Publicēts: 2019-05-28 20:23:41 CEST
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS „Olainfarm” padomes ziņojums kārtējai akcionāru sapulcei

AS „Olainfarm” padomes ziņojums kārtējai akcionāru sapulcei 

Akciju sabiedrības „Olainfarm” (Sabiedrība) padome ir iepazinusies ar Sabiedrības valdes sagatavoto konsolidēto un koncerna mātes uzņēmuma 2018. gada pārskatu, kā arī ar zvērināto revidentu PricewaterhouseCoopers (PWC) slēdzienu par šo pārskatu. Tāpat padome ir izvērtējusi Sabiedrības finanšu stāvokli un valdes darbu 2018. finanšu gada laikā un ir sagatavojusi šo ziņojumu.

Vēlamies minēt, ka visi esošie padomes locekļi tika ievēlēti padomē Sabiedrības akcionāru sapulcē 2019. gada 1. aprīlī un esošā padome Sabiedrībā nav darbojusies 2018. gadā. Līdz ar to padome savu vērtējumu par 2018. gadu var sniegt, balstoties uz Gada pārskatā pieejamo informāciju un faktisko aktuālo informāciju par Sabiedrības darbību un stāvokli, kuru padome ir ieguvusi no valdes, Revīzijas komitejas un citiem vadošiem Sabiedrības darbiniekiem.
2018. gads Sabiedrībai ir bijis veiksmīgs. Uzlabojušies galvenie Sabiedrības darbības rādītāji, ja tos salīdzina ar 2017. gadu. Sabiedrības konsolidētais apgrozījums bija 124 miljoni EUR (+2%), EBITDA veidoja 21 miljonu EUR (+16%), tīrā pelņa bija 10,7 miljoni EUR, kas ir 2017. gada līmenī.
Kopējais Sabiedrības finanšu stāvoklis ir raksturojams kā stabils, Sabiedrība 2018. gada laikā ir mazinājusi savus aizņēmumus no finanšu institūcijām par 16%. Parādu slogs ir vērtējams kā zems, tas pret EBITDA uz gada beigām veidoja tikai attiecību 1,07 reizes, pret pašu kapitālu 0,23 reizes.
Padome kopš savas darbības uzsākšanas ir veikusi būtiskas izmaiņas Sabiedrības valdes sastāvā. Tā aprīļa sākumā valdē no septiņiem locekļiem tika nomainīti četri. Šādu padomes lēmumu pamatā bija vērtējums par valdes locekļu darbībām Sabiedrības un akcionāru tiesību ievērošanā. Padomes ieskatā, valdes 2019. gada 27. marta lēmums par 2019. gadā 1. aprīlī izsludinātās akcionāru sapulces atcelšanu nebija pamatots. Tādejādi tika būtiski aizskartas visu, apt. 1500, Sabiedrības akcionāru intereses, kā to arī vēlāk norādīja Finanšu un kapitāla tirgus komisija savā 2019. gada 29. marta paziņojumā. Papildu augstāk minētiem faktoriem, kas kalpoja par pamatu izmaiņām valdē, padomes rīcībā bija nonākuši dokumenti, kas apliecināja atsevišķu valdes locekļu un bijušo padomes locekļu iesaisti divu fiktīvu Sabiedrības akcionāru sapulču organizēšanā jau minētā 2019. gada 1. aprīlī. Tāpat valde marta mēnesī izplatīja nepatiesu un maldinošu informāciju par atsevišķu Sabiedrības akcionāru īpašumtiesībām uz Sabiedrības akcijām.
Tāpēc padome vēl turpina vērtēt valdes darbu par 2018. gadu un darbībām līdz plānotai akcionāru pilnsapulcei.
2018. gadā būtisku ietekmi uz Sabiedrības pārvaldību atstāja iepriekšējā lielākā akcionāra Valērija Maligina mantojuma process. Mantojuma procesā starp mantiniecēm bija domstarpības par Sabiedrības pārvaldību, un laika posmā no 2018. gada 1. janvāra līdz šī ziņojuma sagatavošanas brīdim padomes sastāvs gandrīz pilnībā tika nomainīts trīs reizes.

Būtiski, ka padome no 2018. gada 11.septembra līdz pat 2019. gada 1.aprīlim darbojās nepilnā, mazākā kā likumā noteikts, sastāvā, kas var ietekmēt padomes, kura tika atsaukta 2019. gada 1. aprīļa akcionāru sapulcē, lēmumu tiesiskumu.  

Esošā padome no tās ievēlēšanas 2019. gada 1. aprīlī līdz šī ziņojuma sagatavošanai 2019. gada 17. maijā ir organizējusi 13 sēdes. Tas skaidrojams ar aktīvo esošās padomes darbu, gan lai iepazītos ar Sabiedrības darbību, gan strādājot pie sev izvirzīto mērķu sasniegšanas.

Kā būtiskākos mērķus 2019. gadam padome ir izvirzījusi Sabiedrības akciju vērtības pieauguma sekmēšanu, jaunas Sabiedrības piecu gadu stratēģijas izstrādi un korporatīvās pārvaldības sistēmas pilnveidošanu.

Padome ņem vērā Sabiedrības 2018. gada pārskata revidentu PWC ieteikumus. Tiek plānots izstrādāt no jauna, gan pilnveidot atsevišķas Sabiedrības politikas, piem. koncerna pārvaldības, risku pārvaldības u.c. politikas.

Padome uzskata, ka ir liels potenciāls Sabiedrības meitas uzņēmumu pārvaldības uzlabošanā, kopēju sinerģiju realizācijā.

Sabiedrība savā ilgajā darbības laikā nepārtraukti ir veikusi ieguldījumus gan pētniecībā un attīstībā, gan ražošanas iekārtu atjaunošanā, gan citu uzņēmumu iegādē.

Būtisks izaicinājums, pie kura Sabiedrība 2018. gadā ir uzsākusi darbu, ir savu vadošo produktu t.s. reģistrācijas dokumentu atjaunošana, lai tos varētu realizēt esošajos tirgos. Eirāzijas Ekonomiskā savienība ir pieņēmusi lēmumus par pakāpenisku pāreju uz jaunu kopēju medicīnas produktu sertifikāciju visā savienībā, aizstājot nacionālo sertifikāciju, kas pilnībā stāsies spēkā 2025. gadā. Šis ir būtisks process, kas tieši ietekmē Sabiedrības realizāciju šajos noieta tirgos. Šīs sertifikācijas atjaunošana ir gan finansiāli, gan laika termiņos ietilpīga. Pozitīvi vērtējams ir tas, ka atjaunotā reģistrācija pavērtu ceļu uz jaunu eksporta tirgu iekarošanu arī ārpus šīs Eirāzijas Ekonomiskās savienības.

Padome kopā ar valdi turpina darbu pie Sabiedrības darbības finansēšanas modeļa pilnveidošanas, lai optimizētu kapitāla, aizņēmumu, brīvās naudas plūsmas proporcijas dažādu Sabiedrības aktīvu un procesu finansēšanā. Kopumā Sabiedrībai būtisku daļu no savas darbības finansē ar kapitālu un pamatdarbības naudas plūsmu, tomēr pastāv dažādas citas iespējas un instrumenti, kā, piemēram, obligāciju emisija, faktorings u.c.

Padome vēlas pateikties valdei, visiem Sabiedrības darbiniekiem un partneriem par sadarbību 2018. gadā, un novēlēt veiksmīgu, stabilu un iespējām bagātu 2019. gadu.

Ar cieņu,

AS “Olainfarm”
Padomes priekšsēdētājs
Gundars Bērziņš                                            

2019. gada 17. maijā


Pielikumā parakstīts padomes ziņojums. 

Pielikums


Olainfarm_Padomes_ ziņojums.pdf