta müügitulu osakaal väljaspool Eestit on 62% (I poolaasta 2018: 61%).


FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD

Kasumlikkuse näitajad -
ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil (tuhandetes EUR)
II kv 2019II kv 2018Muutus %I pa 2019I pa 2018Muutus %12 kuud 2018
Perioodi kohta       
Müügitulu17 47515 30414%32 78529 32112%60 489
EBITDA1 6431 6261%2 2592 2480%4 263
EBITDA marginaal (%)9,4%10,6% 6,9%7,7% 7,0%
Ärikasum /(kahjum)621897-31%264790-67%1 211
Ärirentaablus (%)3,6%5,9% 0,8%2,7% 2,0%
Intressikulud(166)(99)-68%(282)(196)-44%(443)
Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosaluse meetodil51152-67%091-100%(273)
Perioodi puhaskasum /(-kahjum)356893-60%(258)653-140%25
Puhasrentaablus (%)2,0%5,8% -0,8%2,2% 0,0%
Varade tootlus (%)0,4%1,2% -0,3%0,9% 0,0%
Omakapitali tootlus (%)0,7%1,7% -0,5%1,2% 0,0%
Puhaskasum aktsia kohta (EPS)0,010,03 (0,01)0,02 0,00

Finantsnäitajad ja kasumlikkuse suhtarvud proportsionaalselt konsolideerituna on esitatud aruande leheküljel 11.

Alates 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 "Rendilepingud" mõju kasumiaruandele ja bilansile on kirjeldatud aruande leheküljel 19 ja lisas 1.


 Bilanss

(tuhandetes EUR)
ühisettevõtted 50% konsolideeritudühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
30.06.201931.12.2018Muutus %30.06.201931.12.2018Muutus %
Perioodi lõpu seisuga      
Käibevara17 77715 63114%16 28313 83118%
Põhivara74 61663 28618%74 11362 90718%
Varad kokku92 39378 91717%90 39676 73818%
  sh raha ja pangakontod2 4502 22810%1 5071 26819%
  sh firmaväärtus43 34739 7999%42 30337 96911%
Lühiajalised kohustused20 20314 20742%18 40012 18651%
Pikaajalised kohustused22 27614 27656%22 03814 11856%
Kohustused kokku42 47928 48349%40 43926 30454%
  sh võlakohustused21 02715 55435%20 74515 47434%
Omakapital49 91450 434-1%49 95750 434-1%


Finantssuhtarvud (%)ühisettevõtted 50% konsolideeritudühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
30.06.201930.06.2019 ilma
IFRS 16 mõjuta
31.12.201830.06.201930.06.2019 ilma
IFRS 16 mõjuta
31.12.2018
Omakapitali osakaal (%)54%56%64%55%57%66%
Võla ja omakapitali suhe (%) 42%35%31%42%35%31%
Võla ja kapitali suhe (%) 27%23%21%28%24%22%
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)4,854,093,704,854,153,63
Likviidsuskordaja0,880,901,100,880,991,13

Alates 01.01.2019 rakendas kontsern rendikulude arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud“. Sellega seoses kajastatakse renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt kasumiaruandes.

Seisuga 30.06.2019 on IFRS 16 mõju konsolideeritud bilansile ja kasumiaruandele alljärgnev:

Bilanss (tuhandetes EUR)ühisettevõtted 50%
konsolideeritud
30.06.2019
ühisettevõtted
kapitaliosaluse meetodil
30.06.2019
Ehitiste kasutusõigus3 0452 801
Rendikohustus (lühiajaline)412368
Rendikohustus (pikaajaline)2 8832 646
Jaotamata kasum(263)(219)


Kasumiaruanne (tuhandetes EUR)ühisettevõtted 50% konsolideeritud
I pa 2019
ühisettevõtted kapitaliosaluse meetodil
I pa 2019
Tegevuskulude vähenemine462388
Amortisatsioonikulu suurenemine391351
Arvestuslik intressikulu rendikohustustel3834


Finantssuhtarvude leidmisel kasutatud valemid
EBITDAKasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust,
mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.
EBITDA marginaal (%) EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus (%) Ärikasum/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%)  Puhaskasum raamatupidamise aruandes/müügitulu x100
Puhaskasum aktsia kohta Puhaskasum/keskmine aktsiate arv
Omakapitali osakaal (%)Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100
Dividendi määr (%)Kokku väljamakstud dividendisumma / Puhaskasum
Võla ja omakapitali suhe (%)Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%)Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg+omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe (total debt/EBITDA ratio)Intressikandvad võlakohustused/EBITDA
Laenumaksete ja intresside kattekordajaEBITDA/perioodi laenu- ja intressimaksed
LikviidsuskordajaKäibevara/lühiajalised kohustused
Varade tootlus (%)Puhaskasum/keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus (%)Puhaskasum/keskmine omakapital x 100


Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)30.06.201931.12.2018
VARAD  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid1 5071 268
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded11 1749 154
Ettevõtte tulumaksu nõuded14327
Varud3 4593 382
Käibevara kokku16 28313 831
Põhivara  
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded1 0041 588
Edasilükkunud tulumaksu vara4944
Investeeringud ühisettevõtetesse 1 5852 345
Investeeringud sidusettevõtetesse  337319
Materiaalne põhivara15 06111 921
Immateriaalne põhivara56 07746 691
Põhivara kokku74 11362 907
VARAD KOKKU90 39676 738
KOHUSTUSED   
Lühiajalised kohustused  
Laenukohustused4 2911 356
Võlad ja ettemaksed14 00210 801
Ettevõtte tulumaksu kohustused10729
Lühiajalised kohustused kokku18 40012 186
Pikaajalised kohustused  
Pikaajalised laenukohustused16 45414 118
Muud pikaajalised kohustused5 5840
Pikaajalised kohustused kokku22 03814 118
KOHUSTUSED KOKKU 40 43926 304
OMAKAPITAL  
Vähemusosalus9287
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:  
Aktsiakapital17 87817 878
Ülekurss14 27714 277
Omaaktsiad(22)(22)
Reservid1 6881 688
Jaotamata kasum16 04416 526
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku49 86550 347
OMAKAPITAL KOKKU 49 95750 434
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU90 39676 738

 

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)II kv 2019II kv 2018I pa 2019I pa 201812 kuud 2018
Müügitulu17 47515 30432 78529 32160 489
Müüdud toodangu kulu(14 126)(12 027)(27 223)(23 591)(48 874)
Brutokasum 3 3493 2785 5625 73111 615
Muud äritulud170121289160394
Turunduskulud(894)(718)(1 625)(1 485)(3 108)
Üldhalduskulud (1 969)(1 766)(3 906)(3 582)(7 609)
Muud ärikulud(35)(18)(56)(34)(82)
Ärikasum /(kahjum)6218972647901 211
Intressitulud6441287143
Intressikulud(166)(99)(282)(196)(443)
Muud finantstulud/(kulud)(42)(15)(79)(34)(103)
Kokku finantstulud/(kulud)(202)(70)(349)(142)(403)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt51152091(273)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt(16)0(75)0(234)
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist454979(160)740302
Tulumaks(97)(86)(98)(86)(276)
Aruandeperioodi  kasum /(kahjum)356893(258)65325
Aruandeperioodi  kasum /(kahjum), mis on omistatav     
Emaettevõtte aktsionäridele 354894(263)6546
Vähemusosalusele2(1)5(1)19
Koondkasum /(kahjum) kokku356893(258)65325
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav     
Emaettevõtte aktsionäridele354894(263)6546
Vähemusosalusele2(1)5(1)19
Tava- ja lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta0,010,03(0,01)0,020,00

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)I pa 2019I pa 2018
Rahavood äritegevusest  
Aruandeperioodi ärikasum / (-kahjum)264790
Korrigeerimised:  
Põhivara kulum ja väärtuse langus1 9771 458
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest2(7)
Äritegevuse rahavood:  
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (1 902)(274)
Varude muutus(77)(814)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 2 182960
Rahavood põhitegevusest2 4462 113
Makstud ettevõtte tulumaks(140)(245)
Makstud intressid(317)(196)
Rahavood äritegevusest kokku1 9891 672
Rahavood investeerimistegevusest  
Tütarettevõtete ost (miinus omandatud sularaha)(4 960)0
Muude investeeringute ost0(1 000)
Saadud intressid1267
Põhivara soetamine(1 352)(1 212)
Põhivara müük425
Antud laenud(78)(476)
Antud laenude tagasimaksed301574
Rahavood investeerimistegevusest kokku(6 073)(2 022)
Rahavood finantseerimistegevusest  
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed(410)(37)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus67(92)
Saadud laenud / laenude tagasimaksed 4 6670
Rahavood finantseerimistegevusest kokku4 324(129)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS240(479)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses1 2681 073
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus1 507595


Lisainformatsioon:
         Signe Kukin
         Kontserni finantsjuht
         AS Ekspress Grupp 
         +372 669 8381
         signe.kukin@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille peamised tegevused hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades ning kirjastab Eesti loetumaid päeva- ja nädalalehti, lisaks enamikku Eesti populaarsematest ajakirjadest.

Manus


EG_II_kvartal_2019_EST.pdf