Paskelbta: 2019-05-28 18:27:32 CEST
AB „Grigeo“
Tarpinė informacija

AB „Grigeo“ 2019 metų 1-3 mėn. tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė ir atsakingų asmenų patvirtinimas

Per tris 2019 m. mėnesius AB „Grigeo“ įmonių grupė (toliau - Grupė), kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, PAT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“ bei SIA „Grigeo Recycling“ pasiekė 37,0 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 2,5 % daugiau nei per 2018 m. tris mėnesius.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 3,2 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą, tai yra 0,3 mln. EUR mažiau nei per tą patį 2018 m. laikotarpį.

Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2018 m. pirmu ketvirčiu sumažėjo 12,9 proc. ir siekė 6,1 mln. EUR.

Neigiamą Grupės rodiklių pokytį lėmė žaliavos gofruotojo kartono gamybai rinkos kainų mažėjimas ir nepakankami, gamybos kiekių apriboti pardavimai.

Per tris 2019 m. mėnesius AB „Grigeo“ (toliau - Bendrovė) pardavimai siekė 17,1 mln. EUR ir tai yra 3,4 mln. EUR mažiau nei per 2018 m. tris mėnesius.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė uždirbo 9,3 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą, o EBITDA rodiklis pasiekė 1,9 mln. EUR ir sumažėjo 0,8 mln. EUR.

Bendrovės veiklos rodiklių pokyčius lėmė gofruotojo kartono gamybos verslo perkėlimas į dukterinę bendrovę UAB „Grigeo Packaging“. Detalesnė informacija atskleista 2019-01-03 pranešime apie esminį įvykį.

Paskelbtos Grupės 2019 m. finansinių rezultatų prognozės nekeičiamos.

Daugiau informacijos – AB „Grigeo“ 2019 m. 1-3  mėnesių tarpinėje konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje su atsakingų asmenų patvirtinimu (žr. priedus).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01

Priedai


GRI2019yIq interim report LT.pdf
GRI2019yIq atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf