Publicēts: 2019-05-31 16:27:33 CEST
Kurzemes atslēga 1
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

A/S KURZEMES ATSLĒGA-1 Nerevidēts finanšu pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem

A/S KURZEMES ATSLĒGA-1 Nerevidēts finanšu pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem

Kalvenes iela 27,Aizpute,Latvija,LV3456,, 2019-05-31 16:27 CEST -- AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ Neto apgrozījums 2019.gada 1.ceturksnī ir  459400 EUR, kas  ir  par 22530 EUR jeb 5.2%.vairāk kā 2018.gada 1.ceturksnī.2019.gada 1.ceturksnis noslēgts ar zaudējumiem 57978 EUR apmērā.

    31.03.2019 31.03.2018.
Nr p.k. Rādītāja nosaukums EUR EUR
1 2 3 4
1 Neto apgrozījums 459400 436870
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (488374) (412095)
3 Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) (28974) 24775
4 Pārdošanas izmaksas (10196) (10397)
5 Administrācijas izmaksas (21335) (21432)
6 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 7934 13777
7 Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas (4968) (6104)
8 Peļņa un zaudējumi no saimnieciskās darbības (57539) 619
9 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (332) (438)
10 peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem (57871) 181
11 Ārkārtas ieņēmumi 0 0
12 Ārkārtas izmaksas 0 0
13  Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (57871) 181
14 Uzņēmuma ienāk. nodoklis par pārskata periodu (107) 0
15 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (57978) 181
       

Zaudējumi uz vienu akciju 31.03.2019 –  0.06 EUR

Pielikumā:

Finanšu informācija par periodu no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.

Valde

         Irēna Burve
         Galvenā grāmatvede
         AS KURZEMES ATSLĒGA-1
         Tel.: 63448075
         E-pasts: gramatv@ka1.lv


KA1_Finanšu_pārskats_31.03.2019_.pdf