Avaldatud: 2019-07-30 08:30:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Poolaastaaruanne

Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2019. a II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata) ja tegi muudatused tasustamise ja auditi komiteedes

TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade (lühendatud)

Meie tegevuse põhirõhk on elamu- ning ärikinnisvarapiirkondade arendamisel kõigis Baltikumi pealinnades - Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Tänu 25 tegevusaastale ning mahukatele arendusprojektidele, on meil kujunenud tugev arusaam turust, kus tegutseme.

Meie portfellis on mitmeid prestiižseid elamu- ning ärikinnisvara arendusprojekte, mis kas juba alanud või ees ootamas. Lisaks on Pro Kapitalil pikaajaline kogemus kaubanduskeskuste arendamisel ning opereerimisel. 2018. aasta novembris avasime uue generatsiooni kaubandus- ning elamuskeskuse T1 Mall of Tallinn. T1 asub Tallinnas, ühes kiiremini kasvavas piirkonnas, mis saab keskuseks tulevasele Rail Balticale. Nii T1 kontseptsioon kui arhitektuur on uudne terves Baltikumis – mitmekülgne valik restorane, kino, elamuskeskus ühes traditsioonilise kaubandusega. Alates 2019. aasta aprillist alustas külaliste teenindamist vaateratas keskuse katusel, mis on unikaalne kogu Euroopas. Oleme avamise järgselt olnud keskendunud tasakaalustatud rentnike valikule, mis kannaks T1 väärtuspakkumist.

Meie tegevuse ning projektide põhjalikkust ja mitmekülgsust peegeldab ka tegevusnäitajate stabiilne paranemine. Esimese poolaasta müügitulu kasvas võrreldes möödunud aastaga 49% võrra, 15,1 miljonilt eurolt 2018 aastal 22,5 miljoni euroni 2019. aastal. Seda tulemust mõjutas oluliselt aktiivne müügitegevus Vilniuses, Šaltiniu Namai Attico viies uues kortermajas, aga samuti Tallinnas, Kristina Majade arendusprojektis, River Breeze Residence’s Riias ning T1 renditulu, mida võrdlusperioodil veel ei olenud. Meie müügitulu sõltub elamukinnisvara valmimisest, kuna kinnisvara müügitulu kajastatakse peale notariaalsete müügilepingute allkirjastamist ning vara kliendile üleandmist. Aktiivse müügitegevuse tulemusel kujunes 2019. aasta esimese poole ärikasumiks 5,1 miljonit eurot, võrreldes 4,4 miljonilise ärikasumiga 2018. aasta samal perioodil.

Teise kvartali ärikasum oli 2019. aastal 2,5 miljonit eurot ning 2018. aastal 3,7 miljonit eurot. 2018. aasta ärikasumit mõjutas erakorraliselt kinnisvara ümberhindlus 1,9 miljoni euro ulatuses. Esimese poolaasta ärikasumi marginaal on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kasvanud 3% võrra. Netotulemit mõjutasid T1 projektiga seonduvad 3,5 miljonit intressikulusid, mida varasemalt on kapitaliseeritud kinnisvarainvesteeringute koosseisu. Selle tulemusel kujunes 2019. aasta esimese poolaasta puhaskahjumiks 276 tuhat eurot võrreldes 2,8 miljoni euro puhaskasumiga 2018. aasta samal perioodil.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht


Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive oli esimesel poolaastal 22,5 miljonit eurot, mis on 49% suurem kui võrdlusperioodil (2018 6 kuud: 15,1 miljonit eurot). Teise kvartali kogukäive ulatus 12,1 miljoni euroni, kasvades võrdlusperioodi 8,3 miljoni euro kogukäibe suhtes 47%. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Teise kvartali tulemusi mõjutas jätkuvalt positiivselt Kristina Majade ja River Breeze Residence valminud korterite aktiivne müük ning viie eluhoone valmimine Šaltinių Namai Attico arendusprojektis Vilniuses, kus osa eelmüükidest vormistati notariaalselt kinnitatud müügitehinguteks juba juunikuus ning protsess on jätkumas ka kolmandas kvartalis.
Esimese poolaasta brutokasumi moodustas 8,2 miljonit eurot ja teise kvartali tulemus oli 4,0 miljonit eurot. Võrdlusperioodil oli brutokasum vastavalt 5,0 miljonit eurot ja 3,2 miljonit eurot. Brutokasumi määr on kasvanud 3% võrra.
Esimese poolaasta ärikasum moodustas 5,1  miljonit eurot võrrelduna 4,4 miljoni euroga võrdlusperioodil. Teise kvartali ärikasum oli 2,4 miljonit eurot ja möödunud aastal 3,7 miljonit eurot. 2018. aasta teise kvartali ärikasumit mõjutas kinnisvara investeeringu ümberhindlusest tekkinud kasum summas 1,9 miljonit eurot.
Esimese poolaasta puhaskahjum moodustas 0,3 miljonit eurot ja teise kvartali tulemuseks oli 0,1 miljonit eurot. Võrdlusperioodil oli puhaskasum vastavalt 2,8 miljonit eurot ja 2,9 miljonit eurot. Puhaskasumit mõjutas negatiivselt  AS-i Tallinna Moekombinaat 3,5 miljoni suurune intressikulu. Intressikulusid kapitaliseeriti kinnisvarainvesteeringute hulka aktiivse ehitusperioodi jooksul kuni 31. detsember 2018. Edaspidi on need kajastatud finantskuludes.
Rahavood põhitegevusest moodustasid 2019. aasta esimesel poolaastal 0,5 miljonit eurot võrreldes 3,2 miljoni euroga  samal perioodil 2018. aastal.
Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2019 seisuga 1,77 eurot võrreldes 1,51 euroga 30. juuni 2018.

 2019
6 kuud
2018
6 kuud
2019
II kvartal
2018
II kvartal
2018 12M
Käive (tuhat EUR)22 51215 06512 1408 26727 991
Brutokasum (tuhat EUR)8 1795 0334 0373 2299 576
Brutokasum, %36%33%33%39%34%
Ärikasum (tuhat EUR)5 1214 4292 4773 74221 483
Ärikasum %23%29%20%45%77%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot)-2762 822-1632 94018 056
Puhaskasum / -kahjum, %-1%19%-1%36%65%
      
Kasum / -kahjum aktsia kohta (euro)0,000,050,000,050,30


 30.06.20930.06.201831.12.2018
Varad kokku (tuhat eurot)248 972197 777245 112
Kohustused kokku (tuhat eurot) 148 510112 273144 374
Omakapital kokku (tuhat eurot)100 46285 504100 738
Võla / omakapitali suhe *1,481,311,43
    
Varade tootlus, % **-0,1%1,5%8,6%
Omakapitali tootlus, % ***-0,3%3,4%19,7%
Aktsia puhasväärtus, eurot ****1,771,511,78

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
 **varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
 *** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
 **** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes30.06.201930.06.201831.12.2018
VARAD   
Käibevara   
 Raha ja raha ekvivalendid4 1026 7117 040
 Lühiajalised nõuded28563 1532 928
 Varud57 93557 07859 331
Käibevara kokku64 89366 94269 299
Põhivara   
 Pikaajalised nõuded3 19935216
 Materiaalne põhivara7 7837 1017 128
 Kinnisvarainvesteeringud172 757123 390168 145
 Immateriaalne põhivara340309324
Põhivara kokku184 079130 835175 813
VARAD KOKKU248 972197 777245 112
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused   
 Lühiajalised võlakohustused39 7889 31910 328
 Ostjate ettemaksed4 9325 0705 707
 Lühiajalised võlad tarnijatele6 97512 59711 939
 Maksukohustused298116357
 Lühiajalised eraldised1 1017852
Lühiajalised kohustused kokku53 09427 10929 183
Pikaajalised kohustused   
 Pikaajalised võlakohustused92 36079 273112 009
 Muud pikaajalised kohustused1 1183 7381 039
 Edasilükkunud tulumaksukohustus1 8272 0032 004
 Pikaajalised eraldised111150139
Pikaajalised kohustused kokku95 41685 164115 191
KOHUSTUSED KOKKU148 510112 273144 374
    
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital   
 Aktsiakapital nimiväärtuses11 33811 33811 338
 Ülekurss5 6615 6615 661
 Kohustuslik reservkapital1 1341 0821 082
 Ümberhindluse reserv3 2623 2623 262
 Eelmiste perioodide jaotamata kasum76 66359 94459 944
 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum-129287016 827
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku97 92984 15798 114
Mittekontrolliv osalus2 5331 3472 624
OMAKAPITAL KOKKU100 46285 504100 738
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU248 972197 777245 112


Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes2019
6 kuud
2018
6 kuud
2019
II kvartal
2018
II kvartal
2018
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD     
Äritulud     
Müügitulu22 51215 06512 1408 26727 991
Müüdud toodete ja teenuste kulu-14 333-10 032-8 103-5 038-18 415
Brutokasum8 1795 0334 0373 2299 576
      
Turustuskulud-294-459-152-280-1 336
Üldhalduskulud-2 775-2 323-1 422-1 238-5 427
Muud äritulud502 210232 03418 839
Muud ärikulud-39-32-9-3-169
Ärikasum5 1214 4292 4773 74221 483
      
Finantstulud22114
Finantskulud-5 572-1 661-2 815-802-3 473
Kasum / -kahjum enne tulumaksu-4492 770-3372 94118 014
Tulumaks17352174-142
Perioodi puhaskasum / -kahjum-2762 822-1632 94018 056
      
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:     
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa-1292 870-862 96616 827
  Mittekontrolliv osalus-147-48-77-261 229
      
Aruandeperioodi koondkasum / -kahjum kokku-2762 822-1632 94018 056
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:     
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa-1292 870-862 96616 827
  Mittekontrolliv osalus-147-48-77-261 229
      
Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro)0,000,050,000,050,30


Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne


tuhandetes eurodes2019
6 kuud
2018
6 kuud
2019
II kvartal
2018
II kvartal
2018
12 kuud
Põhitegevuse rahavood     
Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum-2762 822-1632 94018 056
Korrigeerimised:     
  Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum19410410052214
  Kasum põhivara müügist0-4014-4
  Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist0000-418
  Põhivara väärtuse muutus0000-13
  Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus0-1 9100-1 910-17 995
  Finantstulud ja –kulud5 5701 6592 8148013 469
  Edasilükkunud tulumaksu muutus-177-55-177-2-54
  Muud mitterahalised muutused (netosumma)5016 4562016 10915 458
Muutused käibevahendites:00000
  Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes-9591 736-2 5311 3061 781
  Varudes1 411-19 0541 993-17 590-21 307
  Kohustustes ja ettemaksetes-5 3681 528-1 223-1 322-128
  Eraldistes24-11014-129-107
Põhitegevuse rahavood kokku4693 172847269-1 048
      
Rahavood investeerimistegevusest     
Materiaalse põhivara soetamine-166-90-135-33-206
Immateriaalse põhivara soetamine-250-240-24
Laekumised põhivara müügist033600336
Kinnisvarainvesteeringute soetamine-4 637-22 186-1 104-12 896-47 786
Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist00001 000
Saadud intressid22114
Rahavood investeerimistegevusest kokku-4 826-21 938-1 262-12 928-46 676
      
Rahavood finantseerimistegevusest     
Dividendimakse0-85000-850
Konverteeritavate võlakirjade lunastamine0000-9
Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine-3000-3000-640
Saadud laenud13 38822 5145 81815 07156 923
Tagastatud laenud-7 576-4 755-3 733-2 704-7 496
Kapitalirendi tagasimaksed-850-4900
Makstud intressid-2 008-1 749-1 384-1 222-3 481
Deponeeritud summa laenu tagamiseks-2 0000-2 00000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku1 41915 160-1 64811 14544 447
      
Raha ja raha ekvivalentide muutus-2 938-3 606-2 063-1 514-3 277
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses  7 04010 3176 1658 22510 317
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus4 1026 7114 1026 7117 040

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.


MUUDATUSED NÕUKOGU KOMITEEDES

Seoses muutustega AS Pro Kapital Grupp nõukogus (avaldatud 23. mail 2019), otsustasid nõukogu liikmed valida järgnevad komiteede koosseisud:

- Emanuele Bozzone ja Ernesto Preatoni valiti tasustamise komitee liikmeteks;

- Emanuele Bozzone ja Petri Olkinuora valiti auditi komitee liikmeteks.Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee


Manus


PKG Q2 2019 EST.pdf