Avaldatud: 2019-05-31 15:39:55 CEST
Trigon Property Development
Kvartaliaruanne

2019. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.03.2019 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 21,87 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on plaanis luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Maa väärtuse realiseerimine on planeeritud kas läbi otsese krundi müügi või läbi maaomandi väljaarendamise rendivoogu tootvaks projektiks.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.03.2019 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2019. aasta esimese kvartali puhaskahjum -5 544 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,00123 eurot.

Seisuga 31.03.2019 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 783 723 eurot. Ühingu omakapital oli 1 783 505 eurot, mis moodustas 99,99% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR31.03.201931.12.2018
Raha58 38173 296
Nõuded ja ettemaksud3 8683 192
Käibevara kokku62 24976 488
Kinnisvarainvesteeringud1 721 4741 721 474
Põhivara kokku1 721 4741 721 474
AKTIVA KOKKU1 783 7231 797 962
Võlad ja ettemaksed 2188 913
Lühiajalised kohustused kokku2188 913
Kohustused kokku2188 913
Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses2 299 0202 299 020
Ülekurss226 056226 056
Kohustuslik reservkapital287 542287 542
Jaotamata kahjum-1 029 113-1 023 569
Omakapital kokku  1 783 5051 789 049
PASSIVA KOKKU1 783 7231 797 962

Lühendatud koondkasumiaruanne

EURI kv 2019I kv 2018
Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud-2 156-2 216
Brutokahjum-2 156-2 216
Üldhalduskulud-3 390-3 275
Ärikahjum-5 546-5 491
Neto finantstulu (-kulu)21
PERIOODI PUHASKAHJUM-5 544-5 490
PERIOODI KOONDKAHJUM-5 544-5 490

Rando Tomingas
Juhatuse liige
+372 667 9200

Manus


2019 I kv vahearuanne EST.pdf