Publicēts: 2019-05-29 16:29:03 CEST
Grindeks
Izmaiņas uzņēmumam piederošajās akcijās

Par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

Akciju sabiedrība „Grindeks” informē, ka šodien, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2019. gada 28. maija lēmumu un atsaucoties uz 2019. gada 29. maija paziņojumu oficiālajā izdevējā „Latvijas Vēstnesis”, sāksies AS „Grindeks” akcionāra SIA „Liplat Holding” izteiktais obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums.

 

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73.panta ceturto daļu tiek publicēta šāda informācija par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu:

Informācija par piedāvājumu
Mērķa sabiedrība: AS “Grindeks”, vienotais reģistrācijas numurs 40003034935; juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 53, LV-1057, Latvija, tālr. +371 67083500, e-pasta adrese: grindeks@grindeks.lv,  interneta mājas lapas adrese:http://www.grindeks.lv.

Piedāvātājs
SIA Liplat Holding, reģistrēta 11.04.2019 ar reģistrācijas numuru 40203206071, juridiskā adrese: Raunas iela 23, Rīga, Latvija, LV-1039. Piedāvātājam pieder 72.64% no akciju sabiedrības "GRINDEKS" akcijām.

Vienas akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotās metodes
Vienas akcijas atpirkšanas cena ir EUR 12,59 (divpadsmit eiro un piecdesmit deviņi centi).

Atpirkšanas cenas noteikšanai izmantotas Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmajā daļā norādītās metodes, izvēloties metodi, atbilstoši kurai var tikt noteikta visaugstākā vienas akcijas atpirkšanas cena. Atpirkšanas cena ir noteikta pēc Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētās metodes – nosakot akcijas vērtību, ko aprēķina, dalot Mērķa sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu. Vienas akcijas cena obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā nevar būt zemāka par cenu, kas aprēķināta, pamatojoties uz akcionāru sapulcē apstiprinātā Mērķa sabiedrības 2017.gada konsolidētā pārskata datiem, dalot Mērķa sabiedrības koncerna tīros aktīvus ar emitēto akciju skaitu.

Akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš un termiņš, kad tiks paziņoti rezultāti
Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no dienas, kad Piedāvātājs saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73.panta ceturto daļu publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” informāciju par akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Ja termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo piedāvājuma dienu tiks uzskatīta nākamā darba diena.

Piedāvājuma termiņa pēdējā dienā Mērķa sabiedrības akcionāri var atsaukties uz akciju atpirkšanas piedāvājumu līdz plkst. 16:00.

Piedāvātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, regulētā tirgus organizētājam Nasdaq Riga un Mērķa sabiedrībai ziņojumu par piedāvājuma rezultātiem.

Piedāvātājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” sludinājumu par piedāvājuma rezultātiem.

Vieta un laiks, kur un kad var iepazīties ar prospektu
Ar prospektu iepazīties vai tā kopiju saņemt var zvērinātu advokātu birojā PricewaterhouseCoopers Legal, Krišjāņa Valdemāra ielā 21-21, Rīgā, LV-1010, 7.stāvā, piedāvājuma termiņa laikā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, iepriekš telefoniski piesakoties pie zvērināta advokāta palīga Jāņa Gavara pa tālr. +371 67094400.

Prospekts tiks ievietots Nasdaq Riga interneta mājaslapā Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Datumi, kad piedāvājums noslēgsies, kad tiks paziņoti piedāvājuma rezultāti un kad notiks norēķini
Piedāvājums noslēgsies - 2019. gada 28. jūnijā.
Piedāvājuma rezultāti tiks paziņoti - 2019. gada 5. jūlijā.
Norēķini notiks - 2019. gada 5. jūlijā.

 

Pielikumā: Akciju sabiedrības “GRINDEKS” obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts.

Kontakti:
Laila Kļaviņa, AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: 67083370, 29256012
fakss: 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv
www.grindeks.lv

Pielikums


Obligatais_akciju_atpirksanas_piedavajums.pdf