Avaldatud: 2019-05-23 13:25:00 CEST
Tallink Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS-i Tallink Grupp 23. mai 2019.a. korralise üldkoosoleku otsused

Korralisele üldkoosolekule registreerus 107 aktsionäri, kes omasid 540 057 134 aktsiat (esindatud aktsiakapitali suurus oli 291 630 852,36  EUR), mis moodustab kokku 80,62% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2018 majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt hääletas 99,86% koosolekul esindatud häältest (539 302 424 häält).


2. Kasumi jaotamise otsustamine
Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:
1) Kinnitada 2018 majandusaasta puhaskasum summas 40 049 000 eurot;
2) Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 003 000 eurot;
3) Maksta aktsionäridele dividendi 0,05 eurot aktsia kohta, kokku summas 33 494 000  eurot;
4) Kanda 4 552 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.06.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 3.07.2019 ülekandega aktsionäride pangakontole.

Otsuse poolt hääletas 100,00% koosolekul esindatud häältest (540 033 608 häält).


3. Põhikirja muutmine
3.1. Muuta põhikirja punkti 2.1. ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 310 000 000 eurot. Aktsiaseltsi maksimumkapitali suuruseks on 1 240 000 000 eurot.”
3.2. Muuta põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. juulist 2019 suurendada aktsiakapitali 25 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali 339 844 558,80 euroni.“

Otsuse poolt hääletas 99,99% koosolekul esindatud häältest (539 986 105 häält).


4. Aktsiakapitali vähendamine
4.1. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on kapitalistruktuuri parendamine ning omakapitali tootluse toetamine. Aktsiaseltsil puudub vajadus omada aktsiakapitali olemasolevas suuruses ja seadusest tulenevad aktsiakapitalile esitatavad nõuded on täidetud ka vähendatud aktsiakapitali suuruse korral.
4.2. Aktsiakapitali vähendatakse järgnevalt:
4.2.1. aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,07 euro võrra aktsia kohta, mille tulemusena väheneb ühe aktsia arvestuslik väärtus 0,54 eurolt 0,47 euroni, kusjuures aktsiate kogu arv jääb endiseks (so. 669 882 040 aktsiat) ning aktsiate arvestuslik väärtus väheneb võrdeliselt aktsiakapitali vähendamisega. Tulenevalt eelnevast väheneb aktsiaseltsi aktsiakapital 361 736 301,60 eurolt 46 891 742,80 euro võrra ja uueks aktsiakapitaliks on 314 844 558,80 eurot;
4.2.2. aktsiakapitali vähendamisega seoses tehakse aktsionäridele rahalised väljamaksed 0,07 eurot aktsia kohta, kokku summas 46 891 742,80 eurot, seaduses sätestatud tähtaja jooksul, kuid mitte varem kui 3 (kolme) kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise kandmisest äriregistrisse;
4.2.3. aktsiate arvestusliku väärtuste vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.06.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Otsuse poolt hääletas 99,97% koosolekul esindatud häältest 539 913 541 häält).


5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Seoses nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Colin Douglas Clark, Eve Pant ja Toivo Ninnas volituste tähtaja lõppemisega 17.09.2019:
5.1.Pikendada nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Colin Douglas Clark, Eve Pant ja Toivo Ninnas nõukogu liikme volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates 18.09.2019.
5.2. Nõukogu liikme Lauri Kustaa Äimä ametiaega ei pikendata ning tema volitused lõppevad 17.09.2019.

Otsuse poolt hääletas 85,49% koosolekul esindatud häältest (461 679 970 häält).


6. Nõukogu liikme valimine
6.1. Valida AS Tallink Grupp uueks nõukogu liikmeks Raino Paron alates 18.09.2019.

Otsuse poolt hääletas 54,86% koosolekul esindatud häältest (296 296 917 häält).


7. Nõukogu liikmete töö tasustamine
7.1 Tasustada nõukogu liikmete tööd vastavalt AS Tallink Grupp 07.06.2012 a. aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

Otsuse poolt hääletas 99,98% koosolekul esindatud häältest (539 958 195 häält).


8. 2019 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine
8.1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2019 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ.
8.2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Otsuse poolt hääletas 99,58% koosolekul esindatud häältest (537 798 315 häält).


Väärtpaberitega seotud õiguste muutmise päev (ex-date):
Nii dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri kui aktsiate arvestusliku väärtuste vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.06.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 19.06.2018. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad (ISIN: EE3100004466) ega Soome väärtpaberite hoidmistunnistused (inglise keeles: Finnish share depositary receipt „FDR“; ISIN FI4000349378) omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest ega 23.05.2019 aktsionäride üldkoosolekul otsustatud aktsiakapitali vähendamisega seotud väljamakseid.

Raino Paron ametikäigu lühikirjeldus
Raino Paron töötab alates 1995. aastast advokaadibüroos Ellex Raidla ning on büroo partner alates 1998. aastast. Lisaks tegutseb Raino Paron alates 1996. aastast Tallinna Börsi vahekohtu nõukogu esimehena, alates 2011. aastast Finance Estonia juhatuse liikmena ning alates 2016. aastast Inbank AS nõukogu liikmena. Raino Paron omandas 1993. aastal õigusteaduse magistrikraadi (“Master of Laws”) Georgtown’i Ülikoolist, USAs (lõpetatud kiitusega) ning ametlikult magistrikraadiga võrdväärse bakalaureusekraadi õigusteaduses, cum laude, Tartu Ülikoolist aastal 1990. Raino Paronil on 100% osalus OÜ-s PPG-Invest, millele kuulub 3 294 AS-Tallink Grupp aktsiat.


Joonas Joost
Juhatuse nõunik
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee

Manus


TallinkGrupp_AGM2019_presentatsioon_EST.pdf