Avaldatud: 2019-06-22 13:29:39 CEST
Tallinna Vesi
Börsiteade

Rahvusvaheline vahekohus tegi otsuse ASi Tallinna Vesi, United Utilities (Tallinn) B.V. ja Eesti Vabariigi vahelises arbitraažimenetluses

Eile, 21. juunil 2019, tegi rahvusvaheline vahekohus otsuse ASi Tallinna Vesi, United Utilities (Tallinn) B.V. ja Eesti Vabariigi vahelises arbitraažimenetluses seoses Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu rikkumisega. Tribunal otsustas enamushäältega ASi Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. nõudeid mitte rahuldada.

Vahekohus otsustas, et hagejad peavad tasuma 25% kostja õigusabikuludest ja muudest tasudest ning 25% tegelikult kulunud kostja ettemaksuosast vahekohtu kulude katmiseks. 25% kostja õigusabikuludest on ligikaudu 500 000 eurot ja 25% kostja ettemaksuosast on ligikaudu 165 000 eurot. Täpne summa, mille AS Tallinna Vesi peab hüvitama, veel täpsustub.

AS Tallinna Vesi tegeleb otsuse õigusliku analüüsiga.

Taust:

2014. aasta oktoobris alustasid AS Tallinna Vesi ja Hollandi Kuningriigis registreeritud aktsionär United Utilities (Tallinn) B.V. Eesti Vabariigi vastu rahvusvahelist arbitraažimenetlust Hollandi Kuningriigi ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu (Leping) rikkumise tõttu. Ettevõte taotles kompensatsiooni saamata jäänud tulu eest, mis tulenes ettevõte võimetusest muuta tariife lähtuvalt teenuslepingus kokkulepitust aastatel 2011-2020.

Lepingule alla kirjutanud poolena võttis Eesti Vabariik endale kohustuse tagada Lepinguga kaitstud investeeringute aus ja võrdne kohtlemine vastavalt Lepingus ettenähtud standardile. AS Tallinna Vesi hinnangul rikkus Eesti Vabariik Lepingust tulenevat ausa ja võrdse kohtlemise kohustust, muutes seadusemuudatuste ja ametiasutuste tegevusega võimatuks veeteenuste hindade rakendamise kooskõlas ettevõtte erastamisel 2001. aastal sõlmitud teenuslepinguga.

Rahvusvahelise arbitraažimenetluse näol on tegemist protseduuriga, kus sõltumatu rahvusvaheline vahekohus teeb vaidluse osas lõpliku otsuse. Vastavalt Lepingule viidi arbitraažimenetlus läbi Rahvusvahelises Investeeringualaste Vaidluste Lahendamise Keskuses (International Centre for the Settlement of Investment Disputes), mis on osa Maailmapanga Grupist.

Riina Käi
Finantsdirektor
AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2262
riina.kai@tvesi.ee