Publicēts: 2019-05-23 08:00:00 CEST
Siguldas CMAS
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par pirmajiem trim 2019. gada mēnešiem

2019. gada pirmajos trīs mēnešos neto apgrozījums bija 275,0 tūkst. eiro, kas ir par 7,9% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos trīs mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 21,7 tūkst. eiro – par 12,3 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 31.03.2019.
EUR
31.03.2018.
EUR
Neto apgrozījums274 971254 784
a) no lauksaimnieciskās darbības274 971254 784
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas16 47727 425
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi10 684(1 869)
Materiālu izmaksas:(136 176)(124 580)
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas(111 342)(100 182)
b) pārējās ārējās izmaksas(24 834)(24 398)
Personāla izmaksas:(106 753)(110 870)
a) atlīdzība par darbu(82 259)(87 168)
b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas(18 861)(19 754)
c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas(5 633)(3 948)
Vērtības samazinājuma korekcijas:(12 527)(13 603)
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas(12 527)(13 603)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas(24 967)(21 913)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa21 7099 374
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu--
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas21 7099 374
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 21 709 9 374
Peļņa uz 1 akciju (EPS)0,0510,022

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikums


Siguldas_CMAS_2019_gada_3_menesu_finansu_informacija.pdf