Avaldatud: 2019-06-04 11:29:16 CEST
UPP Olaines
Kvartaliaruanne

UPP Olaines OÜ 2019. aasta 1. kvartali auditeerimata majandustulemused

Üldine informatsioon

UPP Olaines OÜ (‘ettevõte’) asutati kinnisvarainvesteeringu Olaines Logistics Park (hooned ja kinnistu) finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks. Olaines Logistics Park asukoht on Šarlotes, Olainese maakond, Olainese vald, kadastrinumber 8080 003 0029, registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr. 5439. Ettevõte asutati 24.08.2017 ning ettevõttel puudus majanduslik tegevus kuni 15.12.2018, kui omandati Olaines Logistics Parki külmladu.

Kinnisvara omandamise finantseerimiseks emiteeris ettevõtte tagatud allutatud võlakirju kogunominaalväärtuses 6,215 miljon eurot. Võlakirjad noteeriti ning võeti kauplemisele Nasdaqi Tallinna võlakirjade nimekirjas 29.11.2018.

Ettevõtte äritegevus ei ole mõjutatud hooajalistest faktoritest. Ettevõtte tegevusel puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

Ettevõtte on loodud ainult Olaines Logistics Parki finantseerimiseks, omandamiseks ja haldamiseks, seetõttu strateegilisi muutusi ettevõtte äritegevuses ei ole planeeritud.

Juhtkonnal puudub informatsioon trendidest, ebakindlustest, nõuetest, kohustustest või sündmustest, mis võiks mõistliku tõenäosusega osutada materiaalset mõju ettevõtte väljavaadetele selle vahearuande aruandlusperioodi järgsel perioodil väljaspool ettevõtte regulaarset äritegevust.

UPP Olaines OÜ jätkab tegevust.

2019. aasta esimese kvartali (‘I kv 2019’) tegevusaruanne

Viivitus 2018. majandusaasta auditeeritud tulemuste avalikustamises

UPP Olaines OÜ ei ole avalikustanud 2018. majandusaasta auditeeritud tulemusi kuna UPP Olaines OÜ 2018. majandusaasta auditeeritud aruanne ei ole veel valmis.

Aruande valmimise hilinemise põhjuseks UPP Olaines OÜ ja tema tütaräriühingute esmakordne auditeerimine, mis on võtnud rohkem aega kui esialgu planeeritud. UPP Olaines OÜ alla kuulub Läti tütaräriühing Olaines Logistics SIA, mille alla kuulub omakorda Olaines logistikakeskuse operaator Olaines Logistics Parks SIA. Kahe Läti äriühingu esmakordne auditeerimine Eesti Emitendi alla on võtnud rohkem aega, võrreldes regulaarse auditi protsessiga.

UPP Olaines OÜ juhatus kinnitab, et 2018. majandusaasta auditeeritud tulemuste avalikustamisega viivitamine ei ole tahtlik. Samuti kinnitab UPP Olaines OÜ juhatus, et viivitust ei ole põhjustatud UPP Olaines OÜ, või tema tütaräriühingute, majandus-, finants-, või äritegevusest.

Tegevused

Olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh õigeaegsete üüri- ning kommunaaltasude laekumiste, IV kv 2018 ei olnud.

IV kv 2018 lõpu seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.


KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne

(eurodes)Lisa3 kuud 20193 kuud 2018
Müügitulu4  649 713   624 518
Puhas renditulu   649 713   624 518
    
Halduskulud5  (5 566)  (118 605)
Ärikasum   644 147   505 913
    
Finantstulud (kulud)6  (376 674)  (291 198)
Kasum enne tulumaksu   267 473   214 715
Perioodi kasum   267 473   214 715
    
Perioodi koondkasum kokku   267 473   214 715


Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

(eurodes)Note31.03.201931.12.2018
Raha ja raha ekvivalendid7523 170426 691
Nõuded ja ettemaksed8281 913300 576
Käibevara kokku 805 083727 267
    
Kinnisvarainvesteeringud930 762 00030 762 000
Põhivara kokku 30 762 00030 762 000
VARAD KOKKU 31 567 08331 489 267
    
Võlad ja ettemaksed10939 259862 915
Laenukohustused111 064 0001 064 004
Lühiajalised kohustused 2 003 2591 926 919
    
Laenukohustused1128 326 63228 592 629
Pikaajalised kohustused 28 326 63228 592 629
KOHUSTUSED KOKKU 30 329 89130 519 548
    
Aktsiakapital 2 5002 500
Jaotamata kasum 1 234 692967 219
OMAKAPITAL KOKKU 1 237 192969 719
    
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 31 567 08331 489 267


Siim Sild

Direktor

+372 5626 0107

siim.sild@unitedpartners.ee

Manus


Olaines_Q1+2019_auditeerimata_EE.pdf