Avaldatud: 2019-06-14 14:57:10 CEST
UPP & CO Kauno 53
Majandusaasta aruanne

UPP & CO Kauno 53 OÜ konsolideeritud auditeeritud 2018. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Konsolideerimisgrupi emaettevõte, UPP & CO Kauno 53 OÜ (edaspidi „K53“), on loodud kinnisvarainvesteeringu soetamiseks ja haldamiseks ning antud tehingu tarbeks kapitali kaasamiseks.

Eelmisel aruandeaastal soetas ühing 100 % osaluse Leedu Vabariigis registreeritud ettevõttes Promalita UAB, mis omab logistikakeskust Vilniuse lähedal. Keskuse suletud netopind on 21 232 m2 ning see on täielikult välja renditud. Ankurrentnikuks on Rimi kaubanduskett.

Konsolideerimisgrupi müügikäive aruandeaastal oli 1 247 (2017: 794) tuhat eurot. Töötajaid konsolideerimisgrupis ei ole, mistõttu ei ole kulusid nende töötasule, küll on arvestatud tasusid juhatuse liikmetele. Aruandeaastal olid kulud koos maksudega 1, 037 (2017: 0,6) tuhat eurot, muid soodustusi ettenähtud ei ole.

Aruandeaastal toimusid muudatused K53 ning tema tütarettevõtte Promalita UAB juhtimisorganites. K53 osanike ning nõukogu 13. septembril peetud koosolekul otsustati muuta K53 juhatuse ja nõukogu ning tema tütarettevõtte Promalita UAB juhatuse koosseisu.

K53 senine nõukogu liige Marko Tali asus mõlema ettevõtte juhatusse. Senised juhatuse liikmed Hallar Loogma ja Kevin Soon kutsuti juhatusest tagasi. Hallar Loogma jätkab K53 nõukogu liikmena.

Seoses Rimi rendipindade ülevõtmisega oli vaja teostada väiksemaid töid, et need Rimi äritegevuse jaoks kohandada. Viimased tööd lõpetati aruandeaasta II kvartali lõpus. Rimi kasutuses oli rendipinnad juba jaanuari lõpust, mis tähendab, et kõnealuselt pinnalt saadi kogu aruandeaasta vältel tulu.

Aruandeaasta jaanuaris lõppes koostöö rentnik UAB CAT Cargo Logistics-iga. Neile varasemalt renditud pinna võttis üle K53 ankurrentnik Rimi Lietuva. Vakantsust rendipindade vahetusega ei tekkinud.

Tegevuskeskkonna üldist (makromajanduslikku) seisu hindab kontsern heaks ning selle mõju majandustulemusele neutraalseks. Samuti ei ole kontserni äritegevus mõjutatud hooajalisusest, majandustegevus ei ole tsüklilise loomuga. Äritegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ega sotsiaalseid mõjusid.

Majandusaastal ja aruande koostamise perioodil ei ole ilmnenud valuutakursside, intressimäärade ega börsikursside muutumisega seonduvaid riske.

Kuna kontsern on loodud vaid antud tegevuse tarbeks, siis struktuurseid muutusi äritegevuses ei planeerita.

Olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid aruandeaastal ja järgmistel aastatel ette nähtud ei ole. Samuti ei ole kontsern võtnud kohustusi ega andnud välja garantiisid, mis võiksid oluliselt mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

     
Peamised finantssuhtarvud 2018 2017
Võla ja omakapitali suhe (kordades) 16,25 60,02
Võlakordaja (kordades) 0,95 0,99
Pikaajalise laenu kordaja (kordades) 0,95 0,99
Omakapitali rentaablus % 72,19% 98,95%
Omakapitali osakaal (kordades) 0,05 0,01
ROA % 3,62% 1,41%
     

UPP & CO Kauno 53 OÜ ja tema tütarettevõte Promalita UAB on jätkuvalt tegutsevad.

Marko Tali

Juhatuse liige

 

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

  2018 30.01.2017 -
31.12.2017
Lisa nr
Müügitulu 1 247 276 794 385 12
Muud äritulud 350 000 337 5
Mitmesugused tegevuskulud -19 220 -19 442 13
Tööjõukulud -1 037 -618 14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -229 666 -11 771 6
Muud ärikulud -11 0  
Ärikasum (kahjum) 1 347 342 762 891  
Intressitulud 3 6  
Intressikulud -574 124 -412 504 15
Muud finantstulud ja -kulud 0 1 800  
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 773 221 352 193  
Tulumaks -159 968 -116 204 16
Aruandeaasta kasum (kahjum) 613 253 235 989  
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) 613 253 235 989  

 

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

  31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr
Varad      
Käibevarad      
Raha 159 684 39 745 2
Nõuded ja ettemaksed 9 751 8 844 3
Kokku käibevarad 169 435 48 589  
Põhivarad      
Kinnisvarainvesteeringud 15 700 000 15 350 000 5
Materiaalsed põhivarad 22 113 38 309 6
Immateriaalsed põhivarad 1 067 348 1 280 818 7
Kokku põhivarad 16 789 461 16 669 127  
Kokku varad 16 958 896 16 717 716  
Kohustised ja omakapital      
Kohustised      
Lühiajalised kohustised      
Laenukohustised 460 000 460 000 8
Võlad ja ettemaksed 132 512 152 398 9
Kokku lühiajalised kohustised 592 512 612 398  
Pikaajalised kohustised      
Laenukohustised 13 345 183 13 855 083 8
Eraldised 2 171 716 2 011 748 10
Kokku pikaajalised kohustised 15 516 899 15 866 831  
Kokku kohustised 16 109 411 16 479 229  
Omakapital      
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital      
Osakapital nimiväärtuses 2 500 2 500 11
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 233 732 -2  
Aruandeaasta kasum (kahjum) 613 253 235 989  
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital  
849 485
 
238 487
 
Kokku omakapital 849 485 238 487  
Kokku kohustised ja omakapital 16 958 896 16 717 716  

 

         Siim Sild
         Direktor
         +372 5626 0107
         siim.sild@unitedpartners.ee


K53 cons 2018 MAA.pdf