Publicēts: 2019-05-30 15:57:23 CEST
VEF
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS VEF nerevidēts finanšu pārskats 2019.gada 03.mēnešiem

 

Neto  apgrozījums pārskata periodā ir 305 349 EUR, un tas ir par 7. %  lielāks  

nekā iepriekšējā pārskata periodā. Sabiedrība pabeidza 2019 .gada 03 mēnešu

laika periodu ar nerevidētu  peļņu  35 196  EUR apmērā.   

Papildus informācija :     

Tamāra Kampāne, valdes locekle ,  

e-pasts : kampane@vef.apollo.lv  

Pielikumā : AS VEF finanšu pārskats par 2019.gada 03.mēnešiem


AS VEF finansu parskats 2019.03.pdf