Avaldatud: 2019-05-31 10:08:56 CEST
Nordic Fibreboard
Kvartaliaruanne

SKANO GROUP AS 2019. majandusaasta esimese kvartali vahearuanne

JUHTKONNA ARUANNE

Skano Group AS auditeerimata 2019. majandusaasta esimese kvartali tulemused

Skano Group AS konsolideeritud müügitulu oli 2019. aasta 1. kvartalis 3,83 miljonit eurot, mis on 3% langust 2018. aasta sama perioodiga võrreldes . Puitkiudplaadi müügitulu 6% tõusu tingisid uued kliendid Euroopas ja suurem müügitulu arengumaade klientide juures. Mööbli hulgimüügi müügitulu langes 10%, mille peamiseks põhjuseks oli vähenenud nõudlus Venemaa suunal. Languse põhjuseks on endiselt geopoliitilistest põhjustest tulenevalt kohalike tarbijate nõrgenenud kindlustunne, mis mõjutab nende ostuotsuseid. Mööbli jaemüügi müügitulu suurenes 18%, peamiselt tänu kõikides Baltikumi kaupluses tehtud aktiivsele turustustegevusele.

Skano Group EBITDA oli 2019. aasta 1. kvartalis negatiivne 76 tuhat eurot (2018 1. kv: negatiivne 23 tuhat eurot). Kiudplaadi tootmiskulud moodustasid 1. kvartalis 85% müügitulust, mis on paranemine 2018. aasta 1. kvartaliga võrreldes, kui sama näitaja oli 99%. Kuid, varude mahu vähenemine 1. kvartalis 2018 päädis brutomarginaali langusega (13% 1. kvartalis 2019 võrreldes 17% . kvartalis 2018). Mööbli hulgimüügi kasumlikkust mõjutas 1. kvartalis 2019 negatiivselt müügitulude langus 2018. aasta 1. kvartaliga võrreldes, samas kui mööbli jaekaubanduse kasumlikkus jäi samale tasemele aasta varasemaga võrreldes. Puhaskahjum 2019. aasta 1. kvartalis 323 tuhat eurot (2018 1 kv: puhaskahjum 281 tuhat eurot).

Ärivaldkondade ülevaade

Müügitulu ärisegmentide lõikes

  tuh EUR
  I kv 2019 I kv 2018
Kiudplaadi tootmine ja müük 2 893 2 723
Mööbli tootmine ja müük 718 800
Mööbli jaemüük 392 332
Elimineerimine (175) (144)
Kokku 3 829 3 711

 

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR I kv 2019 I kv 2018
EBITDA ärisegmentide lõikes   
Kiudplaadi tootmine ja müük 2 37
Mööbli tootmine ja müük (68) (32)
Mööbli jaemüük (22) (20)
Elimineerimine 12 (8)
Kokku EBITDA (76) (23)
Põhivara kulum ja amortisatsioon 176 191
Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM (252) (214)
Neto finantskulud 71 66
Tulumaksukulu 0 0
PUHASKASUM/-KAHJUM (323) (281)Skano Fibreboard: kiudplaadi müük

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2019. aasta 1. kvartalis 2,89 miljonit eurot, mis on 6%  kasvu 2018. aasta sama perioodiga võrreldes (2018 1. kv: 2,72 miljonit eurot). 2019. aasta 1. kvartalis müüsime oma tooteid 28 riigi klientidele. Müügitulu kasvas arengumaade turgudel Aasias ja Aafrikas ning tänu uutele klientidele Euroopas. Meie suurimal turul, Soomes, jätkub müügitulu langus vaatamata stabiilsele turuosale pehme tihedusega puitkiudplaatide segmendis, viidates seega muude materjalide suuremat kasutamist ehitussektoris. Tootmiskulud moodustasid 1. kvartalis 85% müügitulust, mis on paranemine 2018. aasta 1. kvartaliga võrreldes, kui sama näitaja oli 99%. Kuid, varude mahu vähenemine 1. kvartalis 2018 päädis brutomarginaali langusega (13% 1. kvartalis 2019 võrreldes 17% . kvartalis 2018). Püsikulud olid samas 48 tuhat eurot madalamad 2019. 1. kvartalis 2018. aasta 1. kvartaliga võrreldes. EBITDA tulemuseks seega 2019. aasta 1. kvartalis positiivne 2 tuhat eurot (2018 1. kv: EBITDA positiivne 37 tuhat eurot).

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

  tuh EUR
  I kv 2019 I kv 2018
Euroopa Liit 2 093 2 198
Venemaa 328 298
Aasia 164 37
Aafrika 143 42
Lähis-Ida 86 73
Teised 80 74
Kokku 2 893 2 723

Skano Furniture Factory: mööbli tootmine ja hulgimüük

Mööbli hulgimüügi müügitulu oli 2019. aasta 1. kvartalis 718 tuhat eurot, mis on 10% langust eelmise aasta sama perioodiga võrreldes (2018 1. kvartal 800 tuhat eurot). Müügitulu languse peamiseks põhjuseks on endisel Venemaa klientide nõudluse langus, kus meie edasimüüjad kogevad jätkuvalt kohalike tarbijate ebakindlust, mis tuleneb geopoliitilisest olukorrast. Meie edasimüüja Soomes vähendab oma tegevushaaret. Ühtlasi omandas Skano käesoleva aasta alguses müügiõiguse Soome edasimüüja klientide juures väljaspool Soomet, mis tõi kaasa müügitulu kasvu mitmes Euroopa Liidu riigis.

Tootmise kulud olid 2019. aasta 1. kvartalis 632 tuhat eurot, mis on 192 tuhat eurot vähem võrreldes 1. kvartaliga 2018. Alustasime 2019. aasta esimeses kvartalis tegevusplaaniga leida allhankijad mõnedele tootmise esmafaasi tegevustele, mis annab seeläbi võimaluse vähendada tootmise isikkooseisu. Tegemist on jätkuva protsessiga, mis peaks viima tootmiskulude jätkuva vähenemiseni, samas kui optimeerime pooltoodangut, ning mis omakorda peaks parandama kasumlikkust.

Samas viis madalam müügitulu ning varude mahu vähendamine negatiivse EBITDA tulemuseni 209. aasta 1. kvartalis, olles negatiivne 68 tuhat eurot (2018 1. kv: EBITDA negatiivne 32 tuhat eurot).


Mööbli hulgimüügitulu geograafiliselt

tuh EUR tuh EUR
  I kv 2019 I kv 2018
Venemaa 253 361
Soome 201 234
Skano jae 173 141
Teised riigid 92 64
Kokku 718 800

Skano Furniture: mööbli jaemüük

Mööbli jaemüügi müügitulu oli 2019. aasta 1. kvartalis 392 tuhat eurot, mis on 18% kõrgem võrreldes sama perioodiga aastal 2018 (2018. aasta 1. kvartalis 332 tuhat eurot). Peamiselt tingis müügitulu kasvu Kõigis Baltikumi kauplustes väga hästi toiminud turunduskampaania. Samas viis turunduskampaania brutomarginaali vähenemiseni, mistõttu jaekaubanduse EBITDA oli 2019. aasta 1. kvartalis negatiivne 22 tuhat eurot (2018. 1. kv: negatiivne 20 tuhat eurot).

Kogu mööbliäri (tootmine ja hulgimüük ning jaekaubandus) EBITDA 2019. aasta 1. kvartalis oli negatiivne 90 tuhat eurot (1. kv 2018: EBITDA negatiivne 52 tuhat eurot).

Mööbli jaemüügitulu geograafiliselt

tuh EUR tuh EUR Kaupluste arv
  I kv 2019 I kv 2018 31.03.2019 31.03.2018
Eesti 256 204 4* 4
Läti 40 74 1 1
Leedu 96 54 1 1
Kokku (toimivad kauplused) 392 332 6 6

* Pärnu mnt kauplus lõpetas tegevuse 28. veebruaril 2019, rendileping lõpetati alates 31.mai 2019 (vt ka lisa 22)

Bilanss ja rahavoogude aruanne

Seisuga 31.03.2019 olid Skano Group AS varad kokku 10,1 miljonit eurot (31.03.2018: 11,8 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 31.03.2019 7,5 miljonit eurot (31.03.2018: 8,4 miljonit eurot), milledest Skanol oli laenukohustisi 4,7 miljonit eurot seisuga 31.03.2019 (31.03.2018: 5,7 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,4 miljonit eurot seisuga 31.03.2019 (31.03.2018: 2,3 miljonit eurot). Varud seisuga 31.03.2019 1,9 miljonit eurot (31.03.2018 2,3 miljonit eurot). Investeeringud finantsvaradess (ehk Trigon Property Development aktsiad) suurenesid 187 tuhandelt eurolt seisuga 31.03.2018 summale 410 tuhat eurot seisuga 31.03.2019. Materiaalne ja immateriaalne põhivara kokku seisuga 31.03.2019 6,1 miljonit eurot (6,8 miljonit seisuga of 31.03.2018).

Kontserni äritegevuse tulemuseks oli 2019. aasta 1. kvartalis raha sissevool summas 56 tuhat eurot (2018 1. kv: raha väljavool summas 657 tuhat eurot). Investeerimistegevusest tulenevalt toimus 2019. aasta 1. kvartalis raha väljavool summas 0 tuhat eurot, võrreldes raha väljavooluga 3 tuhat eurot 2018. aasta 1. kvartalis. Finantseerimistegevuse tulemuseks oli 2019. aasta 1.kvartalis samuti raha väljavool summas 33 tuhat eurot (2018 1. kv: raha sissevool 646 tuhat eurot). Netorahavoo tulemuseks oli 2019. aasta 1. kvartalis raha sissevool summas 23 tuhat eurot, mis on paranemine võrreldes raha väljavooluga summas 14 tuhat eurot 2018. aasta 1. kvartalis.

Tuleviku väljavaade

Skano Fibreboard

Puitkiudplaadi segmendis jätkame müügitegevuse suunamist erinevate kasutusvõimaluste põhiseks, millel on suurem rahvusvaheline haare võrreldes traditsioonilise tuuletõkkeplaadi ja isolatsiooniplaadi müügiga senistele traditsioonilistele turgudele nagu Soome, Venemaa ja Eesti. Meie turundustegevused keskenduvad meie toodetud puitkiudplaatide kasutamise positiivsetele omadustele, mis on toodetud värske kuuse puiduhakkest, võrreldes konkurentide sünteetiliste materjalidega.

Skano Furniture Factory

Aasta alguses sõlmitud kokkulepe Soome edasimüüjaga, võtta üle tema poolt hallatud Euroopa kliendid on suurendanud meie kliendibaasi ning viitab meie poolt toodetud mööbli müügitulu kasvu potentsiaalile. Lisaks sellele ootame toodete kasumlikkuse paranemist tulenevalt tootmise allhankeprojekti käivitamisest, mis ühtlasi vähendaks ka tootmiskulusid. Nende initsiatiivide kombinatsioonina peaks tooma müügitulu kasvu ning parandatud kasumlikkust, eesmärgiga saavutada positiivne EBITDA.

Skano Furniture jaemüük

Mööbli jaekaubanduses ootame tulemuslikkuse tõusu tänu uue kaupluse väljapaneku juurutamisele, mida on ellu viidud juba Tallinna Järve kaupluses ja uues Riia kaupluses Decco keskuses ning viiakse lähiajal ellu Vilniuse ja Tartu kauplustes. Lõpetasime 2019. aasta 1. kvartalis tegevuse Tallinnas Pärnu mnt kaupluses selle kehva tulemuslikkuse tõttu ning selle kaupluse rendileping lõppeb 31 märts 2019.

Töötajad

Seisuga 31.03.2019 töötas Kontsernis 208 inimest (võrreldes 221 inimesega seisuga 31.03.2018). Töötajate keskmine arv oli 2019 1. kvartalis 205 (1. kvartalis 2018: 222).

2019. aasta esimese kolme kuu jooksul olid tööjõukulud koos maksukuludega kokku 0,9 miljonit eurot (2018 esimese kolme kuu jooksul 0,9 miljonit eurot). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid kokku 51 tuhat eurot 2019. aasta 1. kvartalis ning 40 tuhat eurot 2018. aasta 1. kvartalis.


Finantssuhtarvud

tuh EUR   
Kasumiaruanne I kv 2019 I kv 2018
Müügitulu 3 829 3 711
EBITDA (76) (23)
EBITDA rentaablus (2%) (1%)
Ärikasum/-kahjum (252) (214)
Ärirentaablus (7%) (6%)
Puhaskasum/-kahjum (323) (281)
Puhasrentaablus (8%) (8%)
   
Bilanss 31.03.2019 31.03.2018
Koguvarad 10 094 11 845
Koguvarade puhasrentaablus (3%) (2%)
Omakapital 2 588 3 487
Omakapitali puhasrentaablus (12%) (8%)
Võlakordaja 74% 71%
   
Aktsia 31.03.2019 31.03.2018
Aktsia viimane hind (EUR)* 0,41 0,54
Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,07) (0,06)
Hind-tulu (PE) suhtarv (5,74) (8,66)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,58 0,78
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,72 0,70
Turukapitalisatsioon tuh EUR 1 854 2 429
Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR31.03.201931.12.201831.03.201831.12.2017
Raha ja raha ekvivalendid (Lisa 2)78546074
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 3)1 4031 1422 3181 215
Varud (Lisa 4)1 9392 2552 3432 336
Kokku käibevarad3 4203 4524 7213 624
     
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 5)180175170170
Müügiootel finantsvarad (Lisa 8)00187182
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 9)41042200
Muud aktsiad ja osad0006
Materiaalne põhivara (Lisa 6)6 0536 2236 7246 908
Immateriaalne põhivara (Lisa 7)30344347
Kokku põhivarad6 6756 8557 1247 313
     
Kokku varad10 09410 30711 84510 937
     
Võlakohustised (Lisas 9)6296521 240593
Võlad ja ettemaksed (Lisas 10)2 5512 4182 4861 956
Lühiajalised eraldised (Lisa 11)15151013
Kokku lühiajalised kohustised3 1953 0853 7362 562
   00
Pikaajalised võlakohustised (Lisas 9)4 1024 1124 4214 422
Pikaajalised eraldised (Lisa 11)210210200200
Kokku pikaajalised kohustised4 3114 3214 6214 622
Kokku kohustised7 5077 4068 3587 184
     
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 12)2 6992 6992 6992 699
Ülekurss364364364364
kohustuslik reservkapital288288293288
Muud reservid5545189
Realiseerimata kursivahed0000
Jaotamata kasum (kahjum)(819)(496)113393
Kokku omakapital2 5882 9013 4873 753
     
Kokku kohustised ja omakapital10 09410 30711 84510 937

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

tuh EURI kv 2019I kv 2018
Müügitulu (Lisa 14)3 8293 711
Müüdud toodangu kulu (Lisa 15)3 4813 291
Brutokasum348420
   
Turustuskulud (Lisa 16)428454
Üldhalduskulud (Lisa 17)160153
Muud äritulud (Lisa 19)223
Muud ärikulud (Lisa 19)3530
Ärikasum (-kahjum)  (Lisa 11)(252)(214)
   
Finantstulud (Lisa 20)01
Finantskulud (Lisa 20)7167
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST(323)(281)
Ettevõtte tulumaks00
   
ARUANDEAASTA PUHASKAHJUM(323)(281)
   
Muu koondkasum (-kahjum)00
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib teatud juhtudel reklassifitseerida kasumiaruandesse  
Valuutakursi muutuste mõju  
Kokku aruandeaasta koondkahjum(323)(281)
   
Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 13)(0,07)(0,06)
Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 13)(0,07)(0,06)


Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

+372 569 90 988

torfinn.losvik@skanogroup.com


Manus


Skano vahearuanne 2019 1. kvartal.pdf