Publicēts: 2019-05-31 16:10:00 CEST
Olainfarm
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

“Olainfarm” grupas apgrozījums pirmajā ceturksnī sasniedz 34,7 miljonus eiro, tīrā peļņa – 8,3 miljoni eiro

2019.g. pirmajā ceturksnī uzņēmuma konsolidētais apgrozījums sasniedza 34,7 miljonus eiro, kas ir par 4 miljoniem eiro jeb 13% vairāk salīdzinājumā ar 2018.gada attiecīgo periodu. Šāds rezultāts norāda uz jaunu pirmā ceturkšņa apgrozījuma rekordu. Pirmā ceturkšņa tīrā peļņa veidoja 8.3 miljonus eiro, kas ir lielākā 1.ceturkšna peļņa “Olainfarm” grupas vēsturē. Peļņu pozitīvi ietekmēja apgrozījuma pieaugums, mazāks pieaugums pārdotās produkcijas ražošanas izmaksās un administratīvajās izmaksās, un samazinājums pārdošanas izdevumos.

2019.gada pirmajā ceturksnī pārdošanas apjomi palielinājās visos galvenajos grupas tirgos. Pārskata periodā apgrozījums Latvijā un Baltkrievijā palielinājās par vairāk nekā 900 tūkstošiem eiro, Krievijā – par aptuveni 880 tūkstošiem un Ukrainā – par gandrīz 500 tūkstošiem eiro.

Šī gada pirmo trīs mēnešu laikā “Olainfarm” galveno produktu pārdošanas apjomi turpināja augt. Visvairāk pārdotākā produkta Noofen īpatsvars saglabājās pagājušā gada 1.ceturkšņa līmenī un bija 18%. Trīs lielāko produktu īpatsvars veidoja 49%, kas ir mazāk nekā pagājušajā gadā (51%). 1.ceturksnī “Olainfarm” atsāka prettuberkulozes līdzekļa PASS nātrija sāls piegādes Pasaules veselības organizācijai, kas ļāva šim produktam iekļūt Top 10 produktu sarakstā.

2019.gada 1.ceturknī  AS “Olainfarm” ir pabeigusi 3.4 milj. eiro investīcijas ražošanas iekārtās, telpās un IT nodrošinājumā, kā arī veikusi zāļu reģistrāciju dokumentu izmaiņas un pievienojusies ES un reģionālajām zāļu verifikācijas sistēmām. AS “Olainfarm” ir Latvijā reģistrējusi ģenēriskas zāles Acetylcysteine Olainfarm elpošanas sistēmas slimību ārstēšanai, saņēmusi uzņēmuma ražotās aktīvās farmaceitiskās vielas Amantadīna hidrohlorīds Eiropas farmakopejas atbilstības sertifikātu (CEP) , kā arī uzņēmuma aktīvā farmaceitiskā viela Hlorbutanola hidrāts ir reģistrēta Vācijas sadarbības partneru gatavās zāļu formas ražošanai.

AS “Olainfarm” 2019.gada 5.marta investoru virtuālajā konferencē ir publiskojusi Koncerna darbības plāna galvenos finanšu indikatorus 2019.gadam. Saskaņā ar šiem neapstiprinātiem plāniem Koncerna neto apgrozījums 2019.gadam ir plānots 133.3 milj. eiro apmērā un koncerna peļņa – 10.0 milj. eiro apmērā. Atbilstoši 1.ceturkšņa rezultātiem vadība ir koriģējusi gada plānu, palielinot neto peļņas plānu līdz 12.7 milj. euro, kuru kopumā ir paredzēts prezentēt kārtējā akcionāru pilnsapulcē. Saskaņā ar šo 2019.gada 1.ceturkšņa pārskatu, neto apgrozījums ir izpildīts 26% apmērā no gada plāna un peļņas koriģētais gada plāns ir izpildīts 65% apmērā.

2019. gada pirmajā ceturksnī Nasdaq Riga biržā tika tirgoti gandrīz 157 tūkstoši AS “Olainfarm” akciju 1,09 miljoni EUR vērtībā. Salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2018.gadā, tirgoto akciju skaits bija aptuveni tāds pats, bet apgrozījums mazāks.

 

 

Saīsinātais konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats Koncerns
   31.03.2019 31.12.2018  
   EUR '000 EUR '000  
    AKTĪVS    
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI    
Nemateriālie aktīvi   36 496   36 619  
Pamatlīdzekļi   43 520   43 697  
Tiesības lietot aktīvu   7 469   -  
Ieguldījuma īpašumi   3 551   3 492  
Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi   919   983  
  KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI   91 955   84 791  
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI    
Krājumi   27 403   25 794  
Debitori   34 612   34 637  
Nauda   7 104   2 689  
  KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI   69 119   63 120  
KOPĀ AKTĪVS   161 074   147 911  
   
    PASĪVS    
PAŠU KAPITĀLS    
Akciju kapitāls   19 719   19 719  
Akciju emisijas uzcenojums   2 504   2 504  
Rezerves   (69)   (224)  
Nesadalītā peļņa   91 339   83 079  
  KOPĀ PAŠU KAPITĀLS   113 493   105 078  
KREDITORI    
Ilgtermiņa kreditori    
Aizņēmumi un nomas saistības   6 805   1 793  
Nākamo periodu ieņēmumi   3 509   2 878  
  Kopā ilgtermiņa kreditori   10 314   4 671  
Īstermiņa kreditori    
Aizņēmumi un nomas saistības   21 055   23 236  
Parādi piegādātājiem un citas saistības   15 841   14 540  
Nākamo periodu ieņēmumi   371   386  
  Kopā īstermiņa kreditori   37 267   38 162  
  KOPĀ KREDITORI   47 581   42 833  
KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS   161 074   147 911  

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats Koncerns  
  Q1 2019 Q1 2018  
  EUR '000 EUR '000  
Ieņēmumi   34 745   30 789  
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas   (13 491)   (12 778)  
Bruto peļņa   21 254   18 011  
Pārdošanas izmaksas   (8 281)   (8 671)  
Administrācijas izmaksas   (6 333)   (5 641)  
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi   462   718  
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas   (255)   (711)  
Asociēto sabiedrību peļņas daļa   78   68  
Finanšu ieņēmumi   1 563   20  
Finanšu izmaksas   (161)   (590)  
Peļņa pirms nodokļiem   8 327   3 204  
Uzņēmumu ienākuma nodoklis   (67)   (90)  
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis   -   -  
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA   8 260   3 114
Citi  pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem   155   (5)
Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem   8 415    3109  
Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz:    
Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem   8 415   3 109  
Nekontrolējošo līdzdalību   -   -  
    
Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR   0.59   0.22  


AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.


Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis

AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants

Tel. +371 29178878

E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikums


Olainfarm_l_2019_konsolidetais FP_LAT.pdf