Paskelbta: 2019-07-18 08:34:18 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

PRANEŠIMAS DĖL ŠAUKIAMO IKKB „OMX BALTIC BENCHMARK FUND” NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, JO DARBOTVARKĖS IR SPRENDIMŲ PROJEKTŲ

Vilnius, Lietuva, 2019-07-18 08:34 CEST -- PRANEŠIMAS DĖL ŠAUKIAMO INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS „OMX BALTIC BENCHMARK FUND” NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, JO DARBOTVARKĖS IR SPRENDIMŲ PROJEKTŲ

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management”, juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Valdymo įmonė), sprendimu investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund” stebėtojų tarybos iniciatyva
2019 m. rugpjūčio 9 d. 15 val. šaukiamas neeilinis visuotinis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund”, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), akcininkų susirinkimas, kuris įvyks adresu A. Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 11 aukšte, Vilniuje, Lietuvos Respublikoje (toliau – Susirinkimas). Susirinkimo apskaitos data: 2019 m. rugpjūčio 2 d.

 

Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

 

Susirinkimas šaukiamas atsižvelgiant į tai, jog dėl pasikeitusių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalinga atnaujinti Bendrovės įstatus bei, remiantis galiojančiais Bendrovės įstatais, reikalinga išrinkti Bendrovės finansinę atskaitomybę tikrinantį auditorių (audito įmonė).

 

 1. Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai

 

Susirinkimo darbotvarkė ir siūlomų sprendimų projektai:

 

 1. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" naujos įstatų redakcijos patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo ir kreipimosi į Lietuvos banką.

1.1.    Patvirtinti naują investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatų redakciją.

1.2.    Įgalioti uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generalinį direktorių pasirašyti naujos redakcijos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatus.

 1. Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generaliniam direktoriui ar tinkamai jo įgaliotiems asmenims kreiptis į Lietuvos banką ir jo pritarimui pateikti naują investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatų redakciją bei, gavus pritarimą, imtis visų reikalingų veiksmų dėl pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

 

 1. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
  1. Bendrovės audito įmone išrinkti UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ "ERNST & YOUNG BALTIC".
  2. Nustatyti, kad, vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatų 154 punktu, atlyginimas už audito paslaugas nebus didesnis nei 8688,60 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.

 

 1. Balsavimo tvarka

 

Susirinkimo organizatorius nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti tinklalapyje www.am.orion.lt, meniu skiltyje “Fondai”, punkte “OMX Baltic Benchmark Fund”, “Naujienos”. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti organizatoriaus buveinėje (A. Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 11 aukštas, Vilnius, Lietuvos Respublika) darbo dienomis nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 16 val.

 

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.

 

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime.Toks įgaliojimas notaro netvirtinimas.

 

Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Valdymo įmonei elektroniniu paštu adresu oam@orion.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16 valandos.

 

Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

 

Nėra patvirtinta speciali įgaliojimo forma visuotiniam akcininkų susirinkimui.

 

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį.

 

Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Valdymo įmonė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

 

Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateikiamas Valdymo įmonei, siunčiant registruotu laišku buveinės adresu, arba pristatant tiesiogiai. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

 

Tinklalapyje www.am.orion.lt, meniu skiltyje “Fondų valdymas”, punkte “OMX Baltic Benchmark Fund”, “Naujienos”, pateikiama ši informacija ir dokumentai:

 • Pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;
 • Sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui;
 • Bendrojo balsavimo biuletenio forma.

 

 1. Darbotvarkės ir sprendimų projektų pildymo bei klausimų uždavimo tvarka

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu oam@orion.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo, t. y. iki 2019 m. liepos 26 d. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus bus pranešama ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo tais pačiais būdais kaip ir apie Susirinkimo sušaukimą.

 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu oam@orion.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2019 m. rugpjūčio 8 d. 16.00 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti bei į Valdymo įmonės buveinę pristatyti nauji sprendimų projektų siūlymai, kurie įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus.

 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami raštu Valdymo įmonės buveinės adresu arba siunčiant juos elektroniniu paštu oam@orion.lt ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo.

 

PRIDEDAMA:

 

 1. Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund” naujos redakcijos įstatų projektas (lyginamoji versija);
 2. Bendrasis balsavimo biuletenis.

 

 

 

 

Pagarbiai

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“

Generalinis direktorius

Martynas Nenėnas

 


OMX_Pranešimas dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo_2019-07-17.docx
2 Priedas_Bendrasis balsavimo biuletenis_2019-07-17.DOCX
1 Priedas_OMX-Baltic-Benchmark-Fund-Įstatai_TC.pdf