Avaldatud: 2019-05-28 08:53:53 CEST
Inbank
Juhatuse vahearuanne

Kordusteade: Inbank AS-i 2019. aasta esimese kvartali majandustulemused

Kordusteade: Inbanki 2019. aasta esimese kvartali vahearuande inglisekeelne versioon avalikustatakse homme, 29. mail 2019. 

---

Inbank kasvatas tänavu esimeses kvartalis märkimisväärselt müüki kõigil neljal koduturul – mullu sama perioodiga võrreldes suurenes müük 46% võrra. Grupi laenuportfell kasvas aastaga 150% ja hoiuseportfell 173% võrra.

Inbanki kvartali puhaskasum oli 2 miljonit eurot. Möödunud aasta esimesel kolmel kuul oli näitaja 3,9 miljonit eurot, ent tulemust mõjutasid kaks ühekordset tehingut: Veriffi osaluse müük ning Coop Panga osaluse vähendamine. „Ühekordseid mõjusid elimineerides ning lisades juurde Mokilizingase 2018. aasta esimese kvartali tulemi, on võrreldavast äritegevusest tuleneva kasumi kasvuks 102%,“ ütles Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo.

Esimese kvartali lõpuks oli Inbanki laenuportfelli maht 246 miljonit eurot ning hoiuseportfelli maht 276 miljonit eurot. „Kvartaalses arvestuses kasvas laenuportfell ligi 9% ja hoiuseportfell 15%, mis annab kinnitust sellele, et meie majandustegevus spetsialiseerunud pangana toetub kindlale pinnasele ja näitab jõudsat kasvu,“ märkis Andresoo.

„Meie müüginumbrid kasvasid märkimisväärselt kõikidel turgudel. Eriti hoogsalt käivitus meie äritegevus Poolas, kus kvartali müük kasvas mullusega võrreldes 450%, jõudes 8,2 miljoni euroni,“ kommenteeris Andresoo. „Eestis suurenes müük 38% ning Leedus ja Lätis 26%,“ lisas Andresoo.

Kvartali kõige olulisema projektina tõi Andresoo välja ettevalmistustööd Inbanki Leedu filiaali avamiseks. „Kõik vajalikud dokumendid on Finantsinspektsioonile esitatud ning oleme tänaseks valmis alustama filiaali avamise ametliku protsessiga,“ lisas ta.

Toodete vallas oli olulisemaks uuenduseks koostöös auto24-ga autovahetuslaenu lansseerimine Eesti turul, mis annab tarbijatele võimaluse oma sõiduki väljavahetamiseks ilma vajaduseta olemasoleva auto müügiga kiirustada. „Näeme Eesti autofinantseerimisturul märkimisväärset kasvupotentsiaali ning toode, mis on suunatud autot müüvale inimesele, aitab meil oma kliendiportfelli lisada uue sihtrühma,“ kommenteeris Andresoo.


Inbanki olulisemad finantsnäitajad seisuga 31. märts 2019

  • Bilansimaht 340,7 miljonit eurot
  • Laenuportfell 245,6 miljonit eurot
  • Hoiuste maht 276,5 miljonit eurot
  • Kasum 2,0 miljonit eurot
  • Omakapital 38,4 miljonit eurot
  • Omakapitali puhastootlikkus 21,9%


Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne ja muu koondkasumiaruanne

EURt        
  I kv 2019 3 kuud 2019 I kv 2018 3 kuud 2018
         
Intressitulu 8 155 8 155 3 797 3 797
Intressikulu -1 390 -1 390 -571 -571
Neto intressitulu 6 765 6 765 3 226 3 226
         
Teenustasutulu 204 204 161 161
Teenustasukulu -375 -375 -154 -154
Neto teenustasutulu -171 -171 7 7
         
Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt 0 0 1 204 1 204
Muud põhitegevusega seotud tulud 245 245 84 84
         
Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku 6 839 6 839 4 521 4 521
         
Personalikulud -1 856 -1 856 -1 211 -1 211
Turunduskulud -391 -391 -126 -126
Halduskulud -799 -799 -466 -466
Põhivara kulum -277 -277 -67 -67
Tegevuskulud kokku -3 323 -3 323 -1 870 -1 870
         
Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja laenude allahindluse kulu 3 516 3 516 2 651 2 651
         
Kasum sidusettevõtetelt 0 0 1 986 1 986
Laenude allahindluse kulu -1 195 -1 195 -852 -852
Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 2 321 2 321 3 785 3 785
         
Tulumaks -299 -299 103 103
Aruandeperioodi puhaskasum 2 022 2 022 3 888 3 888
         
Muu koondkasum/-kahjum        
Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse        
Realiseerumata kursivahed -1 -1 20 20
Aruandeperioodi koondkasum 2 021 2 021 3 908 3 908
         
Puhaskasum omistatud        
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 2 022 2 022 3 885 3 885
Mittekontrolliv osalus 0 0 3 3
Aruandeperioodi puhaskasum 2 022 2 022 3 888 3 888
         
Kokku koondkasum omistatud        
Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 2 021 2 021 3 905 3 905
Mittekontrolliv osalus 0 0 3 3
Aruandeperioodi koondkasum 2 021 2 021 3 908 3 908


Lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne

EURt    
  31.03.2019 31.12.2018
     
     
Varad    
Sularaha 4 4
Nõuded keskpankadele 66 289 64 620
Nõuded krediidiasutustele 13 312 13 700
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 4 600 4 600
Laenud ja nõuded 245 563 225 639
Investeeringud sidusettevõtetesse 97 97
Materiaalsed varad 581 545
Vara kasutusõigus 992 0
Immateriaalsed varad 8 073 7 697
Muud finantsvarad 63 64
Muud varad 546 514
Edasilükkunud tulumaksu vara 564 564
Varad kokku 340 684 318 044
     
Kohustised    
Laen krediidiasutustelt 0 10 429
Klientide hoiused 276 460 240 175
Muud finantskohustised 10 264 8 776
Muud kohustised 2 039 2 654
Emiteeritud võlaväärtpaberid 4 009 10 017
Allutatud võlaväärtpaberid 9 535 9 528
Kohustised kokku 302 307 281 579
     
Omakapital    
Aktsiakapital 874 874
Ülekurss 15 053 15 053
Kohustuslik reservkapital 88 79
Muud reservid 1 410 1 401
Jaotamata kasum 20 952 19 018
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 38 377 36 425
Mittekontrolliv osalus 0 40
Omakapital kokku 38 377 36 465
     
Kohustised ja omakapital kokku 340 684 318 044

Inbank on tarbijafinantseerimisele keskendunud Eesti juurtega pank, mis tegutseb ka Lätis, Leedus ja Poolas ning kaasab lisaks hoiuseid Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 1 500 aktiivset koostööpartnerit ning ligi 478 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo
Kristin Pihu
Inbank AS
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
kristin.pihu@inbank.ee
+372 5348 2436

Manus


Inbanki vahearuanne 1Q2019.pdf