Avaldatud: 2019-07-11 15:45:00 CEST
Tallinna Kaubamaja Grupp
Poolaastaaruanne

2019. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm) Q2/19 Q2/18 yoy 6m/19 6m/18 yoy
Supermarketid 117,8 111,4 5,8% 228,7 216,1 5,9%
Kaubamaja 24,6 23,8 3,6% 47,8 46,6 2,5%
Autokaubandus 35,7 34,9 2,1% 62,0 62,5 -0,8%
Jalatsikaubandus 2,2 2,5 -13,6% 4,1 4,7 -13,7%
Kinnisvara 1,4 1,4 4,0% 2,8 2,7 5,6%
Müügitulud kokku 181,7 174,0 4,5% 345,4 332,6 3,9%
           
Supermarketid 3,7 3,7 -2,4% 6,0 6,9 -12,5%
Kaubamaja 0,9 1,1 -23,4% 0,4 0,7 -39,8%
Autokaubandus 1,6 1,7 -6,8% 2,2 2,6 -15,9%
Jalatsikaubandus -0,2 0,1 -259,4% -0,6 -0,2 185,0%
Kinnisvara 2,8 2,5 11,3% 5,4 5,3 1,0%
IFRS 16 -0,4 0,0   -0,8 0,0  
Maksueelne kasum kokku 8,4 9,2 -9,2% 12,6 15,3 -17,4%


Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 181,7 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat 4,5%. I poolaasta müügitulu oli 345,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 332,6 miljonit eurot, 3,9%. Kontserni 2019. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 8,4 miljonit eurot, mis jäi 9,2% alla eelmise aasta võrreldava perioodi kasumile. Kontserni 2019. aasta 6 kuu puhaskasum oli 6,2 miljonit eurot, mis jäi alla eelmise võrreldava perioodi tulemusele ligi kolmandiku. Maksueelne kasum oli I poolaastal 12,6 miljonit eurot, kahanedes aasta varasemaga võrreldes 17,4%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2019. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 6,5 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 6,2 miljonit eurot.

Grupi müügitulu kasvas 2019. aasta teises kvartalis kõigis olulistes jaemüügi segmentides. Rahule võib jääda ka autosegmendi 2,1% suuruse müügitulu kasvuga aasta varasemate mitmekohaliste kasvunumbrite taustal. Samuti on tõhus töö kaupade sortimendi ja kaubaliste protsesside juhtimisega aidanud parandada müügimarginaali, mis on möödapääsmatuks vastukaaluks tugevale tööjõukulude kasvusurvele. Grupi tööjõukulud kasvasid aastaga samas tempos Eesti keskmisega - kümnendiku võrra. Kasumi allajäämisel aasta varemale mängivad rolli ka IFRS 16 mõjud, kuid samuti mitmesuguste tegevuskulude, sh andmeside ja IT kulude kasv, mis toetab protsesside suuremat automatiseerimist. Palgasurve maandamiseks on jaekaubandusturul asutud hinnastama tasuta jagatavaid teenuseid. Näiteks tõstsid teisest poolaastast paljud turuosalised, samuti Selver, e-poodide pakkide tasuta kohale toimetatava ostu lävendit.

Grupi olulisemateks arendusprojektideks on e-poodide kasutajamugavuse ja tarnekiiruse parandamine, keskusköögi, kinnisvarahalduse ning kingasegmendi äritarkvarade juurutused, samuti Läti ja Leedu autosalongide ning Kulinaaria uue tootmishoone arendused. Juunist jõustunud alkoholi väljapanekupiirang kohustas kauplusekette paigutama alkoholi teistest kaupadest eraldi ja piirama selle nähtavust, mis tõi kaasa töömahukad ning kulukad kaupluste ümberehitused. Supermarketite segmendis plaanitakse käesoleval aastal renoveerida kaks kauplust ja laiendada SelveEkspressi teenus aasta lõpuks 52 Selveri kauplusesse. Varasemast suurema tähelepanu all on vastutustundlik ja jätkusuutlik käitumine ning selle propageerimine.

Alates 01.01.2019 rakendas Grupp rendikulude arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud“. Sellega seoses kajastatakse renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt kasumiaruandes. Seisuga 30.06.2019 oli IFRS 16 kohaselt renditavat vara Grupi bilansis arvele võetud rendimaksete nüüdisväärtuses 102 939 tuhande euro ulatuses ning vastavaid arvestuslike kohustusi 103 690 tuhande euro ulatuses. IFRS 16 mõju kasumiaruandele on alljärgnev:

Tuhandetes eurodes II kvartal 2019 6 kuud 2019
Mitmesuguste tegevuskulude vähenemine 4 243 8 478
Amortisatsioonikulu suurenemine -4 109 -8 214
Ärikasumi suurenemine 134 264
Arvestuslik intressikulu rendikohustustelt -512 -1015
Puhaskasumi vähenemine kokku -378 -751


Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2019. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 228,7 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 5,9%. II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 117,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 5,8%. Selveritest tehti 2019. aasta I poolaastal 19,8 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat 4,5%.

2019. aasta II kvartalis olid nii maksueelne kasum kui ka puhaskasum 3,7 miljonit eurot, püsides eelmise aasta võrreldava perioodi tasemel. I poolaasta supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 6,0 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,9 miljonit. Puhaskasum I poolaastal oli 2,1 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,8 miljonit eurot. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult - 2019. aastal oli dividendide tulumaks 0,1 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast. Dividendide madalam maksukoormus tuleneb muudatusest dividendide maksustamisel, mis lubab kolmandiku osas eelmise aasta dividendidest rakendada madalamat maksumäära.

Selveri II kvartali müügitulu kasv püsis turusegmendiga samas tempos. II kvartali võrdlusbaas on madalam kahe 2018. aasta II pooles lisandunud kaupluse võrra ja osaliselt kõrgem eelmise aasta erakordselt heade suveilmade iseloomulike müügitulemuste võrra. Edukad tulemused on e-kaubanduse valdkonnas, kus müügitulu kasvas II kvartalis 39%. Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud müügitulu kasv, samuti efektiivsem opereerimine kaupadega. Jätkuvalt on positiivset mõju avaldanud investeeringud, mis on võimaldanud kokku hoida halduskulusid ning ka töötajate töötunde. Vastukaaluks töötundide alanemisele on korrigeeritud töötajate tasusid, mis on kaasa toonud väikese efektiivsuse languse tööjõukuludes. Tulemusi mõjutab ühekordselt ka muudatus alkoholiseaduses, mis on kaasa toonud märkimisväärsed ühekordsed kulutused müügisaalide ümberkorraldusteks.

Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida kuni 2 kauplust ja laiendada SelveEkspressi teenus aasta lõpuks 52 Selveri kauplustesse. 2019 II kvartali lõpuga on SelveEkspressi teenus saadaval 49 kaupluses ja seda on kasutanud üle 300 tuhande püsikliendi. Jätkatakse e-kaubanduse arendamist suurendamaks võimekust kiiresti kasvava klientide hulga teenindamiseks.


Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2019. aasta esimese 6 kuu müügitulu oli 47,8 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi 2,5% võrra. Kaubamajade teise kvartali müügitulu oli 24,6 miljonit eurot, mis on eelmise aasta võrreldavast tulemusest parem 3,6% võrra. Kaubamaja e-pood kasvas esimesel poolaastal 38% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Kaubamajade 2019. aasta esimese 6 kuu maksueelne kasum oli 0,4 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest madalam 39,8%. Kaubamajade teise kvartali maksueelne kasum oli 0,9 miljonit eurot ja see on eelmise aasta võrreldavast perioodist madalam 23,4% võrra. Kaubamajade müügitulemust esimesel poolaastal mõjutasid hästi õnnestunud kampaaniad nii esimeses kui ka teises kvartalis. Kevadel toimunud 42. Osturalli oli läbi aegade edukaim. Ilusate ilmadega alanud kevad soosis ka hooajakaupade müüki. Kaubamaja teise kvartali tulemust mõjutas alkoholiosakondade ümberehitus mõlemas müügimajas, mille tõttu kauplemine Toidumaailmas oli häiritud. Kaubamajade kasumit mõjutasid ka teises kvartalis kasvanud tööjõukulud.

Kaubamaja on sel aastal erilise tähelepanu alla võtnud jätkusuutlikkuse ning eelkõige pakendite kasutuse müügimajades. 2019. aasta algusest on kõik Kaubamaja kilekotid tasulised ning eesmärgiks on vahetada järk-järgult kõik pakendid taaskasutatud materjalidest toodetud pakendite vastu. Juuni lõpus lisandus taaskasutatud materjalist kilekotile ja paberist kotile veel ka 100% taaskasutatud materjalist korduvkasutatav kott. 100% taaskasutatud kott on valmistatud kasutatud plastikpudelitest.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2019.aasta teise kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, kasvades 2018. aasta sama perioodiga võrreldes 8,4%. 2019. aasta teises kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis jäi 2018. aasta võrreldava perioodi kahjumiga samale tasemele. 2019. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 2,2 miljonit eurot, kasvades 2018. aasta sama perioodiga võrreldes 5,7%. 2019. aasta esimese poolaasta kahjum oli 0,2 miljonit eurot, mis oli 2018. aasta võrreldava perioodi kahjumiga samal tasemel. Teise kvartali müügitulu mõjutasid positiivselt jätkuv e-poe populaarsuse kasv ja õnnestunud turunduskampaaniad.


Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2019. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 62,0 miljonit eurot. Müügitulu oli 0,8% madalam eelmise aasta sama perioodi müügituludest. Teise kvartali 35,7 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 2,1%. Esimesel poolaastal müüdi kokku 2 773 uut sõidukit, sellest teises kvartalis 1 630 sõidukit. Segmendi 2019. aasta esimese poolaasta puhaskasum oli 1,5 miljonit eurot, olles 18,3% aasta varasemast sama perioodi kasumist väiksem. Segmendi 2019. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 2,2 miljonit eurot, jäädes 2018. aasta esimese poolaasta kasumist 15,9% väiksemaks. 2019. aasta teise kvartali maksueelne kasum oli 1,6 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 6,8% väiksem. II kvartali alguses oli Kia tehasel mõningaid probleeme autode tarnetega. Sellest tingitult kanaliseerus enamus müüke ja loovutusi just maikuusse, osaliselt ka juunisse. Suur osa loovutatud autodest moodustasid lühirendiettevõtete sõidukid. Seoses maaletoojate vahetustega ning tegevusstrateegiaga korrigeerimisega oli ka Opeli ja Peugeot sõidukite marginaalid ajutiselt plaanitust väiksemad.


Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2019. aasta esimesel poolaastal 4,1 miljoni eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes esimese poolaasta müügitulu 13,7%. Teises kvartalis oli segmendi müügitulu 2,2 miljonit eurot, kahanedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,6%. Esimese poolaasta kahjum oli 0,6 miljonit eurot. Aasta varasema võrreldava perioodi kahjum oli 0,2 miljon eurot. Teise kvartali kahjumiks kujunes 0,2 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 0,3 miljoni euro võrra nõrgem tulemus. Teise kvartali müügitulu mõjutasid negatiivselt kevadkauba osaline hilinemine ja sortimendivalik. Alates 1. maist koondas TKM Grupp ketikaubanduse valdkonna ühise juhtimise alla ja TKM King juhatuse liikmena alustas Anne-Liis Ostov, kes jätkab ka TKM Beauty Eesti juhina.


Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2019. aasta I poolaasta grupiväline müügitulu oli 2,8 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 5,6%. Segmendi II kvartali grupiväline müügitulu oli 1,4 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 4,0% võrreldes möödunud aasta sama perioodil. Kinnisvarade segmendi 2019. aasta I poolaasta maksueelseks kasumiks kujunes 5,4 miljonit eurot. Kasum kasvas möödunud aastaga võrreldes 1,0%. Segmendi 2019. aasta II kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,8 miljonit eurot, mis ületas eelmise aasta sama perioodi tulemust 11,3%. Müügitulu kasvas I poolaastal kõikides kinnisvara-segmendi ettevõtetes. Suurim müügikasv oli segmendi Läti kinnisvaraettevõttes, kus grupivälisele osapoolele anti aasta alguses üürile äripind Ogre hoones. Müügitulu kasv, nii grupiväline kui ka Kolde Selveri valmimine möödunud aasta lõpus, kasvatasid aruandeperioodil segmendi kasumit. Käesoleval aastal jätkatakse Läti ja Leedu autokeskuste arendustöödega.


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE


Tuhandetes eurodes

  30.06.2019 31.12.2018
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod 25 386 37 235
Nõuded ja ettemaksed 14 201 16 093
Varud 70 625 78 212
Käibevara kokku 110 212 131 540
Põhivara    
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 113 113
Sidusettevõtjad 1 742 1 738
Kinnisvarainvesteeringud 59 873 59 866
Materiaalne põhivara 315 976 212 687
Immateriaalne põhivara 4 914 5 133
Põhivara kokku 382 618 279 537
VARAD KOKKU 492 830 411 077
 
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 32 845 26 002
Võlad ja ettemaksed 81 601 90 775
Lühiajalised kohustused kokku 114 446 116 777
Pikaajalised kohustused    
Võlakohustused 175 142 68 313
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 370 370
Pikaajalised kohustused kokku 175 512 68 683
KOHUSTUSED KOKKU 289 958 185 460
Omakapital    
Aktsiakapital 16 292 16 292
Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603
Ümberhindluse reserv 94 541 95 587
Konverteerimiserinevused -149 -149
Jaotamata kasum 89 585 111 284
OMAKAPITAL KOKKU 202 872 225 617
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 492 830 411 077


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE


Tuhandetes eurodes

  II kvartal 2019 II kvartal 2018 6 kuud 2019 6 kuud 2018
 
Müügitulu 181 731 173 977 345 426 332 610
Muud äritulud 157 352 397 1 065
         
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused -136 408 -130 959 -259 734 -250 732
Mitmesugused tegevuskulud -10 273 -13 744 -20 825 -27 581
Tööjõukulud -18 299 -16 529 -35 545 -32 317
Põhivara kulum ja väärtuse langus -7 693 -3 390 -15 330 -6 827
Muud ärikulud -160 -335 -411 -643
Ärikasum 9 055 9 372 13 978 15 575
Finantskulud -752 -187 -1 466 -357
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt 58 24 114 76
Kasum enne tulumaksustamist 8 361 9 209 12 626 15 294
Tulumaks 0 0 -6 453 -6 249
Aruandeperioodi puhaskasum 8 361 9 209 6 173 9 045
Muu koondkasum
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku 0 0 0 0
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 8 361 9 209 6 173 9 045Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

Manus


Börs_Kaubamaja_2Q2019_est.pdf