Avaldatud: 2019-06-12 13:47:08 CEST
Magnetic MRO
Majandusaasta aruanne

KONSOLIDEERITUD AUDITEERITUD ARUANNE 2018

ÜLDINFO

Magnetic MRO on Eesti suurim lennukihooldusettevõte, mille globaalse haarde taga on enam kui kahe aastakümne pikkune töö. Tallinna lennujaamas paiknevates angaarides teostatakse põhjalikku ehk baashooldust Boeing 737 ja Airbus 320 lennukitüüpidele ning lennukite värvimist. Lisaks tegeleb ettevõtte lennukihoolduse oskusteabe müügiga, pakub liinihooldusteenust ehk lennukite kiirhooldust nii Eesti kui ka välismaa lennujaamades, vahendab lennuki varuosasid, hooldab lennukikomponente ning toodab ja disainib lennukite interjööre.

 

2018 TEGEVUS JA SÜNDMUSED

  • 2018. aasta jaanuaris müüs Magnetic MRO senine omanik, investeerimisfirma BaltCap koos väikeinvestoriga 100% enda osalusest Hiina ettevõttele Guangzhou Hangxin Aviation Technology (Hangxin), millest sai Hiina ajaloo suurim investeering Eestisse. See avas Magnetic MRO-le uksed suurima potentsiaaliga turule, laiendades ettevõtte globaalset kohalolu ja toetades ambitsioonikaid kasvuplaane.
  • 2018. aasta viimases kvartalis loodi Hiina turu jaoks ühisettevõte MAC Sichuan, mis pakub interjööri täislahendusi Hiina õhusõidukite omanikele ja operaatoritele.
  • Magnetic MRO ja Enter Air, mis on Poola suurim ja Ida-Euroopas suuruselt teine tellimuslendude operaator, sõlmisid kolmeaastase lepingu Enter Air 19-le Boeing 737-800 lennukile PBH-teenuse (Power-By-Hour) pakkumiseks.
  • Magnetic MRO digiteerib järk-järgult oma hooldusega seotud tegevusi ja liigub paberivaba keskkonna suunas. Sellega seoses hakati 2018. aastal hooldusega seotud dokumente allkirjastama digitaalsete sõrmejälgedega, mille tulemusel vähenes märkimisväärselt dokumentide allkirjastamisega seotud aeg. 21.12.2018 emiteeriti võlakirjad, mis said noteeritud First North platvormil 14.02.2019.
  • 2019. aasta märtsis omandas Magnetic MRO Hollandis baseeruva liinihooldusteenust pakkuva ettevõtte Direct Maintenance. Tehing lisas Magnetic MRO pakutavate teenuste nimistusse Airbus A380 ja Boeing 787 lennukitüüpide hooldusvõimekuse ning kahekordistas ettevõtte ülemaailmset liinijaamade võrku, võimaldades samal ajal Hollandi ettevõttel säilitada Direct Maintenance brändi.

   

Bilansipäevajärgsed sündmused

  • Magnetic MRO AS 21.12.2018 emiteeritud võlakirjad, said noteeritud First North platvormil 14.02.2019.
  • 2019. aasta märtsis omandas Magnetic MRO Hollandis baseeruva liinihooldusteenust pakkuva ettevõtte Direct Maintenance.
  • 2019. aasta teise kvartali lõpus Magnetic MRO AS sõlmis investoritega lepingu täiendava kapitali kaasamiseks kuni 8,95 miljoni euro ulatuses. Magnetic MRO AS aktsiakapitali plaanitakse suurendada 1 090 188,00 eurolt 1 283 200 euroni, emiteerides kuni 30 158 uut aktsiat nimiväärtusega 6,4 eurot, väljalaskehinnaga kokku kuni 8 950 000 eurot.

Lepingute kohaselt on Shenzhen Yongtai Trading Co., Limited’il, Hiina Rahvavabariigi seaduste alusel asutatud piiratud vastutusega äriühingul, õigus märkida kuni 26 957 MMRO uut aktsiat väljalaskehinnaga kokku 8 000 000 eurot, mis annab äriühingule kuni 13,44% osaluse MMROs, ning Sapphire Investment Holding Limited’il, Hong Kongi seaduste alusel asutatud piiratud vastutusega äriühingul, on õigus märkida kuni 3201 MMRO uut aktsiat väljalaskehinnaga kokku 950 000 eurot, mis annab talle kuni 1,60% osaluse MMROs. Pärast uute aktsiate märkimist täies ulatuses on MMRO registreeritud aktsiakapital 1 283 200 eurot ning MMRO aktsiate koguarv 200 500. Praeguse ainuaktsionäri Hangxin Aviation Services Co., Limited’i 100% osalus võib uute aktsiate märkimise tulemusena väheneda 84,96%-ni.

 

Finantstulemused

Magnetic MRO AS grupi konsolideeritud käive 2018. aastal oli 88,4 miljonit eurot, 36% oli seotud varuosadega, 25% mootoriüksusega, 24% baashooldusega ja 15% teiste äriüksustega.

2018. aastal oli grupi peamised finantstulemused järgmised:

t 2018 2017
Müügitulu 87 093 90 887
Müügitulu kasv (%) -3% +79%
Puhaskasum 5 079 3 969
Puhasrentaablus 6% 4%
Lühiajalise võlgnevuse katterkordaja 1,41 1,03
Koguvara puhasrentaablus 13% 12%

Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2018. aasta müügitulu - 2017. aasta müügitulu) / 2017. aasta müügitulu * 100

Puhasrentaablus(%) = puhaskasum / tulu * 100

Lühiajaliste võla kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

Koguvara puhasrentaablus = puhaskasum / koguvarad * 100

 

Investeeringud

Magnetic MRO AS investeeringud materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse 2018. aasta jooksul olid 3M eurot, sisaldades lennukite mootorite ostu.

 

JUHATUSE KINNITUS

Käesolevaga kinnitame, et Magnetic MRO AS konsolideeritud 2018 aasta andmed on õiged ja õiglased. Konsolideeritud aruanne annab õige ja õiglase ülevaate grupi finants positsioonist, tegevuste tulemusest ja rahavoogudest.

Finantsaruanded on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED, tEUR

Konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kajastuvad Magnetic MRO AS ning selle tütarettevõtete MAC Aero Interiors Ltd, alustas tegevust MAC Sichuan Aviation Technology Limited ja Arrowhead Assistance UAB finantsnäitajad.

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE    
  2018 2017
Müügitulu 87,093 90,887
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu -74,907 -78,988
Brutokasum (-kahjum) 12,186 11,899
Turustuskulud -569 -488
Üldhalduskulud -9,169 -8,729
Muud äritulud 709 1,675
Muud ärikulud -122 -6
Ärikasum (kahjum) 3,034 4,352
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt 1,662  
Intressitulud 631 121
Intressikulud -242 -157
Muud finantstulud ja -kulud -7 -341
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 5,079 3,974
Tulumaks   -5
ARUANDEPERIOODI KASUM (KAHJUM) 5,079 3,969
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) 5,079 3,969

Sidusettevõtted: Magnetic Parts Trading Ltd (MPTL) - põhitegevuseks on lennukite ost, lammutamine ning varuosade müük

 

KONSOLIDEERITUD BILANSS    
  31.12.2018 31.12.2017
VARAD    
Käibevarad    
Raha 929 1,110
Nõuded ja ettemaksed 17,441 10,733
Varud 7,392 8,488
Kokku käibevarad 25,762 20,331
Põhivara    
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 1,663 1
Nõuded ja ettemaksed 4,922 4,436
Materiaalsed põhivarad 6,221 5,408
Immateriaalsed põhivarad 749 766
Kokku põhivarad 13,555 10,611
KOKKU VARAD 39,316 30,942
     
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL    
KOHUSTISED    
Lühiajalised kohustised    
Laenukohustised 6,881 7,766
Võlad ja ettemaksed 11,354 11,797
Kokku lühiajalised kohustised 18,235 19,563
Pikaajalised kohustised    
Laenukohustised 4,830 201
Võlad ja ettemaksed 1 1
Kokku pikaajalised kohustised 4,831 202
KOKKU KOHUSTISED 23,066 19,765
Omakapital    
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital    
Aktsiakapital nimiväärtuses 1,090 1,090
Ülekurss 6,619 6,619
Kohustuslik reservkapital 79 79
Realiseerimata kursivahed -63 -58
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 3,446 -524
Aruandeaasta kasum (kahjum) 5,079 3,969
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või
osanikele kuuluv omakapital
16,250 11,177
Omakapital kokku 16,250 11,177
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 39,316 30,942

 

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE    
  2018 2017
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST    
Ärikasum (kahjum) 3,034 4,352
Korrigeerimised    
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 1,663 2,096
Kasum (kahjum) põhivarade müügist -344 -1,440
Kokku korrigeerimised 1,319 656
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -6,399 -1,191
Varude muutus 1,097 -1,648
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -455 -5,534
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST -1,403 -3,364
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST    
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel
-2,917 -7,735
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
müügist
1,108 5,140
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel -283 -
Antud laenud   -4,156
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST -2,092 -6,751
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST    
Saadud laenud 7,222  
Saadud laenude tagasimaksed -83 -1,949
Arvelduskrediidi saldo muutus -3,489 5,781
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -213 -225
Makstud intressid -230 -157
Laekumised sihtfinantseerimisest 120  
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST 3,327 3,450
KOKKU RAHAVOOD  -168 -6,665
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1,110 8,053
Raha ja raha ekvivalentide muutus -168 -6,665
Valuutakursside muutuste mõju -13 -278
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 929 1,110
             
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE        
  Aktsiakapital
nimiväärtuses
Ülekurss Kohustuslik
reservkapital
Realiseerimata
kursivahed
Jaotamata
kasum (kahjum)
Kokku
31.12.2016 1,090 6,619 79 -45 -524 7,220
Aruandeaasta kasum (kahjum)       -12 3,969 3,957
31.12.2017 1,090 6,619 79 -58 3,446 11,177
Aruandeaasta kasum (kahjum)       -5 5,079 5,073
31.12.2018 1,090 6,619 79 -63 8,524 16,250

 

         Astrit Viisma-Kass
         
         CFO
         Astrit.Viisma@magneticmro.com


Annual Report 2018 EE.pdf