Paskelbta: 2019-05-31 15:01:05 CEST
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Tarpinė informacija

Preliminarūs „Lietuvos energijos gamybos“ 2019 m. 4 mėnesių finansiniai duomenys

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571.

Preliminarūs 2019 m. 4 mėnesių Bendrovės finansiniai duomenys:

 2019 m. 4 mėnesių2018 m. 4 mėnesiųPokytis
Pardavimo pajamos37,0 mln. Eur41,5 mln. Eur-10,8%
Koreguota EBITDA*18,3 mln. Eur18,9 mln. Eur-3,2%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

 2019 m. 4 mėnesių2018 m. 4 mėnesiųPokytis
Elektrėnų kompleksas7,7 GWh7,8 GWh      -1,0%
Kruonio HAE79,1 GWh122,1 GWh-35,2%
Kauno A. Brazausko HE133,5 GWh186,9 GWh-28,6%

2019 m. sausio-balandžio mėn. fiksuotos mažesnės gamybos apimtys Kruonio HAE ir Kauno HE, taip pat – mažesni reaktyvios galios palaikymo paslaugos pardavimai bei aktyvuotos galios rezervavimo paslaugos pardavimai Kruonio HAE. Dėl šių priežasčių sausio-balandžio mėn., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m., sumažėjo Bendrovės pardavimo pajamos.

Sumažėjusias Kruonio HAE gamybos apimtis lėmė elektros energijos biržoje sumažėjęs dienos piko ir naktinės elektros kainų skirtumas bei vieno iš hidroagregatų planinis remontas. Remonto metu balandžio mėn. hidroagregato prieinamumas buvo ribotas. Kauno HE gamybos apimtys krito dėl hidrologinės sausros, lėmusios mažesnį Nemuno prietakos debitą.

Dėl nepalankių sąlygų elektros energijos gamybai Kruonio HAE ir Kauno HE, 2019 m. sausio-balandžio mėn., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m., sumažėjo bendrovės koreguota EBITDA. Mažesnių gamybos apimčių bei mažesnių reaktyvios galios palaikymo paslaugos ir aktyvuotos galios rezervavimo paslaugos pardavimų įtaką EBITDA rodikliui dalinai kompensavo teigiamas mazuto atsargų pardavimo rezultatas bei didesnės Elektrėnų komplekse teikiamų reguliuojamų paslaugų apimtys.

Berta Jasiukėnaitė, Ryšių su visuomene projektų vadovė, tel. +370 694 60771, el. paštas berta.jasiukenaite@le.lt

* Bendrovės 2019 m. preliminarus ir 2018 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.