Publicēts: 2019-06-04 15:01:28 CEST
Grindeks
Akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības „Grindeks” 2019.gada 04.jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

Akciju sabiedrības „Grindeks” 2019.gada 04.jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI

 

1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Grindeks” valdes, padomes un revīzijas komitejas ziņojumus, tostarp par atalgojuma politikas izstrādes gaitu, tās paplašināšanu atbilstoši Eiropas Savienības regulas 2017/828 rekomendācijām, un secīgu iespēju akcionāriem paust viedokli, balsojot par to nākamajā kārtējā akcionāru sapulcē, kā arī zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2. 2018.gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības „Grindeks” valdes sastādītos un akciju sabiedrības „Grindeks” padomes izskatītos:

1) akciju sabiedrības „Grindeks” 2018.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

2) akciju sabiedrības „Grindeks” 2018.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

3. Sabiedrības peļņas izlietošana

Pieņemt zināšanai un segt mātes akciju sabiedrības „Grindeks” 2018.gada zaudējumus EUR 12 001 276 apmērā no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

1) Par akciju sabiedrības „Grindeks” revidentu 2019.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA „BDO Assurance” (komercsabiedrības licences Nr. 182).

2) Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2019.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt EUR 97 810 (deviņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti desmit eiro), neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

 

5. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana

1) Noteikt ikgadējo atlīdzības fondu padomes locekļiem par padomes locekļu pienākumu pildīšanu atbilstoši apstiprinātajam akciju sabiedrības „Grindeks” ikgadējam budžetam un pilnvarot padomes priekšsēdētāju noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļiem.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2) Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2019.gada 7.jūnijā:

  1. Kirovu Lipmanu;
  2. Annu Lipmani;
  3. Filipu Lipmanu;
  4. Jāni Nagli;
  5. Arkadiy Vertkin.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

 

AS „Grindeks” valdes vārdā –

Valdes priekšsēdētājs J.Bundulis

 

 

Kontakti:

Irina Baklanova
AS „Grindeks” Valdes priekšsēdētāja palīgs
Tel.: 67083252, fakss: 67083505
E-pasts: irina.baklanova@grindeks.lv

Pielikums


20190604_Grindeks_Padome.pdf