Avaldatud: 2019-07-26 07:45:00 CEST
Tallinna Vesi
Kvartaliaruanne

ASi Tallinna Vesi 2019. aasta teise kvartali finantstulemused

ASi Tallinna Vesi 2019. aasta teise kvartali müügitulu kasvas võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 1,1% ja ulatus 16,15 miljoni euroni. Kuna tariifid on jätkuvalt külmutatud 2010. aasta tasemel, oli müügitulu kasv seotud tarbimise suurenemisega. 

83,3% müügituludest moodustas vee- ja reoveeteenuse müük, mis kasvas võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 0,7% ehk 13,45 miljoni euroni. Müügitulu eraklientidelt kasvas nii põhitegevuspiirkonnas kui ka ümberkaudsetes piirkondades, samal ajal kui müügitulu äriklientidelt näitas langustrendi.

Kuigi aasta esimene pool oli tulenevalt müügitulude kasvust esimeses kvartalis edukas ka ehitus- ja asfalteerimisteenuste osas, jäi teise kvartali müügitulu väiksemaks kui 2018. aasta samal perioodil.

Ettevõtte brutokasum vähenes teises kvartalis 1,2% ehk 8,79 miljoni euroni. Kuigi müügitulud olid suuremad, mõjutasid brutokasumi langust kõrgemad elektri-, kemikaali-, tööjõu- ja reoveesette äraveo kulud.

Ärikasum langes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12,4% ehk 6,60 miljoni euroni. Ärikasumi langust mõjutasid suurenenud üldhalduskulud, mis olid seotud vahekohtu otsusest tulenevate täiendavate õigusabikuludega.

Ettevõtte puhaskasum oli 2019. aasta teises kvartalis 2,79 miljonit eurot ehk 48,9% vähem kui 2018. aasta samal perioodil. 2019. aastal kasvas dividendi väljamakse 0,36 eurolt 0,75 euroni aktsia kohta. Kõrgem dividendimakse kasvatas ühtlasi dividendidelt makstavat tulumaksu.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljon EUR,

v.a suhtarvud
2. kvartalMuutus 2019/ 20186 kuudMuutus 2019/ 2018
201920182017201920182017
Müügitulu16,1515,9814,731,1%30,8130,0628,512,5%
Brutokasum8,798,908,53-1,2%17,0517,2216,73-1,0%
Brutokasumi marginaal %54,4455,6857,89-2,2%55,3457,2958,70-3,4%
Amortisatsioonieelne ärikasum8,078,968,69-9,9%16,4617,1816,68-4,2%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %49,9656,0459,02-10,9%53,4357,1558,49-6,5%
Ärikasum6,607,547,18-12,4%13,4914,3413,67-5,9%
Ärikasum – põhitegevus6,407,357,06-12,9%13,1814,0813,53-6,4%
Ärikasumi marginaal %40,8847,1848,78-13,4%43,7947,7047,95-8,2%
Kasum enne tulumaksustamist6,347,276,96-12,8%13,0213,8013,32-5,6%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %39,2345,4747,25-13,7%42,2545,9146,72-8,0%
Puhaskasum2,795,474,26-48,9%9,4812,0010,62-21,0%
Puhaskasumi marginaal %17,2934,2028,92-49,4%30,7539,9237,25-23,0%
Vara puhasrentaablus %1,092,321,96-52,9%3,785,164,95-26,8%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %61,3261,6458,54-0,5%61,3261,6458,54-0,5%
Omakapitali puhasrentaablus %2,705,974,61-54,8%9,4813,6011,89-30,3%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja3,905,003,70-22,0%3,905,003,70-22,0%
Maksevõime kordaja 3,874,963,65-22,0%3,874,963,65-22,0%
Investeeringud põhivarasse2,702,211,3021,8%6,113,073,5199,2%
Dividendide väljamaksmise määr %na62,1199,72nana62,1199,72na

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – vee ja kanalisatsiooniga seotud, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitus- ja asfalteerimisteenused, lootusetud nõuded


KOONDKASUMIARUANNEII kvartalII kvartal12 kuud
(tuhat EUR)201920182018
    
Müügitulu16 14915 97962 780
Müüdud toodete/teenuste kulud-7 358-7 082-28 594
BRUTOKASUM8 7918 89734 186
    
Turustuskulud -96-94-386
Üldhalduskulud -2 026-1 216-5 025
Muud äritulud/-kulud (-)-67-48-1 836
ÄRIKASUM (+)/-KAHJUM (-)6 6027 53926 939
    
Intressitulud10521
Intressikulud-276-279-1 010
KASUM (+)/KAHJUM (-) ENNE TULUMAKSUSTAMIST6 3367 26525 950
    
Dividendide tulumaks -3 544-1 800-1 800
    
PERIOODI PUHASKASUM (+)/-KAHJUM (-) 2 7925 46524 150
PERIOODI KOONDKASUM (+)/-KAHJUM (-) 2 7925 46524 150
    
Jaotatav kasum (+)/kahjum (-):   
A- aktsia omanikele 2 7915 46424 149
B- aktsia omanikule0,600,600,60
    
Kasum (+)/kahjum (-) A aktsia kohta (eurodes)0,140,271,21
Kasum (+)/kahjum (-)  B aktsia kohta (eurodes) 600600600


FINANTSSEISUNDI ARUANNE   
(tuhat EUR)30.06.1930.06.1831.12.2018
    
VARAD   
KÄIBEVARA   
Raha ja raha ekvivalendid 58 89552 15461 769
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed8 2788 1517 631
Varud526441498
KÄIBEVARA KOKKU 67 69960 74669 898
    
PÕHIVARA   
Materiaalne põhivara182 428174 713179 185
Immateriaalne põhivara645771665
Kasutusõiguse vara60000
PÕHIVARA KOKKU183 673175 484179 850
VARAD KOKKU251 372236 230249 748
    
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL   
LÜHIAJALISED KOHUSTISED   
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa4 0204783 823
Võlad hankijatele ja muud võlad10 1247 9556 047
Tuletisinstrumendid247411207
Ettemaksed 2 9613 3082 955
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU17 35212 15213 032
    
PIKAAJALISED KOHUSTISED   
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt27 01720 47522 745
Laenukohustised90 53495 23991 919
Tuletisinstrumendid115181173
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks19 06817 52219 068
Muud võlad454746
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU136 779133 464133 951
KOHUSTISED KOKKU 154 131145 616146 983
    
OMAKAPITAL   
Aktsiakapital12 00012 00012 000
Ülekurss24 73424 73424 734
Kohustuslik reservkapital1 2781 2781 278
Jaotamata kasum59 22952 60264 753
OMAKAPITAL KOKKU 97 24190 614102 765
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU251 372236 230249 748
    
    
RAHAKÄIBE ARUANNE6 kuud6 kuud12 kuud
(tuhat EUR)201920182018
    
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD   
Ärikasum13 49414 33726 939
Korrigeerimine kulumiga2 9692 8395 790
Korrigeerimine  rajamistuludega-179-141-295
Muud mitterahalised korrigeerimised0-11-20
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest-5-39-115
Äritegevusega seotud käibevara muutus-663-42754
Äritegevusega seotud kohustiste muutus5704841 939
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST16 18617 04234 292
    
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD   
Põhivara soetamine-3 093-3 418-10 736
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud1 6681 6763 716
Põhivara müügitulu767160
Saadud intressid15817
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST-1 403-1 667-6 843
    
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD   
Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid-509-710-1 394
Tasutud rendimaksed-209-120-258
Tasutud laenud-1 81800
Tasutud dividendid-14 965-7 201-7 201
Tulumaks dividendidelt-156-163-1 800
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST-17 657-8 194-10 653
    
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS-2 8747 18116 796
    
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES61 76944 97344 973
    
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS58 89552 15461 769


Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee

Manus


Q2 2019 final report EST.pdf