Publicēts: 2019-06-12 20:19:25 CEST
Latvijas balzams
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2019.gada 27.jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2018.gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2018.gada pārskatu, 2018.gada atkarības pārskatu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2018.gadu.

2. 2018.gada peļņas izlietošana.

1) Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” 2018. gada peļņu 9 387 300 EUR.
2) 2018.gada peļņu 9 387 300 EUR atstāt nesadalītu un izmantot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” konkurētspējas stiprināšanai.

3. Revidenta ievēlēšana 2019.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2019.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu PricewaterhouseCoopers SIA (reģ.Nr. 40003142793, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2019.gada pārskatu revīzijas veikšanu 24 500 EUR, neiekļaujot PVN.
3) Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2019.gada pārskatu revīziju.


Rīgā, 2019.gada 12.jūnijā

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs        Intars Geidāns

 


Atkaribas_parskats_LB_2018_LV ar PWC_final.pdf