Publicēts: 2019-06-06 15:40:14 CEST
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Akcionāru sapulces lēmumi

CORRECTION: Lēmumu projekti AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” kārtējai akcionāru sapulcei 2019.gada 21.jūnijā

Darba kārtība:

 

1.          Valdes ziņojums par Sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem.

2.      Zvērinātā revidenta ziņojums.

3.      Revīzijas komitejas paziņojums.

4.      Sabiedrības 2018.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

5.   Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2019.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

(1) Valdes ziņojums par sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem

 

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu.

(2) Zvērinātā revidenta ziņojums

 

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu.

(3) Revīzijas komitejas paziņojums.


Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu par 2018. gada pārskatu ticamību un objektivitāti.

(4) Sabiedrības 2018.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana

 

Lēmuma projekts:

Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2018.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2018.gada konsolidēto finanšu pārskatu. Mātes Sabiedrības 2018.gada peļņu EUR 3 869 348 apmērā novirzīt Sabiedrības attīstībai.

(5) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2019.gadam un atlīdzības apstiprināšana

 

Lēmuma projekts:

Par zvērināto revidentu 2019.gadam ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic Audit", vienotais reģ.Nr. 50003946031, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.183, zvērināta revidente Silvija Gulbe, sertifikāts Nr. 142. Par Sabiedrības konsolidētā gada pārskata un atsevišķa gada pārskata revīziju   zvērinātam revidentam noteikt atlīdzību EUR  12 000.00 apmērā, neieskaitot PVN.

 

Izmaiņas veiktas paziņojuma angļu valodas versijā.

         TAMĀRA ROGOVA
         AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
         galvenā juriste
         tālr. +371 61301847, +371 27001052
         mail: tamara.rogova@rer.lv
         www.rer.lv