Publicēts: 2019-05-31 09:13:05 CEST
Latvenergo
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Latvenergo koncerna nerevidētie 2019. gada pirmā ceturkšņa rezultāti

Šodien, 31. maijā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2019. gada pirmo trīs mēnešu periodu. Kopumā Latvenergo koncerna 2019. gada pirmā ceturkšņa darbības rezultātus ietekmēja globāli un reģionāli faktori, kas noteica augstākas elektroenerģijas cenas. Cenas joprojām nosaka zems hidrorezervuāru līmenis Skandināvijā, kā arī pieaugošas energoresursu un CO2 izmaksas. Īstenojot stratēģisko attīstību jaunos biznesa virzienos, 2019. gadā Latvenergo koncerns uzsācis darbību dabasgāzes tirgū Latvijas mājsaimniecībām, kā arī aktīvi darbojas saules paneļu segmentā. 2019. gada pirmajā ceturksnī Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 251,4 milj. eiro, kas ir par 3 % mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt koncerna EBITDA* ir 83,2 milj. eiro, kas ir par 24 % mazāk nekā pagājušajā gadā.

Riga, 2019-05-31 09:13 CEST -- Latvenergo koncernā 2019. gada pirmajā ceturksnī ir saražotas 1 347 GWh elektroenerģijas. Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas hidroelektrostacijās (HES) 2019. gada pirmajos trīs mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir samazinājies par 40 % un ir 605 GWh, to ietekmēja mazāka ūdens pietece Daugavā. Kā liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati, vidējā ūdens pietece Daugavā šī gada 1. ceturksnī bija tikai 467 m3/s, bet attiecīgajā periodā pērn tā bija 832 m3/s. AS “Latvenergo” termoelektrostacijās (TEC) elektroenerģijas izstrāde 2019. gada 1. ceturksnī ir 727 GWh, tas  ir par 20 % mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. TEC saražotās siltumenerģijas apjoms 2019. gada pirmajā ceturksnī ir 939 GWh, tas ir par 22 % mazāk nekā attiecīgajā periodā pagājušā gadā, un to ietekmēja siltāki laikapstākļi apkures sezonā. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, vidējā gaisa temperatūra Rīgā 2019. gada 1. ceturksnī bija +0,5 C0, bet attiecīgajā periodā pērn tā bija –2,4 C0.

Pārskata periodā mazumtirdzniecības klientiem Baltijā kopumā ir pārdotas 1 795 GWh elektroenerģijas. Lai arī 2019. gada 1. ceturksnī elektroenerģijas patēriņš Baltijā ir samazinājies par 2,5 %, Latvenergo koncerna mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoms ir pieaudzis par 1,7 %.  No kopējā mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoma ārpus Latvijas pārdotas 656 GWh elektroenerģijas. 2019. gada februārī Latvijā Latvenergo koncerns uzsāka dabasgāzes mazumtirdzniecību mājsaimniecību klientu segmentā, un tas kopējo dabasgāzes klientu portfeli šī gada pirmā ceturkšņa beigās palielināja par vairāk nekā 400 klientiem. Latvenergo koncerna dabasgāzes klientu portfeli pārskata perioda beigās veidoja aptuveni 900 klientu, un tiem pārdotās dabasgāzes apjoms sasniedza 104 GWh. 2019. gada pirmajā ceturksnī koncerna pašpatērētais un klientiem pārdotais gāzes apjoms bija 2 115 GWh, tādējādi Latvenergo koncerns ir otrs lielākais dabasgāzes patērētājs Baltijas valstīs.  

Pārskata periodā turpinājās arī citu pakalpojumu mazumtirdzniecības aktivitātes Baltijas valstīs. Noslēgto saules paneļu līgumu skaits ir būtiski lielāks nekā pirms gada,  to veicināja veiksmīgie saules paneļu pārdošanas rezultāti Lietuvā un Igaunijā. 2019. gada pirmajos 3 mēnešos solārie paneļi uzstādīti jau 26 klientiem.  

Latvenergo koncerna ieņēmumi 2019. gada pirmajā ceturksnī ir samazinājušies par 3 % un ir 251,4 milj. eiro. Savukārt koncerna EBITDA ir samazinājusies par 24 % un ir 83,2 milj. eiro, bet koncerna peļņa ir 38,4 milj. eiro. Rezultātus galvenokārt ietekmēja par 40 % mazāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2019. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir par 34 % lielāks un sasniedz 44,3 miljonus EUR. 86 % no kopējām investīcijām pārskata periodā ir investīciju apjoms tīklu aktīvos. Būtiskākie Latvenergo koncerna investīciju projekti tīklu aktīvos ir:

-  Kurzemes loks, kas ievērojami paaugstina energoapgādes drošumu Kurzemē un Latvijā un vēl vairāk integrē Baltijas valstis Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgū. Tajā līdz 2019. gada 31. martam ir investēti 213,6 miljoni EUR. 

-  Trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums starp Igauniju un Latviju, kas ir būtisks nākotnes elektroenerģijas pārvades infrastruktūras objekts visam Baltijas reģionam.  Pēc pārskata  perioda  beigām  2019. gada 16. maijā Rūjienas novadā tika pacelti pirmie  balsti, ar kuriem atklāts projekta realizācijas nākamais posms, izbūvējot jaunu 330 kV elektrolīniju no Rīgas TEC-2 līdz apakšstacijai Kilingi-Nōmme Igaunijā. Līdz 2019. gada 31. martam šajā projektā ir investēti 9,9 miljoni EUR.

Investējot videi draudzīgos projektos, 2019. gada pirmajos 3 mēnešos Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 3,0 miljoni EUR.

2019. gada 19. martā starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's pārapstiprināja AS "Latvenergo" kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes vērtējumu. Neraugoties uz globālajiem un reģionālajiem darbības vides faktoriem, kā elektroenerģijas, dabasgāzes un CO2 emisijas kvotu cenu kāpums, kas negatīvi ietekmēja Latvenergo koncerna finanšu rezultātus 2018. gadā, reitings ir saglabāts nemainīgi stabils jau vairākus gadus pēc kārtas, apliecinot Latvenergo koncerna  stabilitāti un finansiālo uzticamību.

Turpmākie Latvenergo koncerna 2019. gada starpperiodu pārskati tiks publicēti 30. augustā un 29. novembrī. 

* ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma. Formulu saraksts pieejams pārskata 22. lappusē

 

LATVENERGO KONCERNA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Darbības rādītāji

    3 mēn. 2019 3 mēn. 2018
Pārdotā elektroenerģija GWh   2 555 2 904
    Mazumtirdzniecība* GWh   1 795 1 766
    Vairumtirdzniecība** GWh   760 1 138
Pārdotā dabasgāze GWh   104 40
Elektrostaciju izstrāde GWh   1 347 1 929
Siltumenerģijas izstrāde GWh   939 1 204
Darbinieku skaits     3 490 3 736
Moody's kredītreitings     Baa2 (stabils)  Baa2 (stabils)

  * Iekļaujot saimniecisko patēriņu

** tai skaitā OI ietvaros iepirktās enerģijas pārdošana Nord Pool

  

Finanšu rādītāji*

EUR'000

    3 mēn. 2019 3 mēn. 2018
Ieņēmumi   251,4 259,7
EBITDA1)   83,2 109,8
Peļņa   38,4 64,9
Aktīvi   3 825,5 4 001,2
Pašu kapitāls   2 342,0 2 459,9
Aizņēmumi   815,6 828,0
Neto aizņēmumi2)   627,1 515,0
Investīcijas   44,3 33,0

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas, un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

2) Neto aizņēmumi = aizņēmumi pārskata perioda beigās mīnus nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā starpperiodu saīsinātā pārskata sadaļā "Formulas".

  

Finanšu koeficienti*

    3 mēn. 2019 3 mēn. 2018
EBITDA rentabilitāte3)   34 % 58 %
Neto aizņēmumi / EBITDA4)   1,9 1,0
Neto aizņēmumi / pašu kapitāls5)   27 % 21 %
Aktīvu atdeve (ROA)6)   1,3 % 8,3 %
Pašu kapitāla atdeve (ROE)7)   2,1 % 13,5 %
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE)8)   2,2 % 7,2 %

3) EBITDA rentabilitāte = EBITDA / ieņēmumi

4) Neto aizņēmumi / EBITDA = (neto aizņēmumi pārskata perioda sākumā + neto aizņēmumi pārskata perioda beigās) * 0.5 / EBITDA (12 mēnešu periodā)

5) Neto aizņēmumi / pašu kapitāls = neto aizņēmumi pārskata perioda beigās / pašu kapitāls pārskata perioda beigās

6) Aktīvu atdeve (ROA) = peļņa / vidējie aktīvi ((aktīvi pārskata perioda sākumā + aktīvi pārskata perioda beigās) / 2)

7) Pašu kapitāla atdeve (ROE) = peļņa / vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2)

8) Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) = saimnieciskās darbības peļņa / (vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata perioda sākumā + pašu kapitāls pārskata perioda beigās) / 2) + aizņēmumu vidējā vērtība ((aizņēmumi pārskata perioda sākumā + aizņēmumi pārskata perioda beigās) / 2))

* Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētajā un AS "Latvenergo" nerevidētajā starpperiodu saīsinātajā pārskatā sadaļā "Formulas".

  

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

EUR'000

  01/01-31/03/2019 01/01-31/03/2018
     
Ieņēmumi 251 378 259 675
Pārējie ieņēmumi 7 833 13 460
Izlietotās izejvielas un materiāli (137 760) (120 933)
Personāla izmaksas (26 964) (28 877)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (11 304) (13 499)
EBITDA 83 183 109 826
Nolietojums, amortizācija un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājums (42 716) (42 938)
Saimnieciskās darbības peļņa 40 467 66 888
Finanšu ieņēmumi 284 281
Finanšu izmaksas (2 372) (2 244)
Peļņa pirms nodokļa 38 379 64 925
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (14) (6)
Pārskata perioda peļņa 38 365 64 919
Attiecināma uz:    
  - mātessabiedrības akcionāru 36 600 63 166
  - mazākuma daļu 1 765 1 753

  *  Nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2019. gada 31. martā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

  

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli* 

 EUR'000      
  31/03/2019 31/12/2018
AKTĪVI    
Ilgtermiņa aktīvi    
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi 3 315 635 3 316 172
Tiesības lietot aktīvus 8 878
Ieguldījuma īpašumi 527 467
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 40 40
Pārējie finanšu ieguldījumi 16 923 16 935
Citi ilgtermiņa debitori 36 832 30 920
Ilgtermiņa aktīvi kopā 3 378 835 3 364 534
Apgrozāmie līdzekļi    
Krājumi 38 908 71 975
Parādi no līgumiem ar klientiem 108 275 117 955
Citi īstermiņa debitori 94 844 84 830
Avansa maksājums par uzņēmumu ienākuma nodokli 11 591 11 619
Nākamo periodu izmaksas 1 423 2 598
Atvasinātie finanšu instrumenti 3 138 15 853
Nauda un naudas ekvivalenti 188 497 129 455
Apgrozāmie līdzekļi kopā 446 676 434 285
AKTĪVU KOPSUMMA 3 825 511 3 798 819
PASĪVI    
Pašu kapitāls    
Akciju kapitāls 834 791 834 791
Rezerves 1 105 096 1 125 466
Nesadalītā peļņa 391 843 351 350
Mātessabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa 2 331 730 2 311 607
Mazākumakcionāru kapitāla līdzdalības daļa 10 223 8 458
Pašu kapitāls kopā 2 341 953 2 320 065
Kreditori    
Ilgtermiņa kreditori    
Aizņēmumi 697 364 700 028
Ilgtermiņa nomas saistības 7 584
Uzkrājumi 20 240 20 178
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības 12 297 12 297
Atvasinātie finanšu instrumenti 1 985 3 923
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 142 715 143 494
Pārējie kreditori un nākamo periodu ieņēmumi 305 850 303 519
Ilgtermiņa kreditori kopā 1 188 035 1 183 439
Īstermiņa kreditori    
Aizņēmumi 118 250 114 315
Īstermiņa nomas saistības 1 309
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem 124 091 135 008
Uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības 1 2
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 13 374 13 271
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi 26 491 26 438
Atvasinātie finanšu instrumenti 12 007 6 281
Īstermiņa kreditori kopā 295 523 295 315
Kreditori kopā 1 483 558 1 478 754
PASĪVU KOPSUMMA 3 825 511 3 798 819

 *  Nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2019. gada 31. martā, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

  

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 67 728 239
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo
Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (pārvades aktīvu noma), AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.


02_Latvenergo_Interim_2019_3M_prezentacija_LAT.pdf
01_Latvenergo_Interim_2019_3M_LAT.pdf