Paskelbta: 2019-06-14 13:00:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Žemaitijos pienas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)

AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752, toliau – Bendrovė) informuoja, jog atsižvelgiant į 2019 m. balandžio 10 d. AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą „Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo“, vadovaujantis bendrovės valdybos sprendimu, nuspręsta supirkti AB „Žemaitijos pienas“ paprastąsias vardines 0,29 eurų nominalios vertės akcijas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką.

AB „Žemaitijos pienas“ akcijų įsigijimo (supirkimo) sąlygos :
Akcijų įsigijimo pradžia – 2019 m. birželio 18 d. (imtinai);
Akcijų įsigijimo pabaiga – 2019 m. birželio 25 d. (imtinai);
Maksimalus įsigytinų akcijų kiekis – 1 100 000 vienetai;
Bendra maksimali įsigyjamų akcijų kaina – 2 035 000 eurai;
Akcijų įsigijimo kaina – 1,85 eurų už vieną akciją;

Jei akcijų pasiūla viršys įsigyjamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams  bus proporcingai mažinamas jų parduodamų  akcijų skaičius.

Teisininkas
G. Keliauskas
 + 370 444 22208,
 g.keliauskas@zpienas.lt